Simona Šimková: Dôsledky predčasných pôrodov je možné zvládať aj lepšie

Mgr. Simona Šimková, riaditeľka Centra včasnej intervencie Košice, n.o..
Mgr. Simona Šimková, riaditeľka Centra včasnej intervencie Košice, n.o.. / Foto: archív SŠ

U detí narodených pred obvyklým termínom pôrodu je významne vyššie riziko vzniku vývinových špecifík. Výskumy zo zahraničia ukazujú dôležitosť včasnej informovanosti rodiny a transdisciplinárny prístup odbornej verejnosti. Tieto dva fenomény sú základnými piliermi služby včasnej intervencie poskytovanej Centrom včasnej intervencie Košice, n.o., ktoré sa snaží v aktívnej spolupráci s rodičmi eliminovať dôsledky predčasného pôrodu ich dieťaťa.

 

Svetová zdravotnícka organizácia vníma ako predčasný taký pôrod, ktorý je ukončený pred 37. gestačným týždňom tehotenstva. Predčasný pôrod prináša zvýšené riziko dlhodobých následkov pre zdravotný stav dieťaťa.

 

Deti narodené predčasne môžu mať okrem zdravotných komplikácií, akými sú napr. citlivé bruško, koliky, problém s príjmom potravy, prehĺtaním, náchylnosť k infekciám dýchacích ciest a pod., aj oneskorený až narušený psychomotorický vývin. Ten sa môže týkať tak telesnej oblasti – hrubá motorika, jemná motorika, zrak, sluch a pod., ako aj kognitívnej oblasti – problémy s rečou, spracúvaním zrakových, sluchových, či taktilných podnetov. Čím špecifickejší typ ťažkostí, tým v neskoršom veku sa vo vývine prejaví. U detí hyperaktívnych alebo detí s poruchami učenia môžeme často pri rozhovore s rodičmi zistiť predčasný termín pôrodu, ktorý až do obdobia školského veku dieťaťu nespôsoboval žiadne významnejšie ťažkosti.

 

Deti predčasne narodené potrebujú súbežnú starostlivosť viacerých špecialistov, ideálne všetkých príslušných rezortov. Včasná intervencia predstavuje komplex služieb, zameraný na podporu rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením vo veku od narodenia do siedmych rokov - v rezorte sociálnych služieb.

 

Podľa dostupných informácií sa v súčasnosti každé deviate dieťa na Slovensku rodí predčasne. S rodinami predčasne narodených detí sa vo svojej praxi denne stretáva aj Mgr. Simona Šimková, riaditeľka Centra včasnej intervencie Košice, n.o.. (CVI)

„CVI Košice, n. o. vzniklo v poradí ako piate Centrum včasnej intervencie na Slovensku pod záštitou SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien. Jeho zámerom je poskytovať pomoc a podporu rodinám, do ktorých sa narodí dieťa s rizikom zdravotného znevýhodnenia alebo identifikovaným zdravotným znevýhodnením. Primárnou motiváciou pre zavedenie služby včasnej intervencie do regiónu Košíc a okolia je zabrániť sociálnemu vylučovaniu rodín detí s vývinovými odlišnosťami z ich prirodzeného sociálneho prostredia - podpora sociálnej inklúzie.“ hovorí riaditeľka CVI Košice Mgr. Simona Šimková.

 

Služba včasnej intervencie podľa zákona o sociálnych službách môže byť realizovaná ambulantnou alebo terénnou formou. Košické CVI realizuje gro svojich stretnutí s rodinami v ich prirodzenom prostredí – v domácnosti. „Prirodzené prostredie rodiny od počiatku vytvára iný typ vzťahu. Na návšteve v domácnosti rodiny som ja tým hosťom, ktorý počúva.“

 

Včasná intervencia ako sociálna služba umožňuje rodiny sprevádzať - podporovať ich v čase, keď sa niekedy zo dňa na deň dozvedajú nové a neočakávané informácie o svojom dieťati, s ktorými nerátali. Spoločne s rodičmi hľadá cestu, ako podporovať vývin ich dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti a schopnosti a zároveň, aby špecifická starostlivosť o dieťa neohrozila ich bežné fungovanie.

 

Pre aké rodiny je podpora CVI určená?

CVI podporuje rodiny, v ktorých:

 • je vývin dieťaťa rizikový z dôvodu predčasného narodenia či komplikovaného pôrodu alebo popôrodných komplikácií,
 • je u dieťaťa stanovená závažnejšia zdravotná diagnóza vývinového, metabolického alebo genetického charakteru,
 • je u dieťaťa stanovená diagnóza zmyslového mentálneho alebo telesného postihnutia, 
 • je starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím pre rodičov a blízkych vyčerpávajúca,
 • sa rodičia potrebujú oboznámiť s možnosťami podpory v komunite a regióne.

 

„CVI sa snaží poskytnúť rodinám všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Otvorene komunikuje, spoznáva rodinu v kontexte jej denných rutín hodnôt a potrieb. Vychádzame z presvedčenia, že najlepším terapeutom pre dieťa je jeho rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v ranom veku je domov dieťaťa.“ dodáva Šimková.

 

Keďže rodičia predčasne narodených detí sa často náhle a bez prípravy ocitnú v nečakanej situácii, CVI im ponúka základnú orientáciu v problematike zdravotného znevýhodnenia, poradenstvo, sprevádzanie a pomoc pri vybavovaní kompenzačných pomôcok, posudkovej činnosti, sieťovanie služieb a kontakt na odborníkov v iných rezortoch, ale aj základné psychologické poradenstvo zamerané na zvládnutie ťažkej životnej situácie, v ktorej sa rodiny ocitli.

 

Ďalšie služby CVI v Košiciach:

 • špeciálno-pedagogické poradenstvo zamerané na hry a činnosti, ktoré podporujú vývin dieťaťa,
 • sociálne a sociálno-právne poradenstvo a podporu pri komunikácii s úradmi,
 • poradenstvo fyzioterapeutky s cieľom správneho zaobchádzania a polohovania dieťaťa v domácom prostredí,
 • podporu pediatričky pri koordinácií zdravotnej starostlivosti o dieťa a lepšom porozumení zdravotných potrieb dieťaťa,
 • podporu pri prenesení informácií a rád získaných od ambulantných odborníkov do prostredia domova,
 • podporu pri integrovaní dieťaťa do predškolského a školského zariadenia.

 

Rodičia sledujú od narodenia každú novú schopnosť, ktorú dieťa prejaví. Častokrát sú to práve oni, ktorí ako prví dokážu postrehnúť odchýlky vo vývine svojho dieťaťa. „Ak sa rodičom čokoľvek nepozdáva, je dobré neváhať a včas kontaktovať odborníkov, hľadať odpovede na svoje otázky“ povzbudzuje Simona Šimková.

 

Centrá včasnej intervencie ponúkajú svoje služby okrem Košíc aj v Bratislave, Prešove, Trenčíne, Žiline a v Banskej Bystrici. V asociácii poskytovateľov a podporovateľov služby včasnej intervencie je registrovaných 22 poskytovateľov.

Zdieľať na facebooku