Aktivity, ktoré pomáhajú formovať spolupatričnosť pri skupinovej práci

Podstatou skupinovo orientovaného vyučovania je hľadanie cesty pri riešení úloh na základe úcty voči druhému a záujmu o spoluprácu a spolupatričnosť..
Podstatou skupinovo orientovaného vyučovania je hľadanie cesty pri riešení úloh na základe úcty voči druhému a záujmu o spoluprácu a spolupatričnosť.. / Foto: Bigstock

V spoločnosti žijeme v skupinách, vo všetkých povolaniach sú skupiny alebo pracovné tímy úplnou samozrejmosťou. Od začiatku 90. rokov kladú zamestnávatelia dôraz na túto kľúčovú schopnosť. A preto sa aj žiaci musia učiť  pracovať v skupine.

 

Pre skupinové vyučovanie je charakteristická práca žiakov v skupinách, ktoré vznikajú náhodným alebo zámerným delením podľa vybraného kritéria. Práca v skupine zlepšuje priebeh učenia. Využíva sa najčastejšie vo fáze precvičovania a upevňovania poznatkov, spôsobilostí a zručností. Podporuje sociálne väzby medzi žiakmi, čím vzniká tvorivá atmosféra, spolupráca a spolupatričnosť. Prostredníctvom uplatňovania skupinovej práce na vyučovaní sa môže vytvoriť dobrá atmosféra, ktorá podporuje úspech v učení sa. Skupinová práca sa často spája aj so samostatnosťou, lepšou motiváciou, kooperáciou a  súvisí aj so zodpovednosťou. Žiaci sa učia pre seba, pre svoju skupinu a  pre spoločný výsledok. Skupinová práca je nielen metódou, ale aj cieľom vyučovania. Pracovné stratégie a sociálne schopnosti, ktoré môžeme spoznávať v kooperatívnom učení, sú neoddeliteľnou súčasťou súčasného sveta. Podstatou skupinovo orientovaného vyučovania je hľadanie cesty pri riešení úloh na základe úcty voči druhému a záujmu o spoluprácu. K tomu patrí aj pochopenie, že skupinová práca bude nefunkčná, ak sa jednotliví členovia skupiny budú správať egoisticky alebo budú vyrušovať.

 

Žiaci, ktorí vedia dobre spolupracovať, sa prejavujú takto:

 • sú pripravení byť v interakcii s inými žiakmi v rôznych situáciách,
 • akceptuje iných žiakov takých, akí sú,
 • sú zodpovední a berú do úvahy ich potreby a záujmy,
 • dokážu meniť názory, počúvať a byť otvorení pre odlišnosti,
 • prispôsobujú svoje správanie a ktuálnej situácii,
 • efektívne využívajú skupinovú prácu,
 • vyberajú z úloh tie, ktoré by mohli byť efektívnejšie urobené skupinou,
 • identifikujú faktory, ktoré uľahčujú spoluprácu,
 • poznajú podmienky nevyhnutné pre spoluprácu,
 • plánujú a podieľajú sa na riešení úloh so spolužiakmi,
 • oceňujú schopnosti iných žiakov,
 • čerpajú poučenie z toho, čo si druhí myslia, hovoria a robia.

 

Aby žiaci dokázali spolupracovať, musia si precvičovať predovšetkým spolupatričnosť, empatiu, prosociálnosť. V tomto článku sa zameriame na formovanie spolupatričnosti. Ak chceme, aby ju žiaci pociťovali, musia spoznávať svoje vlastné svety a vciťovať sa do nich. Ideálne je, keď učitelia túto vlastnosť formujú už od prvého ročníka základnej školy. Na formovanie spolupatričnosti môžete využiť aj niekoľko nasledujúcich aktivít a hier.

