Testovanie 9-2018 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

  Foto: Bigstock

Deviataci, ktorí 21. marca absolvovali celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemerne 63-percentnú úspešnosť.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018) sa uskutočnilo 21. marca 2018 na 1 444 základných školách, z toho 1 303 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testy písalo spolu 36 448 žiakov, z toho 48,0 % dievčat a 52,0 % chlapcov, z uvedeného počtu malo 33 995 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 428 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 25 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 205 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov). Na testovaní sa zúčastnilo 681 (1,9 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 112 (0,3 %) cudzincov.

 

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Test z matematiky obsahoval 20 úloh, test zo slovenského jazyka a literatúry a test z maďarského jazyka a literatúry obsahoval 25 úloh, z toho 20 úloh vzťahujúcich sa na východiskový text. Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahovali 20 úloh, z toho 15 úloh vzťahujúcich sa na východiskový text.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania opäť umožnil žiakom, ktorí prejavili záujem, absolvovať testovanie elektronickou formou. E-Testovanie 9-2018 absolvovalo na 52 základných školách celkom 870 žiakov, z toho 768 žiakov s vyučovaním jazykom slovenským a 102 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Jednou z výhod elektronickej formy testovania je okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov.

Test z matematiky riešilo 36 381 žiakov, z toho 870 žiakov elektronickou formou. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 55,9 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 56,1 % a chlapci 55,8 %, výsledky sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou bola 69,8 %.

Výsledky žiakov v teste z matematiky podľa zriaďovateľa sú porovnateľné. Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru, rozdiely medzi krajmi navzájom nie sú vecne významné.

 

Rozdiely sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I (67,5 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (37,7 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je až 29,8 percentuálneho bodu.

Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Bratislava I, Košice I, Trenčín a Banská Bystrica.

 

Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Gelnica, Rožňava, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota. Ďalej významne horšie ako národný priemer sú aj v okresoch: Krupina, Trebišov, Levoča, Medzilaborce a Poltár. Viac informácií nájdete v prílohe č. 3.

 

Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel žiakov s úspešnosťou 80 % a viac je v okresoch Košice I. Bratislava I, Košice III, Banská Bystrica, Trenčín, Bánovce nad Bebravou. Naopak najvyšší podiel žiakov s úspešnosťou do 20 % je v okresoch Gelnica, Rimavská Sobota a Rožňava, Veľký Krtíš a Sabinov. Viac informácií nájdete v prílohe č. 2.

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 34 019 žiakov, z toho 768 žiakov elektronickou formou. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,0 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 66,7 % a chlapci 59,6 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Elektronicky testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 71,3 %.

Výsledky žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa zriaďovateľa sú porovnateľné. Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru.

 

Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Košice I (71,7 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (49,0 %). Rozdiel medzi výsledkom žiakov najúspešnejšieho a najmenej úspešného okresu v slovenskom jazyku a literatúre je 22,7 percentuálneho bodu.

 

Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci v okresoch: Bratislava I a Košice I. Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci v okresoch: Gelnica a Rožňava. Výsledky významne horšie ako národný priemer ďalej dosiahli žiaci v okresoch: Veľký Krtíš, Poltár, Sabinov, Trebišov, Rimavská Sobota, Levoča, Krupina, Košice – okolie. Viac informácií nájdete v prílohe č. 3.

 

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 428 žiakov (z toho 102 elektronicky). Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 60,6 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 69,8 %. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (66,7 %), najslabšie žiaci Banskobystrického kraja (52,6 %). Výsledky žiakov Banskobystrického kraja sú významne horšie ako je národný priemer. Rozdiely v úspešnosti podľa zriaďovateľa nie sú vecne významné.

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 428 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským (z toho 102 elektronicky). Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 61,1 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 71,0 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov.

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 25 žiakov s priemernou úspešnosťou 69,2 %.

 

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania. Z testovaných deviatakov bolo takto úspešných 1 944 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (5,7 % testovaných žiakov) a 49 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským (2,0 %).

 

Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) bolo v Trenčianskom kraji (7,5 % žiakov). Najmenej takýchto žiakov bolo v Banskobystrickom kraji (4,4 % žiakov). Viac informácií nájdete v prílohe č. 1.

Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (61,1 %) ako chlapcov (38,9 %).

Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento rok zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v popoludňajších hodinách. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2018 vykonávala na 123 základných školách Štátna školská inšpekcia.

Úlohy v testoch boli zamerané na porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na logické myslenie. V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty obsahujúce tabuľky a diagramy. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.

 

Výsledky základných škôl z jednotlivých predmetov nájdete na internetovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:

vysledky.nucem.sk.

Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku