Americkým žiakom výrazne prospieva argumentačné písanie

Výsledky amerického programu Argumentačné písanie potvrdili jeho pozitívny prínos pre obe strany – učiteľov aj žiakov.
Výsledky amerického programu Argumentačné písanie potvrdili jeho pozitívny prínos pre obe strany – učiteľov aj žiakov. / Foto: Shutterstock

Písanie vo všetkých formách je prostriedkom komunikácie v 21. storočí. Neexistuje jediný správny prístup k vyučovaniu písania. Niektoré postupy sa môžu osvedčiť, iné nie. Písanie neslúži iba na vyjadrovanie svojich myšlienok, ale rozvíja komunikačné schopnosti človeka, tvorivosť a schopnosť argumentovať.

 

Americký Národný projekt písania (National writing project) rozvíja vedomosti, odbornosť a schopnosti pedagógov so zameraním na zlepšenie písania a učenia žiakov všetkých stupňov škôl. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že slúži všetkým učiteľom na všetkých úrovniach škôl cez materské školy až po univerzity. Projekt je rozšírený po celých Spojených štátoch a je financovaný vládou. Pod hlavičkou Národného projektu sa v rokoch 2013 – 2015 uskutočnil program, ktorý mal za úlohou zlepšiť písomné vyjadrovanie študentov, tzv. argumentačné písanie. Výsledky programu potvrdili pozitívny prínos pre obe strany – učiteľov aj žiakov. Argumentačné písanie nadväzuje na štúdium určitej problematiky alebo po debate v triede či s odborníkmi. Prináša argumenty pre alebo proti.

Do programu boli zapojení učitelia, ktorí vyučujú v 7. – 10. ročníkoch z 10 štátov USA z chudobnejších vidieckych oblastí. Žiaci pracovali s textami a na nich rozvíjali metódy argumentačného písania.

Program pozostával zo 45 hodinového tréningu učiteľov angličtiny a iných jazykov, počas ktorých rozvíjali svoje schopnosti v písaní, pracovali na plánoch jednotlivých hodín s obsahom argumentačného písania, učili sa hodnotiť texty žiakov a získali materiály, ktoré si môžu prispôsobiť svojmu vyučovaniu.

Vyškolení učitelia potom so žiakmi čítajú vybrané texty – nielen odborné, ale aj umelecké alebo vecné, a následne ich učia použiť informácie z textu na podporu svojich argumentov.  Precvičujú si, ako rozvíjať svoje tvrdenie, alebo ako odôvodniť svoj argument ďalšími informáciami.

 

Program zvyšuje šance žiakov na úspech

štúdii vypracovanej spoločnosťou SRI International na základe projektu, sú uvedené zistenia o významnom zlepšení v obsahu, štruktúre a celkovom znení esejí žiakov, ktorých učitelia absolvovali program.

Učitelia počas trvania programu pracovali aj s textami, ktoré prinášali nepravdivé informácie. V súčasnosti je dôležité, aby argumentácia o falošných informáciách týchto textov prinášala svoje pozitíva. Počas trvania programu paralelne fungovala kontrolná skupina učiteľov, ktorí vo výučbe taktiež využívali argumentačné písanie, ale do programu neboli zapojení.

Vyškolení učitelia sa venovali návodom, ako argumentačne písať približne trikrát viac než učitelia v kontrolnej skupine. Učitelia v programe hlásili, že v druhom roku dostali takmer desaťkrát viac písomných inštrukcií ako učitelia v kontrolnej skupine. Malý rozdiel bol v tom, ako často obe skupiny zapájali žiakov do písania. Žiaci učiteľov zapojených v programe písali 30 minút denne takmer každý deň. Títo učitelia kládli dôraz na zručnosti a formuláciu argumentov viac ako na to, aby žiaci písali. Žiaci s učiteľmi v programe strávili približne 40 % výučbových dní písaním argumentov, zatiaľ čo žiaci v kontrolných skupinách asi 13 % dní. Žiaci vedení školenými učiteľmi prekonali svojich spolužiakov v používaní obsahu, štruktúrou a formuláciou argumentov a napredovali. Preukázali, že si faktické informácie pamätajú, rozumejú im, vedia ich aplikovať a zanalyzovať a vyhodnotiť ich. Argumentačné písanie im pomohlo v štylizácii a formulácii vlastného postoja.

Písanie je základnou zručnosťou. Je rozhodujúce pre kariéru a občiansku angažovanosť. Úroveň písomného prejavu je však nižšia, ako sa očakáva. Žiaci, ktorých učitelia absolvovali programy Národného projektu písania, majú vyššie šance absolvovať strednú školu a pokračovať na vysoké školy, alebo úspešne budovať svoju kariéru.

Projekty celkovo navrhujú zlepšenie profesionálneho rozvoja aj u učiteľov, ktorí môžu vo svojej kariére napredovať a majú pozitívne účinky na oboch stranách. Zapojení študenti zlepšujú svoj obsah písania, štruktúru, postoj voči obsahu. Zdokonaľujú si analytické písanie a argumentáciu na základe prečítaného textu.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku