Tipy, ako naučiť deti čítať s porozumením

  Foto: Bigstock

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnili v decembri 2019 výsledky medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018. Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov na všetkých typoch škôl sa sledovala úroveň ich vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola čitateľská gramotnosť. V štúdii PISA sa skúma aj vnútorná motivácia a záujem o:

  • čitateľské návyky;
  • čitateľské stratégie (metakognícia, schopnosť premýšľať).

 

Tak ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2018 sa výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú krajiny Čile, Grécko a Ukrajina. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie priemerné výsledky v porovnaní so Slovenskom žiaci z Mexika a Kolumbie. 

 

Mýty o čitateľskej gramotnosti

V nadväznosti na tieto výsledky sa konal v marci 2021 webinár pre slovenských učiteľov, ktorého hlavnou témou bolo čítanie a čitateľská gramotnosť našich 15-ročných žiakov. Výsledkom diskusie je okrem iného aj definovanie tzv. mýtov, čiže predstáv o čitateľskej gramotnosti. Pôvod týchto mýtov a najmä ich prežívania možno podľa autorov pripísať takmer polstoročnej neprítomnosti akejkoľvek relevantnej diskusie o otázkach vyučovania čítania a rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

 

Predškolské mýty 

Sú postavené na presvedčení, že rozvíjanie gramotnosti v predškolskom veku nie je možné a ani vhodné. Vychádzajú z tradičných predstáv, že čitateľská gramotnosť sa má rozvíjať až na základnej škole. Ako uvádzajú autori záverečnej správy, problémom je predstava “že materská škola a dokonca ani rodičia sa do toho nemajú miešať, lebo narobia zbytočné chyby, ktoré potom škola musí naprávať. Že deti sa napokon budú v škole nudiť a podobne.“

 

Školské mýty 

Hlavným uvedeným mýtom je, že čítať a písať sa učíme v určitom konkrétnom čase (v 1. – 4. ročníku ZŠ) v rámci určitého vyučovacieho predmetu. Skutočnosť je taká, že čítať sa učíme po celý život. Naša schopnosť čítať, ale aj písať, závisí predovšetkým od rozsahu a frekvencie čítania – t.j. od množstva prečítaných textov, objemu skúseností s jednotlivými typmi textov, textových žánrov a oblastí poznania, v rámci ktorých sa čítaním vzdelávame alebo zabávame. Zodpovednosť za úroveň čítania žiakov teda nenesú len učitelia prvého stupňa, ale aj ostatní učitelia, ktorí žiakov a študentov vyučujú, no v prvom rade sú to samotní rodičia, ktorí môžu dieťa od malička viesť k správnej čitateľskej gramotnosti.

 

Ako naučiť deti čítať s porozumením

1. Vytvorte spojenia

Keď deti spoja to, čo už vedia, s tým, čo si prečítajú, pomôže im to sústrediť sa a lepšie pochopiť súvislosti. Napríklad, ak sa v knihe píše o miestach, kde ste boli so svojim dieťaťom, porozprávajte sa o týchto spomienkach a prepojte ich s čítaným textom.

 

2. Pýtajte sa

Kladenie otázok povzbudzuje deti, aby hľadali odpovede v texte. Počas spoločného čítania klaďte dieťaťu aj otázky, aby ste u dieťaťa vyvolali zvedavosť. Opýtajte sa napríklad „Čo si myslíš, že sa stane?“ alebo „Ako sa tá postava cíti?“

 

3. Naučte dieťa vizualizovať

Vizualizácia pomáha oživiť príbeh. Keď si čítate so svojim dieťaťom, porozprávajte si, ako si predstavujete, že scéna vyzerá. Rozprávajte sa o tom, ako sa počas príbehu cítite. Môžete použiť aj iné zmysly. Ak sa napríklad v knihe opisuje jedlo ako podľa vás vonia?

 

4. Naučte dieťa vyvodiť záver

Keď skombinujete to, čo už poznáte s indíciami z príbehu, môžete vytvárať dohady alebo predpovede toho, ako bude príbeh ďalej pokračovať. Vyvodzovanie záverov je výborný spôsob, ako si zlepšiť porozumenie čítaného textu.

 

5. Zistite, čo je v texte dôležité

Keď deti dokážu poukázať na to, čo je v príbehu dôležité, s najväčšou pravdepodobnosťou porozumejú tomu, čo čítajú. Spýtajte sa dieťaťa: Kto sú hlavné postavy? Čo je to najdôležitejšie, čo sa v príbehu doteraz stalo? Aký problém sa postavy pokúšajú vyriešiť? 

 

6. Skúšajte nové veci

Čím viac deti vedia o svete, tým viac môžu porozumieť tomu, čo čítajú. Poznatky a slovnú zásobu detí môžete rozšíriť mnohými spôsobmi. Podporujte deti v tom, aby si o svojich  záľubách vždy niečo prečítali. Ponúkajte im nové materiály na štúdium o oblastiach, ktoré ich bavia. To je najlepší spôsob, ako podnietiť deti k čítaniu dobrovoľne. Diskutujte potom spolu o novozískaných informáciách.

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi, Čitateľská gramotnosť
Zdieľať na facebooku