Ak to myslí úprimne učiteľ, chrániť prírodu budú úprimne aj deti

Sponzorovaný článok
relácia Pravda o klíme
relácia Pravda o klíme / Foto: archív

18.5.2023 - Environmentálne povedomie občanov je na Slovensku nedostatočné a nevedie k zmene správania a nastavenia hodnôt v zmysle udržateľného rozvoja. Citujeme zo Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. So vzdelávaním je nutné začať už vo veľmi skorom veku, konštatuje sa tiež v stratégii. Ako to funguje v praxi?

 

Deti sa učia najmä rešpektovať svet okolo seba

Environmentálna výchova sa ako samostatný predmet učí len na 4 percentách škôl. Malo by to byť inak? „Výhodou samostatného predmetu je, že môžeme učiť v súvislostiach, čo umožňuje ísť oveľa viac do hĺbky, prepojiť príčiny s dôsledkami a so správaním každého z nás. Environmentálne vzdelávanie nie je iba o informáciách, či vedomostiach, ale zahŕňa v sebe aj veľmi dôležitú hodnotovú výchovu,“ myslí si Jana Menkynová, lektorka environmentálnej výchovy Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne. Táto organizácia už viac ako 25 rokov realizuje environmentálnu výchovu v materských a základných školách a v tejto oblasti aj vzdeláva pedagógov. A pokračuje: „Ak sa totiž učí na jednotlivých predmetoch, je to dôležité, neostáva čas ísť v téme do hĺbky a prejsť od vymenovania problémov ku konkrétnym riešeniam. Súčasťou formovania postoja detí k životnému prostrediu je aj prevzatie zodpovednosti za svoje rozhodnutia a aktivity. Stojí a padá to na dôslednosti pedagógov“.

Daphne supluje, čo sa v škole nestíha. „Robíme vzdelávacie projekty, exkurzie, programy napr. aj v novootvorenom Infocentre na Kamzíku.“ Prinášajú témy ako jedlé rastliny, opeľovače a hmyz, les, pramene a studničky, „mŕtve“ drevo a huby, či pod opadaným lístím. „Našou snahou je, aby deti objavovali svet v súvislostiach, podobne ako vedci – bádateľským spôsobom, aj keď so zjednodušenou metodikou. Pokus, pozorovanie, stanovenie hypotézy, jej potvrdenie alebo vyvrátenie a, samozrejme, prepojenie s denným životom a konkrétnymi návrhmi na riešenie problému,“ vysvetľuje Jana Menkynová.

Aká je reakcia detí? „Sú vďačné, že môžu byť vonku, ale na druhej strane vidieť, že sa mnohé v prírode nevedia správať. A tak ich vedieme k rešpektu ku všetkému vôkol nich.“

Uvedomujú si, zvlášť tie staršie deti, čo sa deje s našou planétou? „Staršie deti dnes majú neobmedzený prístup k informáciám a veľmi dobre vedia, že ich budúcnosť môže byť ohrozená práve environmentálnymi problémami. Niektoré sú aktívne a hľadajú riešenia. Stretávame sa však aj s tým, že mladí ľudia podliehajú tzv. environmentálnej alebo klimatickej úzkosti a sú presvedčení, že situácia už sa nedá zvrátiť.  Dôležité je, aby videli možnosti, aby vnímali, že aj malé kroky majú zmysel. Často nadchnú nielen rovesníkov, ale aj svojich rodičov. A aj tu je dôležitý príklad pedagóga, či dokáže strhnúť deti. Výborne to funguje u tých najmenších. Sú najviac formovateľní získať úctu a rešpekt k prostrediu okolo seba a veciam, ktoré ich obklopujú. Ak vidia, že to učiteľ myslí úprimne, budú to úprimne brať aj oni.“

 

relácia Pravda o klíme

 

Včely, separácia odpadu aj zber malých elektrospotrebičov

GAMČA je neformálny názov osemročného gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave. Ako funguje environmentálna výchova tam? „Máme ju v rámci tematických plánov ako prierezovú tému v rôznych predmetoch, najmä v chémii, biológii, fyzike a geografii – vo všetkých triedach, kde sa predmet učí,“ hovorí profesorka biológie Miroslava Nitonová. „Organizujeme ju aj vo forme malých projektov. Mali sme krúžok včelárov a včely priamo v areáli školy. Včelár sa venoval deťom, spolu sa starali o včely, úle a vyrábali med. Po odchode vyučujúceho síce krúžok zanikol, no včely ostali.“

Na škole funguje separovaný zber batérií, ale aj malých elektrospotrebičov. „Žiaci môžu z domu doniesť akékoľvek nepotrebné malé spotrebiče. Separujeme odpad – v triedach aj na chodbách sú koše na plast, papier a komunálny odpad. Po veľkých projektoch triedime kartóny, z ktorých žiaci vyrábali rôzne modely. V rámci projektu Šetri elektrinou si žiaci pripravujú prezentácie a na triednických hodinách svoje postrehy a návrhy preberajú so spolužiakmi,“ dodáva Nitonová.

 

Pravda o klíme

Nádej, že mladá generácia bude mať k ohrozenej planéte lepší vzťah ako generácie pred nimi, tu teda je. Prispieť k zlepšovaniu environmentálneho povedomia má za cieľ aj relácia Pravda o klíme. Venuje sa viacerým ekologickým témam, zmene klímy, vesmírnemu odpadu, odpadu na zemi a jeho separovaniu, ekologickej móde aj kozmetike, lesom, pôde, ekosystémom a biodiverzite, alternatívnym zdrojom energie. 

Pripravuje ju O2 Športová akadémia Mateja Tótha spolu s TV Pravda, partnerom relácie je spoločnosť Veolia na Slovensku. 

Jednotlivé epizódy nájdete na www.pravda.sk/pravdaoklime.

Veolia spolu s Akadémiou vlani vydala aj publikáciu Hravá mini knižka, ktorá slúži ako pracovný zošit s environmentálnou témou pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

https://www.pravda.sk/trendove-temy/pravda-o-klime/

Čítajte viac o téme: Environmentálna výchova
Zdieľať na facebooku