Testovanie 9-2017: Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa uskutočnilo  5. apríla 2017 na 1 437 základných školách.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách. / Foto: Bigstock

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa uskutočnilo  5. apríla 2017 na 1 437 základných školách, z toho 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

 

Testy písalo spolu 36 535 žiakov, z toho 48,4 % dievčat a 51,6 % chlapcov, Z uvedeného počtu malo 34 184 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 332 žiakov vyučovací jazyk maďarský a 19 žiakov  vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo 3 054 žiakov so zdravotným znevýhodnením (8,4 % z celkového počtu testovaných deviatakov). Na testovaní sa zúčastnilo 483 (1,3 %) žiakov zo sociálneho znevýhodneného prostredia a 95 (0,3 %) cudzincov.

Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Test z matematiky obsahoval 20 úloh, test zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry obsahovali 25 úloh, z toho 20 úloh vzťahujúcich sa na východiskový text. Testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry obsahovali 20 úloh.

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania opäť umožnil žiakom, ktorí prejavili záujem, absolvovať toto testovanie elektronickou formou. E-Testovanie 9-2017 absolvovalo na 58 základných školách celkom 962 žiakov, z toho 865 žiakov s vyučovaním jazykom slovenským a 97 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Jednou z výhod elektronickej formy testovania je okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov.

 

Test z matematiky riešilo 36 454 žiakov, z toho 955 žiakov elektronickou formou. Priemerná úspešnosť testu bola 56,4 %. Chlapci riešili test s úspešnosťou 56,9 % a dievčatá 55,8 %, výsledky sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou bola 69,5 %.

Výsledky žiakov v teste z matematiky podľa zriaďovateľa boli porovnateľné. 

Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru, rozdiely medzi krajmi navzájom nie sú vecne významné. Rozdiely sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Košice III (66,7 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (40,2 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je až 26,5 percentuálneho bodu.

Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Košice III, Košice I a Bratislava I.

Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Gelnica, Rimavská Sobota, Poltár, Rožňava, Trebišov, Veľký Krtíš, Revúca, Medzilaborce.

Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z  matematiky od najúspešnejších (tí, čo dosiahli aspoň 80 % – 100 %) až po najmenej úspešných (dosiahli 0 % – 20 %) sa ukazuje, že najväčší percentuálny podiel  žiakov v kategórii úspešnosti 80 % – 100 %  je v okresoch Košice III, Košice I  a Bratislava I. Naopak najvyšší percentuálny podiel žiakov v kategórii úspešnosti 0 % – 20 % je v okresoch Gelnica, Revúca a Rimavská Sobota.

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 34 202 žiakov, z toho 854 žiakov elektronickou formou. Priemerná úspešnosť testu bola 61,2 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 65,7 % a chlapci 57,0 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Elektronicky testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 69,4 %.

Výsledky žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa zriaďovateľa boli porovnateľné.

Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru. Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej úrovni okresov. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Košice III (68,7 %), najmenej úspešní z okresu Rožňava (48,2 %). Rozdiel medzi výsledkom najúspešnejšieho a najmenej úspešného okresu v slovenskom jazyku a literatúre je takmer 20,4 percentuálneho bodu.

Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci okresu: Košice III, Bratislava I, Košice I. Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci v okresoch: Rožňava, Gelnica, Poltár,  Revúca, Trebišov, Dunajská Streda, Rimavská Sobota,  Veľký Krtíš.

 

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 333 žiakov (97 elektronicky), priemerná úspešnosť testu bola 66,0 %. Výsledok dievčat bol porovnateľný s výsledkom chlapcov. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 77,4 %. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Trnavského kraja (69,9 %), najslabšie žiaci Košického kraja (60,4 %). Rozdiely v úspešnosti podľa zriaďovateľa a veľkosti sídla nie sú vecne významné.

 

 

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 331 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským (97 elektronicky). Priemerná úspešnosť testu bola 66,1 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov bola 79,4 %. Výsledok dievčat bol porovnateľný s výsledkom chlapcov.

 

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 19 žiakov s priemernou úspešnosťou 64,5 %.

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania. Z testovaných deviatakov bolo takto úspešných 1 712 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským (5,0 %) a 105 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským (4,5 %).

Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac súčasne z oboch testovaných predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) bolo v Košickom kraji (6,1 % žiakov). Najmenej takýchto žiakov bolo v Trnavskom kraji (3,6 % žiakov). Viac informácií nájdete v prílohe č. 1.

Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom slovenským, ktorí dosiahli v oboch testovaných predmetoch (matematika, slovenský jazyk a literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (59,3 %) než chlapcov (40,7 %).

Z celkového počtu deviatakov s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí dosiahli v troch testovaných predmetoch (matematika, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra) viac než 90 %, bolo viac dievčat (55,2 %) než chlapcov (44,8 %).

Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento rok zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v popoludňajších hodinách. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2017 vykonávala na 120 základných školách Štátna školská inšpekcia.

Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Test z matematiky obsahoval aj úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy a tabuľky. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie testov bolo nutné, aby žiaci s porozumením čítali všetky úlohy.

 

Výsledky základných škôl z jednotlivých predmetov nájdete na internetovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania:dataportal.nucem.sk.

Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku