TOP organizácie, ktoré rozvíjajú učiteľov a nečakajú na reformy školstva. Zlepšujú vzdelávanie v školách každý deň!

Aj dnes existujú vynikajúce neziskové organizácie, ktoré vlievajú učiteľom energiu a motiváciu do ich práce a povzbudzujú ich v tom, že zmena v spoločnosti k lepšiemu je vo veľkej miere v ich rukách.
Aj dnes existujú vynikajúce neziskové organizácie, ktoré vlievajú učiteľom energiu a motiváciu do ich práce a povzbudzujú ich v tom, že zmena v spoločnosti k lepšiemu je vo veľkej miere v ich rukách. / Foto: Shutterstock, Edulab, Sokratov Inštitút

Tieto jedinečné organizácie nečakajú na reformy školstva. Zlepšujú ho každý deň cez učiteľov, ktorí veria, že dobrým učiteľom môžete byť kedykoľvek.


Sú učitelia, ktorí sa rozhodli nad zlým stavom školstva lamentovať, riešiť dookola stratégie, kritizovať akékoľvek nové myšlienky a utápať sa v negatívnej nálade spoločnosti, aká voči učiteľom panuje. No a potom sú tu takí, ktorí sa napriek všetkému rozhodli stále robiť svoju prácu čo najlepšie. Hľadajú riešenia, ako dokážu zlepšiť učenie v triede, kde sú každý deň, ako nadchnúť deti, ktoré sú prirodzene zvedavé. V tomto im pomáhajú jedinečné organizácie, ktoré im dávajú podporu, pripravujú pre nich materiály, povzbudzujú ich a vlievajú im dôležitú motiváciu. Svojimi činnosťami spájajú učiteľov, inšpirujú ich a pomáhajú im realizovať nápady na každodennej báze v ich triedach. Učitelia aj vďaka nim získavajú novú energiu a toto nadšenie potom prenášajú ďalej do svojich školských tried na deti, a čo je nemenej dôležité, aj do zborovní. Vytvára sa sieť pedagógov, ktorí sa navzájom podporujú, radia, zdieľajú medzi sebou inšpirácie, zatraktívňujú učiteľské povolanie.

V procese vzdelávania je dôležitý nielen obsah, ale i osobnosť, ktorá učivo sprostredkuje. Jej ľudskosť, záujem o deti, pochopenie. Americká učiteľka Rita Pierson vo svojej prednáške Každé dieťa potrebuje šampióna tvrdí, že dôležitejšie ako odučiť kapitolu v učebnici je prikladať dôležitosť vzťahom s deťmi:

 

Deti sa nebudú učiť od ľudí, ktorých nemajú rady.

Učitelia môžu ovplyvniť životy a ďalšie smerovanie svojich žiakov. Majú obrovský priestor na to, aby nasmerovali generácie detí správnym smerom. Pozrime sa na výber projektov a organizácií, do ktorých sa môžete zapojiť, ak sa chcete stať pozitívnou zmenou pre žiakov, študentov a celú spoločnosť.

 

Projekty a organizácie, ktoré napomáhajú rozvoju učiteľov

 

1 | Komenského inštitút

Realizuje ho nezisková organizácia Živica, ktorá podporuje aktivity zamerané na pozitívne zmeny v spoločnosti. V Komenského inštitúte vytvára podmienky pre rozvoj učiteľov, ktorí chcú na sebe pracovať, rozvíjať svoju kreativitu a meniť spoločnosť k lepšiemu. Ak sa rozhodnete pre štúdium na Sokratovom inštitúte, vzdelávanie prebieha formou jedenástich workshopov. Na štúdium je potrebné vyhradiť si dostatok času, keďže sa workshopy realizujú  raz za mesiac vždy štyri dni.  Školenia sa realizujú vo vzdelávacom centre v Zaježovej. Workshopy zahŕňajú témy, ktoré nie sú obsiahnuté v štandardnom univerzitnom štúdiu a vedú ich zaujímaví slovenskí aj zahraniční lektori. Počas jednoročného štúdia máte možnosť aplikovať teoretické poznatky z workshopov do praxe. Realizujete vlastné regionálne mikroprojekty s verejnoprospešným charakterom, s ktorými vám pomáhajú vaši mentori. Vzhľadom na obmedzený počet študentov, prebieha vždy výberový proces prihlásených uchádzačov.

 

Foto: FB Sokratov inštitút

2 | EDUMA

Medzi dôležitú zručnosť pedagógov patrí vnímanie okolia a schopnosť porozumieť jeho potrebám. Všímať si tých, ktorí sú hendikepovaní či inak vylúčení zo spoločnosti. Organizácia EDUMA ponúka vzdelávací program 4-vé Akadémie kritického myslenia. Je určený tým pedagógom, ktorí chcú porozumieť emóciám, potrebám vylúčených detí a dospelých. Rovnako aj pre tých, ktorí chcú viesť svojich kolegov, žiakov či študentov k pochopeniu ľudí bojujúcich s prekážkami. Základom programu je vzdelávanie, mentoring so supervíziou a prax. Vzdelávanie je zážitkové, spojené s praxou. Program je rozdelený na štyri moduly, z ktorých si vyberáte podľa zamerania cieľovej skupiny, s ktorou pracujete:

 • Cez skúsenosť k poznaniu – vhodný pre dobrovoľníkov, ktorí pracujú so svojími rovesníkmi.
 • Cez inkluzívny prístup k rozvoju – pre učiteľov a pomáhajúce profesie, ktorí chcú lepšie porozumieť emóciám detí, mládeže a rodičov zo zraniteľných skupín.
 • Cez storytelling k inklúzii – pre učiteľov, ktorí chcú príbehmi inšpirovať a viesť ku kritickému mysleniu žiakov a študentov.
 • Cez príbehy k spoločnej zodpovednosti – spoločenská zodpovednosť a inkluzívny prístup v školách a spoločnostiach.

