Rodič a písanie domácich úloh: Ako dokáže rodič dieťaťu pomôcť?

  Foto: Bigstock

Rodičia sa často stávajú súčasťou vyučovacieho procesu práve cez domáce úlohy. Či už si vaše deti robia domáce úlohy v družine, doma alebo počas dňa v škole, domáce úlohy vedia byť úžasnou pomôckou na to, aby  ste vedeli, čo sa vaše dieťa práve učí. Takisto vám dávajú dôvod rozprávať sa s dieťaťom o škole, ale aj učiteľom pomáhajú dozvedieť sa, čo sa odohráva doma.

 

Výskum z roku 2001 sa sústredil na to, prečo by mal byť rodič súčasťou vypracovávania domácich úloh, aké stratégie či metódy rodičia používajú a ako takáto spolupráca napomáha žiakovi v učení. Výsledky tvrdia, že rodičia sa rozhodujú tráviť čas s deťmi počas robenia úloh, preto lebo:

1) veria, že by to tak malo byť a že to bude mať pozitívny dopad na učenie dieťaťa,

2) že ich zapojenie sa v rámci  práce na úlohách je vítané, cenené a očakávané hlavne od učiteľov.

 

Rodičia sa následne dokonca chcú zapájať aj do ďalších aktivít, aby porozumeli stratégiám učenia sa a aby pomohli svojim deťom čo najviac.

 

Škola by teda mala motivovať rodičov a doslova ich vyzývať k spolupráci s ich deťmi. Dôležitou súčasťou, najmä na prvom stupni, sú vychovávateľky. Tie sú akýmsi sprostredkovateľom medzi školou a rodičmi, dokonca aj čo sa týka domácich úloh.

 

Ako teda povzbudiť rodičov, aby sa zapojili do domácich úloh?

Výskum uvádza niekoľko návrhov a delí ich do ôsmich kategórií. Prvé 4 kategórie sa sústreďujú na rodičovské aktivity, ktoré prispievajú k motivácií študenta a môže ich prijať ktokoľvek bez ohľadu na kultúru, vzdelanie, socioekonomické podmienky a podobne.

Druhá časť kategórií sa zaoberá tým, aby rodič pochopil vývoj dieťaťa a obsah jeho učenia, ďalej sa tu spomína podpora školy a vedomostí rodičov.

 

Stratégie pre podporu a motiváciu dieťaťa pri robení domácich úloh

Spolupráca so školou alebo učiteľom

Rodičia často túžia podporovať svoje deti v učení, ale nevedia ako by to mali robiť, prípadne prečo je to vôbec dôležité. Preto by sa nemali báť kontaktovať učiteľov a pýtať sa pri akejkoľvek nejasnosti, ako dieťa podporiť. Rodičia mladších žiakov sa pravdepodobne sústreďujú na domáce úlohy viac, ale ani rodičia starších detí by na také veci ako je spolupráca s učiteľom, nemali zabúdať. Hlavne v prípadoch, ak nefunguje spojenie učiteľ- žiak.

 

Výhodou pre rodiča, ale aj žiaka je, ak má – najlepšie písanou formou – zdôvodnený účel domácej úlohy. V prípade nejasností sa tak rodič kedykoľvek môže obrátiť na učiteľa. Informácie o potrebách a cieľoch domácich úloh môžu zvýšiť efektivitu a zlepšiť postoje rodičov pri pomáhaní s domácimi úlohami. Preto je potrebné, aby sa učitelia rozprávali s rodičmi o cieľoch učenia, vrátane informácií ako k tomu napomáha domáca úloha.

 

Vytvorenie fyzickej a psychickej pohody pre dieťa počas písania úloh

Je veľa spôsobov, ako vytvoriť vhodné prostredie pre tvorbu domácej úlohy. Najdôležitejšie sú však potreby samotného dieťaťa. Vieme predsa, že iné prostredie a potreby má 7-ročný chlapec a iné 15-ročné dievča. Podstatné sú aj vlastnosti dieťaťa, to či radšej pracuje samostatne alebo potrebuje viac pomoci.

 

Učiteľ, rodič či vychovávateľ môže navrhnúť niečo čo sa nazýva „rutina domácej úlohy“. Dieťa má určený čas na robenie domácich úloh, ale môže si určiť, v akom poradí, resp. ktorý predmet bude robiť skôr, ktorý neskôr.

 

Čo sa týka družiny, je dobré, ak je počas písania úloh v miestnosti ticho a pokoj, aby sa žiaci vedeli sústrediť. Zlomovým pravidlom je aj pravidlo sústredenia, t.j. ak si dieťa samé povie nevstanem, kým toto nedokončím. Počas písania by sa tiež deti mali vyhnúť veciam, ktoré ich rozptyľujú, ako napríklad TV, Facebook, telefón a podobne, tie by mali byť počas domácich úloh vypnuté a dostatočne vzdialené. Na čo však nemožno zabúdať je odmena vo forme motivácie, pozitívnej odozvy, voľného času alebo niečoho iného.

 

Poskytnutie všeobecného prehľadu o procese domácich úloh

Učitelia môžu pomôcť rodičom porozumieť, prečo je dohliadanie na domáce úlohy dôležité a čo to zahŕňa. Je to napríklad byť nápomocný, dostupný, chcieť pomôcť, ponúknuť pozitívnu odozvu a zaujímať sa o to, čo je na domácu úlohu. Rodičom tiež pomôže, ak vedia, čo je vhodné pri sledovaní detí s individuálnymi potrebami ako dyslexia, dysgrafia či ADHD. Naopak žiaci, pre ktorých je učenie celkom ľahké nepotrebujú nad sebou dozorcu. Učiteľ tiež môže dať rodičom akýsi manuál pre lepšiu efektívnosť domácich úloh s rôznymi pomocnými otázkami, nápadmi alebo pozitívnou slovnou odozvou napríklad:Dobrá práca“ , „To je zaujímavé, ako by si to riešil ty?“

 

Reakcia na výkon pri príprave domácich úloh

Študentom pomáha, ak vidia pozitívnu odozvu na svoj výkon. Čím špecifickejšia a bystrejšia je odozva od rodiča, tým väčší vplyv to má na učenie dieťaťa. Rodič sa môže opýtať nielen čo je na úlohu, ale aj ako s ňou dieťaťu môže pomôcť. Takisto môžu dieťaťu navrhnúť, v čom by úloha mala a mohla byť vypracovaná kvalitnejšie.

 

Ako sa zapojiť do domácej úlohy dieťaťa?

Učitelia môžu pomôcť rodičom tak, že im povedia, ako pomôcť deťom a ako ich podporiť v učení. Napríklad: S menšími žiakmi možno čítať 2 až 3-krát po 10 minút týždenne.

Ak si úloha vyžaduje memorovanie alebo precvičovanie, rodičia by mali poznať priame aj nepriame metódy (pýtanie sa otázok, diskusia, názory), ktoré sú vhodné pre danú vekovú kategóriu.

 

Aby to zvládali

Rodičia, pravidelne spolupracujúci so svojimi deťmi majú jednu super silu – vedia, ako sa majú ich deti učiť, poznajú ich záujmy. Učitelia takisto hrajú dôležitú rolu, aby učenie žiakov bolo čo najefektívnejšie. Niektorí žiaci sa môžu cítiť preťažení a môže to mať veľký vplyv aj na ich úlohy. Preto rodičom, ale aj žiakom, pomôžu informácie o tzv. zlomovom bode, teda vedieť si rozdeliť úlohy na časti, tak aby všetko stíhali.

 

Spolupráca podporuje porozumenie dieťaťa

Zapájanie rodičov do písania domácich úloh pomáha deťom lepšie porozumieť zadaniu. Čo ak však samotný rodič úlohe nerozumie? Preto by mal existovať program, ktorý bude napomáhať samotným rodičom, nejaké materiály obsahujúce základné poznatky k zadaniu, špecifické návrhy na kontrolu dieťaťa a jeho porozumenie, ale aj praktické návody, ukážky a podobne. 

 

Domáca úloha predstavuje veľa možností na spoluprácu medzi školou, rodinou a študentom. Dobre spracovaná domáca úloha pomáha študentovi učiť sa. Rodičovi zase ponúka možnosť vidieť, akým spôsobom a čo sa jeho dieťa učí. Rodičia a škola by preto mali spolupracovať a každý z nich by mal byť efektívne zapojený v procese prípravy domácej úlohy. Oba tábory by mali študenta podporovať a pomáhať mu (nielen) v učení.

 

 

domáce úlohy a pomoc rodičov - eduworld.sk


Zdroj: www.hfrp.org Preklad: Eva Ďubeková // Foto: Shutterstock
Čítajte viac o téme: Domáce úlohy
Zdieľať na facebooku