Výsledky Testovania 9-2019

Výsledky Testovania 9-2019
Výsledky Testovania 9-2019 / Foto: Bigstock

Celoslovenské testovanie žiakov sa uskutočnilo v apríli na 1 569 školách. NÚCEM zverejnil, ako v ňom žiaci zo základných škôl i gymnázií dopadli. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov (Testovanie 9 2019) sa uskutočnilo 3. a 4. apríla 2019 na 1  569 školách – 1 446 základných školách, po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom[1] a 10 stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom.[2] Zo všetkých škôl bolo 1 422 s vyučovacím jazykom slovenským, 131 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1  škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka základných škôl a aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-‑vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Testovanie 9 2019 sprevádzalo niekoľko zmien: otvorené úlohy sa objavili aj v testoch z vyučovacích jazykov, navýšili sa počty úloh ako aj testovací čas (okrem testu z ukrajinského jazyka a literatúry), súčasťou testovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry bola časť počúvania s porozumením obsahujúca zvukové nahrávky.

 

Testy písalo spolu 40 529 žiakov (48,6 % dievčat a 51,4 % chlapcov). Z uvedeného počtu malo 38 038 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 470 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 21 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 584 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov), 811 (2 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 116 (0,3 %) cudzincov.

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. Test z matematiky obsahoval 30 úloh (15 uzavretých a 15 otvorených), test zo slovenského jazyka a literatúry a test z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 30 úloh (20 uzavretých a 10 otvorených). Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry obsahoval 30 úloh, z ktorých bolo 10 úloh zameraných na počúvanie s porozumením. Test z ukrajinského jazyka a literatúry obsahoval 20 úloh.

 

MATEMATIKA - Testovanie 9

Test z matematiky riešilo 40 452 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 63,1 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 62,3 % a chlapci 63,8 %, ich výsledky sú porovnateľné. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov (92,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,7 %. Test z matematiky na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo 2 956 žiakov (7,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 80,8 %. Test z matematiky na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 200 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 60,1 %.

Najväčší podiel žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií je v Bratislavskom kraji (30,9 %), najmenej ich je v Nitrianskom (7,7 %) a Banskobystrickom kraji (7,4 %). Žiaci osemročných gymnázií dosiahli štatisticky významne lepšie výsledky v porovnaní s úspešnosťou  žiakov základných škôl. Rozdiel medzi nimi je viac než 19 percentuálnych bodov (p. b.). To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o 6 úloh viac ako žiaci základných škôl. Analýza vybraných úloh v teste z matematiky ukazuje, že kým pre žiakov ZŠ boli niektoré kognitívne náročnejšie úlohy obťažné alebo stredne obťažné, pre žiakov gymnázií boli tieto úlohy ľahké. 

Výsledky žiakov základných škôl z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov osemročných gymnázií sú  však v každom kraji významne lepšie ako celoslovenský priemer z matematiky.

 

Výsledky z matematiky podľa krajov Testovanie 9 - 2019 / Zdroj: NUCEM

 

Rozdiely sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli úspešnosť 78,8 %, ich výsledky boli silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Ďalšiu skupinu tvoria okresy, ktoré dosiali výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer, a to: Bratislava IV, Bratislava II, Považská Bystrica a Trenčín.  

 

Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer, sú v okresoch: Gelnica, Revúca a Rožňava. Rovnako nasledujúce okresy dosiahli výsledky z matematiky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer: Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Poltár, Trebišov, Krupina, Sobrance, Medzilaborce a Košice – okolie. 

 

Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť 80 % a viac v teste) je v Trenčianskom, Bratislavskom a Žilinskom kraji (okolo 30 %). Najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom kraji (23 %). Najviac žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky (úspešnosť pod 40 % v teste), je v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji (okolo 30 %). Najmenej ich je v Trenčianskom, Žilinskom Bratislavskom kraji (okolo 20 %). V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji bolo najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (3,9 % – 4,5 % z celkového počtu žiakov v kraji). 

 

Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín na úrovni okresov / Zdroj: NUCEM

 

Pri rozdelení žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou 80 % a viac) je v Bratislavskom kraji (takmer 72 %),  najmenší podiel takýchto žiakov je v Banskobystrickom kraji (takmer 42 %) a Košickom kraji (45,5 %). V ostatných krajoch tvorí podiel najúspešnejších žiakov 50 % až 60 % zo všetkých testovaných žiakov gymnázií v danom kraji. Osemročné gymnáziá  s najväčším počtom žiakov s úspešnosťou pod 40 % v teste z matematiky sa nachádzajú v Košickom kraji (8,5 % žiakov),  Banskobystrickom kraji (takmer 6 %) a Prešovskom kraji (takmer 5,5 %). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov menej ako 5 % z testovaných žiakov v príslušnom kraji. 