Ponúkajú sa vám rozmanité možnosti realizácie praxe - príprava workshopu, diskusie, reportáže, príprava individuálneho plánu inklúzie a mnoho ďalších aktivít pod vedením mentora. Po absolvovaní záverečnej skúšky získate Osvedčenie vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.

 

Foto: FB EDUMA

 

3 | LEAF - Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU)

Program, ktorý učiteľom umožňuje ďalej profesionálne rásť a získavať spätnú väzbu od prideleného mentora. Výhodou programu je, že je individuálny. Pracujete vo svojej triede so svojimi žiakmi, študentmi a len ťažko vás preto pri zavedení zmeny k lepšiemu môže niečo prekvapiť. Mentor sa zúčastňuje vašich vyučovacích hodín, ak je z mesta, kde učíte. V prípade, že ste z mesta, kde sa mentor nenachádza, program prebieha online. Natočíte si video zo svojej hodiny, ktoré pošlete mentorovi. Spätná väzba prebieha medzi vami a mentorom osobným rozborom hodiny alebo prostredníctvom video-rozhovoru na diaľku. Výhodou je, že nemusíte nikam cestovať a uvoľňovať sa z vyučovania. Počet učiteľov, ktorí sa môžu do IRPU zapojiť je obmedzený, preto tu po prihlásení prebieha ešte výberový proces.

 

Foto: leaf.sk

4 | Indícia

Podporuje vzdelávanie a inšpiruje učiteľov a manažérov škôl. Zúčastniť sa môžete na konferenciách a rôznych školeniach, ktoré Indícia pravidelne organizuje.

 

Z konferencií sú v ponuke:

 • Učíme pre život – patrí medzi najväčšie podujatia pre učiteľov. V rámci programu sa uskutočňujú prednášky, diskusie, workshopy, kde dochádza k výmene názorov a skúseností medzi účastníkmi.
 • Indícia Roadshow – jednodňová konferencia, ktorá prebieha v rôznych mestách Slovenska. Program zahŕňa vystúpenia lektorov s aktuálnymi témami vzdelávania.

 

Školenia realizované Indíciou:

 • Hejného metóda – Indícia organizuje školenia, konferencie a viacdňové letné školy pre učiteľov, ktorí chcú učiť matematiku Hejného metódou. Indícia vydáva aj učebnice, materiály a pomôcky potrebné k výučbe Hejného matematiky.
 • Comenia Script – školenie k nespojitému písanému písmu.
 • ExpEdícia skús, spoznaj, pomáhaj – cieľom projektu je pomoc školám, meniť sa na miesta, kde žiaci radi objavujú, experimentujú a poznávajú.
 • Informatika s Indíciou – školenie k vzdelávacím materiálom z programovania.

 

Foto: FB Indícia

5 | EDULAB

Pokrok moderných technológii neustále rastie. Príkladom ich efektívneho využívania vo vzdelávaní sú projekty centra vzdelávania EDULAB. Centrum vzdeláva učiteľov v oblasti digitálnych kompetencií a ponúka vám možnosť zapojiť sa do zaujímavých projektov, kde sa žiaci i vy dostanete k množstvu vzdelávacích materiálov.

 

Projekty EDULABU:

 • Vzdelávací portál Kozmix.sk – portál, ktorý obsahuje vzdelávacie videá, úlohy na precvičovanie z rôznych vyučovacích predmetov. Využívať ho môžu učitelia priamo na hodinách, aj deti v domácom prostredí.
 • Nimbus – možnosť pre vás a vašich žiakov vyskúšať si systém vzdelávania pomocou počítačových, pohybových a stolových hier.
 • Misia modrá planéta s Kozmixom – vzdelávacie materiály, kreatívna hra a zábavné digitálne cvičenia na environmentálne témy.
 • Malá finančná akadémia s Kozmixom – zapojením do tohto projektu získate metodickú príručku, prístup pre žiakov k videám, interaktívnym cvičeniam a kreatívnu hru. Projekt je zameraný na finančnú gramotnosť.
 • Moja prvá škola – projekt je určený pedagógom 1. stupňa. Absolvovať môžete bezplatné školenia a získate prístup na vzdelávací portál Kozmix. Zaujímavou možnosťou je prepojenie interaktívnych cvičení portálu Kozmix.sk s učebnicami od vydavateľstva Aitec.
 • Škôlka hrou – projekt pre učiteľov predprimárneho vzdelávania. Pracujete s metodikami Škôlka hrou – Jar, Leto, Jeseň, Zima, kde je tiež možné využiť edukačné softvéry Hurá do školy, Hravé slovíčka, Krok za krokom, Výlety šaša Tomáša.

 

  Foto: FB EDULAB

  Čítajte viac o téme: Kurzy | Školenia
  Zdieľať na facebooku