Ako sa lieči dieťa s ADHD?

Liečba ADHD u detí nie je jednoduchá. Lekári musia hľadať, čo je pre dieťa najvhodnejšie riešenie.
Liečba ADHD u detí nie je jednoduchá. Lekári musia hľadať, čo je pre dieťa najvhodnejšie riešenie. / Zdroj: Pexel

Autorka je špeciálna pedagogička. Venuje sa starostlivosti o deti s varovnými signálmi na poruchy učenia sa a pozornosti a ich príprave na školu. Je autorkou konceptu CentrumDys.


Niekedy rodičia stoja pred rozhodnutím, či začať medikamentóznu liečbu porúch pozornosti alebo nie. Pre každú rodinu je toto rozhodnutie iné.

 

Táto téma vie polarizovať rodičov. Na jednej strane stoja tí, ktorí by "také niečo" dieťaťu nikdy nedali. "Veď si prečítajte zloženie. To chcete dať vlastnému dieťaťu?". Na druhej strane sú tí, ktorí nechápu, prečo by nemali dať dieťaťu liek, ktorý mu môže uľaviť. "Ak je vaše dieťa choré a cíti bolesť, nedáte mu liek, ktorý mu pomôže? Dáte. A prečo by to pri poruche pozornosti malo byť iné?" V strede toho všetkého je skupina ľudí s rôznorodými postojmi, názormi či presvedčeniami.

 

Mojim želaním je, aby nás táto téma nerozdeľovala. Akokoľvek si vážim rozhodnutie zvládnuť problém poruchy pozornosti bez liekov, viem, že niekedy lieky dokážu skvalitniť rodinný život aj život dieťaťa. Verím, že za každým týmto rozhodnutím stojí len jedno: "Pomôcť dieťaťu s poruchou pozornosti naplno využiť svoj potenciál a žiť šťastný život. Veď, čo iné by sme si priali pre svoje dieťa?"

 

Lieky ako súčasť liečebného plánu

Terapia porúch pozornosti, by mala byť výsledkom multdisciplinárnej spolupráce. Väčšinou ho tvoria lekári (pediater, neurológ, pedopsychiater), psychológ, pedagógovia (učitelia, špeciálni pedagógovia) a podľa potreby špecialisti ako liečební pedagógovia, fyzioterapeuti, výživový konzultanti. Hlavnými členmi tímu sú rodičia. Tí to všetko manažujú, spájajú a hlavne sú s dieťaťom najviac. Častokrát sa musia učiť novým vedomostiam a zručnostiam, aby podporovali svoje dieťa doma.

 

Nie som si istá, či sa na Slovensku pracuje s tzv. liečebným plánom. Je to plán, ktorý v sebe zahŕňa intervencie, ktoré spoločne vieme využiť na skvalitnenie života detí s poruchou pozornosti. Ich cieľom je využiť potenciál detí, aby čo najlepšie zvládli učenie a aby sa ich osobnosť rozvíjala. Jednoducho, aby mohli byť v živote šťastné a úspešné. Pokiaľ rodina nevyužíva v tomto smere odborné poradenstvo, tak sú to pravdepodobne rodičia, ktorí zostavujú tento liečebný plán v spolupráci s odborníkmi, ktorých navštevujú.  Súčasťou tohto plánu môžu, ale i nemusia byť lieky.

 

To, čo je však dôležité je skutočnosť, že lieky by mali byť vždy súčasťou intervencií. Nemali by byť tou jedinou intervenciou ako zvládnuť poruchu pozornosti.

 

Liečebný plán u detí s ADHD

Terapia má pomôcť manažovať príznaky porúch pozornosti a zlepšiť kvalitu života detí. Liečebný plán v sebe zahŕňa súbor intervencií, ktoré sa na tom podieľajú a navzájom sa podporujú. Liečebný plán môže zahŕňať:

 

Poradenstvo pre rodičov detí s poruchou pozornosti

Myslím si, že liečba detí s poruchou pozornosti začína doma. Existujú dôkazy o tom, že strava, režim, voľba pohybových aktivít či dôraz na spánkový režim zmierňujú príznaky poruchy pozornosti. Rodičia majú veľký vplyv na svoje deti a na liečbu. Aj preto som presvedčená, že starostlivosť venovaná rodičom detí s poruchou pozornosti, je súčasťou liečby detí.

 

Rodičia detí s poruchami pozornosti čelia mnohým výzvam súvisiacim s diagnózou. Čelia väčším výchovným výzvam, pretože vývin a emocionalita detí s poruchou pozornosti sa odlišuje od vývinu  a emocionality detí bez diagnózy. Nápomocné sú kurzy rodičovských zručností. Výhodou je, ak ich vedie odborník, ktorý má skúsenosti s touto diagnózou. Tak vie prepojiť výchovné stratégie a stratégie, ktoré reagujú na odlišnosti detí s poruchou pozornosti. Ak sa však vo vašom okolí tak úzko profilovaný kurz nerealizuje, aj klasické kurzy rodičovských zručností vedia byť nápomocné.

 

Druhou oblasťou poradenstva sú odporúčania ohľadom dennodenných výziev života s dieťaťom s poruchou pozornosti. Môže ísť rôzne témy ako napríklad ako sa rozprávať o poruche, ako zeefektívniť písanie domácich úloh, ako zlepšiť spánok, ako podporiť samostatnosť či disciplínu. Tém je mnoho a sú rozmanité, rovnako ako je rozmanitý život s dieťaťom. Túto oblasť vedia celkom úspešne pokryť aj svojpomocné skupiny rodičov detí s poruchou pozornosti.

 

Programy na podporu oslabených čiastkových funkcií

Najčastejšie sú v kompetencii špeciálnych pedagógov, v poradniach, centrách alebo priamo v škole. Na ich začiatku je diagnostika, aby bolo zrejmé, ktoré funkcie sú oslabené. Ich cieľom je podporiť  čiastkové funkcie mozgu (ako napr.: pracovnú pamäť, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie). Ich súčasťou sú často odporúčania na kompenzačné pomôcky, ktoré pomáhajú tieto oslabenia vyrovnávať s cieľom zefektívniť učenie a zlepšiť prospech v škole.

Za posledné obdobie sa odborníci vzdelávajú v metódach postavených na poznatkoch neurovedy. Sú to metódy ako senzorická integrácia či INPP metóda, ale i mnohé iné, ktoré mne nie sú známe. Ja pracujem s metódou senzorickej integrácie a tá vie tiež ponúknuť zaujímavý pohľad na poruchy pozornosti.

 

Terapie pre deti s poruchou pozornosti

Príznaky poruchy pozornosti majú dopad aj na emocionalitu detí a na ich schopnosť udržiavať si priateľské vzťahy. Pokiaľ sa objavujú ťažkosti v škole, má to často dopad na sebavnímanie a sebahodnotenie dieťaťa.  Deti s poruchou pozornosti hyperaktívneho typu (ADHD) alebo kombinovaného typu (ADHD/ADD) sú impulzívnejšie. To spôsobuje, že sa častejšie ocitávajú v konfliktných situáciách so svojimi najbližšími alebo blízkymi.

Myslím, že je to dosť dôvodov na to, aby súčasťou liečebného plánu bola i psychoterapia, poprípade poradenstvo pre deti s poruchou pozornosti.

 

S najvyšším úspechom sa pri poruchách pozornosti odporúča behaviorálna terapia, kognitívno-behaviorálna terapia alebo tzv. tréning sociálnych zručností.

 

Ja pri práci využívam poradenstvo s prvkami terapie hrou, ktoré vychádza z nedirektívnej terapie zameranej na dieťa/ človeka. Tá nebola zaradená medzi účinné liečebné intervencie pre deti s poruchou pozornosti. Avšak podľa výskumov aj tá prináša veľký pozitívny efekt v porovnaní s tým, ak dieťa nenavštevuje žiaden podporný program. Najväčšie pozitíva tohto prístupu boli zaznamenané v zmiernení emocionálnych výbuchov a pocitov úzkosti a depresií (čo sú pridružené problémy súvisiace s poruchami pozornosti, ktoré sa môžu, ale nemusia prejavovať). Významný pozitívny vplyv sa zaznamenal v posilnení sebavedomia a sebavnímania. (1)

 

Farmakologická liečba ADHD

Súčasťou liečebného plánu môže byť aj liečba liekmi. Portál Understood, ktorý je spoločným projektom 15 neziskových organizácií, ktoré si kladú za cieľ podporovať rodičov, vysvetľuje efekt farmakologickej liečby nasledovne. Približne na 80 % detí majú lieky dobrý efekt, ak je ich typ a dávkovanie dôsledne nastavené. Avšak lieky nemusia byť vhodné pre všetky deti a všetky rodiny. Existujú 2 typy liekov – psychostimulanciá  a nestimulačné preparáty. Lieky ovplyvňujú rôznymi spôsobmi fungovanie mozgu, aby pomohli zmierňovať kľúčové príznaky poruchy pozornosti.