 

Podiel žiakov gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom v piatich výkonnostných skupinách podľa úspešnosti v teste z matematiky podľa kraja. / Zdroj: NUCEM

 

Na základe rozdelenia žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 4 výkonnostných skupín (1 – najnižšia výkonnostná skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú veľké rozdiely medzi výsledkami žiakov oboch typov škôl. Grafické znázornenie rozdielov je uvedené v Prílohe 8. Najvyššiu výkonnostnú skupinu (najúspešnejší žiaci v teste) tvorí na základných školách 22,4 % žiakov, na osemročných gymnáziách je to až 51,5 % žiakov. Viac ako polovica žiakov na osemročných gymnáziách patrila v teste z matematiky k najúspešnejším, títo žiaci v teste správne vyrátali 26 a viac úloh. Najnižšiu výkonnostnú skupinu (najmenej úspešní žiaci v teste) tvorí na základných školách 28,8 % žiakov a na osemročných gymnáziách to je 4,8 % žiakov.

 

Z hľadiska typu zriaďovateľa (štátne, cirkevné, súkromné) sú výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste z matematiky porovnateľné.

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - Testovanie 9

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 058 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 62,3 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 65,7 % a chlapci 59,1 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 34 999 žiakov, (92,0 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,1 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2 858 žiakov (7,5 % z testovanej populácie žiakov) s  priemernou úspešnosťou 77,4 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry na stredných športových školách (študijný odbor gymnázium) s osemročným vzdelávacím programom písalo 201 žiakov (0,5 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 61,2 %.

Žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl, rozdiel predstavuje 16 percentuálnych bodov (p. b.). To znamená, že žiaci osemročných gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o 5 úloh viac ako žiaci základných škôl. 

 

V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú, podobne ako v matematike, výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sú vo všetkých krajoch silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer.

 

Výsledky Testovania 9 - 2019 zo slovenského jazyka podľa krajov / Zdroj: NUCEM

 

Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 74,3 %, ich výsledky sú silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Bratislava II, Košice I a Bratislava IV.

 

Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Poltár a Revúca. Výsledky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Gelnica, Sabinov, Rožňava, Trebišov, Krupina, Kežmarok, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. 

 

Výsledky žiakov aj základných škôl, aj gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa zriaďovateľa sú porovnateľné.

 

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - Testovanie 9

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 466 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 58,2 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 61,4 % a chlapci 54,9 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (67,0 %), najslabšie žiaci Košického kraja (49,3 %). Rozdiely v úspešnosti podľa zriaďovateľa nie sú vecne významné.

 

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA - Testovanie 9

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 462 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,1 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 67,1 % a chlapci 59,0 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci Bratislavského kraja (87,2 %), najslabšie výsledky dosiahli žiaci Košického kraja (56,7 %).

 

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - Testovanie 9

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 21 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,4 %.

 

ŽIACI S ÚSPEŠNOSŤOU NAD 90 %

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.

 

Z testovanej populácie bolo takto úspešných 2 542 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (6,7 % z testovanej populácie žiakov) – z toho 2 068 žiakov základných škôl (5,9 % z testovaných žiakov na základných školách), 471 žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (16,5 % z testovaných žiakov na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom), 3 žiaci stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Na školách  s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 88 žiakov (3,6 %) – všetci boli žiakmi základných škôl.

 

Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac (spolu základné školy aj osemročné gymnáziá) súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) bolo v Bratislavskom kraji (9,6 % žiakov). Najmenej takýchto žiakov bolo v Trnavskom a Žilinskom kraji (5,4 % žiakov). Porovnanie podielu žiakov s úspešnosťou 90 % a viac je uvedené v Prílohe 9.

 

základných školách mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou  90 % a viac žiaci Košického kraja (7,1 %) a najmenšie žiaci Trnavského kraja (4,5 %). V gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom mali najväčšie zastúpenie s úspešnosťou 90 % a viac žiaci Bratislavského kraja (22,6 %) a najmenšie žiaci Trenčianskeho (10,3 %) a Košického kraja (10,4 %).Porovnanie podielu žiakov s úspešnosťou 90 % a viac na základných školách a gymnáziách je uvedené v Prílohe 10.

 

Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (59,2 %) ako chlapcov (40,8 %).

Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento rok zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už ráno od rozbalenia zásielky s testami až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v popoludňajších hodinách. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9 2019 vykonávala na 120  školách Štátna školská inšpekcia, z toho 88 bolo základných škôl a 32 gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

 

Úlohy v testoch nie sú typickými školskými úlohami. Úlohy vo všetkých predmetoch boli zamerané na porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na logické myslenie. V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty obsahujúce tabuľky a diagramy. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.

 

Prezentáciu s výsledkami nájdete na:

www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 


[1] Táto skutočnosť je zadefinovaná v zákone č. 210/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa čl. 1. ods. 5 sa § 155 školského zákona dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: „(8) Externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy sa uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“. Toto ustanovenie má účinnosť od 1. 9. 2018
 
 
[2] Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251 z 5. 9. 2018 o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sa od 1. 1. 2019 športové gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom menia na stredné športové školy.
Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku