Budete mať školáka a žijete v zahraničí? Zápis do slovenskej školy je pre vás povinný

Ak sa rodičia rozhodnú, že ich deti budú navštevovať školy v zahraničí, podľa zákona sú povinní prihlásiť deti do základnej školy aj na Slovensku.
Ak sa rodičia rozhodnú, že ich deti budú navštevovať školy v zahraničí, podľa zákona sú povinní prihlásiť deti do základnej školy aj na Slovensku. / Foto: Bigstock

Slováci si dnes už bežne volia možnosť bývať za hranicami Slovenska spoločne so svojimi deťmi. Niektorí odcestujú do vzdialenejších krajín kvôli práci, iní si vyberú život v pohraničných oblastiach, kde získali cenovo dostupnejšie bývanie. Ak sa aj rozhodnú, že ich deti budú navštevovať školy v zahraničí, podľa zákona sú povinní prihlásiť deti do školy aj na Slovensku.


Povinnosť zapísať dieťa má každý

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má trvalý pobyt na Slovensku a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku 6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v spádovej škole, teda tam, kam je dieťa zaradené podľa školského obvodu. Môže zapísať dieťa aj inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa. Súčasne rodič požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí za podmienok podľa § 25 školského zákona prostredníctvom žiadosti.


V žiadosti sa podľa zákona musí nachádzať:

Meno, priezvisko a bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí.

Názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

 

Zapísať dieťa do školy môžete aj na diaľku

Nemôžete prísť v termíne zápisu na Slovensko? V takom prípade môžete splnomocniť inú osobu, aby túto povinnosť vykonala vo vašom mene.

Splnomocnená osoba sa na zápise preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko dieťaťa
  2. bydlisko dieťaťa
  3. rodné číslo dieťaťa
  4. názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí navštevovať

 

V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo, mali by ste uviesť aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.

V prípade, že riaditeľ školy nemá pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo Slovenskej republiky.

Ak nemáte koho splnomocniť, aby zrealizoval zápis vášho dieťaťa, kontaktujte priamo školu a skúste sa dohodnúť na náhradnom termíne. To je už na dohode s riaditeľom školy.

 

Zápisy až v apríli

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, sa uskutočnili niektoré zmeny ohľadom plnenia povinnej školskej dochádzky a prijímania na základné vzdelávanie. Od roku 2015 sa termín zápisu zmenil a posunul na neskôr. Po novom zápisy detí prebiehajú od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presný termín zápisu určuje zriaďovateľ školy a býva zverejnený na webových stránkach škôl.

Po zápise žiaka do školy má zákonný zástupca ešte povinnosť dokladovať jeho štúdium. Zákonný zástupca žiaka do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu v zahraničí. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní aj naďalej.

 

Preskúšanie už nie je povinné každý rok

nie je povinnosťou žiaka vykonať každoročne komisionálne skúšky z vyučovacích predmetov. Nová úprava ponúka žiakovi možnosť byť preskúšaný na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. V žiadosti sa uvedú konkrétne ročníky, za ktoré by sa mali skúšky vykonať. Termín skúšok závisí od dohody školy a rodičov žiaka najneskôr 15 dní pred ich konaním. To, čo bolo do 1. septembra 2015 povinnosťou, dnes rezort školstva ponúka ako možnosť na báze dobrovoľnosti. Pokiaľ má rodina v pláne vrátiť sa späť na Slovensko a dieťa zaradiť do školy, deti vykonajú komisionálne skúšky. Vykoná ich z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy (najmä zo slovenského jazyka, prípadne dejepisu či geografie).Podľa ich výsledkov riaditeľ zaradí školáka do príslušného ročníka.

 

Kedy je dieťa školopovinné?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok a rovnako dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa dosiahne vek 6 rokov v septembri, zákonný zástupca je povinný podľa zákona ho zapísať na školský rok, ktorý začína až v nasledujúcom kalendárnom roku. Výnimočne môže byť prijaté aj dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 6 rokov. Zákonný zástupca však musí k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie lekára pre deti a dorast. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov. Ak Žiak absolvuje nultý ročník, jeho povinná školská dochádzka končí absolvovaním 9.ročníka.

 


Zdroj: slovensko.sk, Školský úrad MsÚ Banská Bystrica
Čítajte viac o téme: Zápis do školy
Zdieľať na facebooku