 

Ak zvažujete farmakologickú liečbu, zamyslite sa nad otázkami, ktoré vás v súvislosti s liečbou zaujímajú. Niektoré otázky sa týkajú vás a vašej rodiny a niektoré je vhodné prekonzultovať s lekárom, ktorý lieky predpisuje.

 

Každá rodina je iná a každá ma iný pohľad. Medzi otázky, ktoré by mohli pomôcť pri rozhodovaní, by som zaradila napríklad:

 1. Sú aj iné alternatívy ako farmakologická liečba? Poznáte a vyskúšali ste aj iné spôsoby?
 2. Súhlasíte obaja s liečbou? Vy aj váš manžel/partner? Je pre vás dôležitý súhlas aj širšieho okolia?
 3. Súhlasí vaše dieťa s užívaním liekov? Ako predpokladáte, že bude reagovať?

 

Čo by malo vedieť vaše dieťa o liekoch? Rozumie vaše dieťa dôležitosti liečby, dôležitosti pravidelného užívania, riziku, ak kombinuje lieky s inými látkami a pod?

 1. Aké sú vaše očakávania od liečby? Je možné tieto očakávania naplniť farmakologickou liečbou?
 2. Ste pripravení na vedľajšie príznaky liekov?

 

Druhou oblasťou sú otázky adresované lekárovi. A na odpovede na svoje otázky máte právo. Spíšte si všetky otázky, ktoré vás napadajú, aby ste na žiadnu nezabudli. Na inšpiráciu ponúkam napríklad tieto:

 

 1. Aké sú účinné látky a ako pôsobia na centrálnu nervovú sústavu/ organizmus?
 2. Je potrebné pred začatím užívania liekov urobiť nejaké iné vyšetrenia?
 3. Ako pomôžu pri liečbe môjho dieťaťa? Aký je predpokladaný efekt liečby? Ako spoznám, že lieky naozaj účinkujú? Za predpokladane aký čas sa začne efekt liekov prejavovať?
 4. Aké sú vedľajšie účinky liekov? Ako ich môžete zmierniť? Ako spoznáte, že vedľajšie účinky sú natoľko výrazné, že máte vyhľadať lekársku starostlivosť alebo prehodnotiť liečebný postup? Ako spoznáte, že vedľajšie účinky sú natoľko výrazne, že máte okamžite zastaviť užívanie liekov?
 5. Aká je predpokladaná dĺžka užívania liekov? Aký dopad na organizmus má dlhodobé užívanie liekov v danom veku dieťaťa? Ak sa rozhodnete zastaviť užívanie liekov, je to možné? Ako to môžete bezpečne urobiť?
 6. Aké sú riziká pri náhlom vysadení alebo zabudnutí užitia liekov?
 7. Aké lieky alebo výživové doplnky ovplyvňujú efekt navrhovaných liekov?

 

Akokoľvek sa rozhodnete, verím, že vám vaše rozhodnutie pomôže zvládnuť poruchu pozornosti. Prajem si, aby ste so svojim rozhodnutím boli dostatočne spokojní. Prajem si, aby ste nemuseli ostatných súdiť, ak je ich rozhodnutie iné. Aj z vlastnej praxe viem, že každý  sa rozhoduje podľa vlastných kritérií a vlastnej situácie a každý chce svojim rozhodnutím prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu svojho dieťaťa.

 


Zdroje:
(1)  Dee c. Ray, April Schottelkorb, and Mei-Hsiang Tsai: Play Therapy With Children Exhibiting Symptoms of Attention Deficit Hyperaktivity Disorder. Published: International Journal of Play Therapy, 2007, vol. 16, No 2, 95-111
Zdieľať na facebooku