 

Záhradka

Hra je vhodná pre prvú triedu. Z farebného papiera vystrihneme rôzne tvary i farby kvetov, stoniek a listov. Na stôl alebo na zem rozprestrieme veľký baliaci papier a vyzveme žiakov, aby na papier nakreslili „pôdorys“ záhradky. Potom si deti vyberú z nastrihaných tvarov svoj kvet, stonku a list a nalepia si ich na baliaci papier. Na každú kvetinu si napíšu svoje meno. Do hry sa môže zapojiť aj triedny učiteľ a tiež si vytvorí svoj kvet. Keď sú všetky kvety nalepené, vyzveme žiakov, aby záhradku domaľovali (napríklad slniečko, chrobáky, stromy a pod.). Keď je záhradka hotová, diskutujeme s deťmi o tom, že každá kvetina je iná – jedinečná (jedna je malá, druhá veľká, ...) a aj tak majú všetky rovnaké právo byť v záhradke. A tak je to i so žiakmi – každý je iný a jedinečný a každý má právo mať svoje miesto v triede.

 

Balóny

Pri tejto aktivite sa precvičuje osobná zodpovednosť a zodpovednosť za druhých. Potrebujete niekoľko nafúknutých balónov, a to podľa toho, koľko je žiakov v triede. Žiaci vytvoria jeden až tri kruhy. Podľa inštrukcie sa nikto nesmie balóna dotknúť dvakrát za sebou skôr, pokiaľ sa všetci nevystriedajú. Balón je potrebné udržať čo najdlhšie vo vzduchu. Skupina spolupracuje na predlžovaní času udržania balóna vo vzduchu.

 

Kľúče

Táto zábavná aktivita spojená s pohybom, okrem precvičovania spolupatričnosti, rozvíja aj sústredenie a schopnosti spolupráce. Účastníci pracujú v skupinách.

1. Žiaci vytvoria dve družstvá, ktoré sedia oproti sebe. Členovia jednotlivých družstiev sedia vedľa seba a držia sa za ruky. V každom družstve musí byť rovnaký počet členov.

2. Zvyšný žiak alebo učiteľ hodí mincu a ak padne vopred dohovorený znak, ktorý vidia len prví z družstiev, stlačia ruku susedovi.

3. Sused stlačenie pošle ďalej.

4. Keď stláčanie prejde celým družstvom, posledný v družstve chytí kľúče, ktoré sú položené v rovnakej vzdialenosti od oboch posledných hráčov družstiev.

5. Družstvo, ktoré chytilo kľúče prvé, posunie svojich členov — posledný si sadne dopredu. Hra sa zopakuje, vyhrá družstvo, ktoré sa najskôr vystrieda a dostane sa do pôvodného stavu.V závere sa môžete porozprávať so žiakmi. Vychádzate z týchto otázok:

 • Aký pocit ste mali z hry?
 • Čo najviac oceňujete?…

 

Zrkadloví dvojníci

Povedzte žiakom, aby sa dali do dvojíc. Potom sa postavia oproti sebe a rozdelia sa na A a B.  Vyzvete „áčka“, aby  robili plynulé a pomalé pohyby tak, aby ich „béčka“ mohli kopírovať. Každá dvojica by sa mala pohybovať synchrónne. Po niekoľkých minútach žiakov vyzvite, aby si úlohy vo dvojiciach vymenili. Na záver im povedzte, že nikto nebude druhého viesť, ale obaja sa budú rovnako naraz pohybovať. Potom sa ich opýtajte, čo si všimli, keď sa pohybovali súčasne. Aké mali pocity?

 

Dve strany mince

Rozdajte žiakom papierové taniere. Potom im povedzte, aby sa na obidve strany obkreslili ruku a očíslovali prsty od 1 do 5. Na každý prst napíšu odpoveď na jednu otázku. Žiakom  môžete dať napríklad tieto otázky:

1.Aká hudba sa ti páči?

2.Aké športy máš najradšej?

3.Aké máš domáce zvieratká?

4.Ako vyzerali tvoje najkrajšie prázdniny?

5.Čo sa ti najviac páči v škole?

Na druhú stranu taniera budú opäť písať odpovede, ale otázky sú už trochu náročnejšie na premýšľanie a sú zamerané na ich najvnútornejšie pocity.

Napríklad:

1.Čo ťa na svete hnevá?

2.Čo by si chcel(a) dobre ovládať?

3. Čo myslíš, aký bude tvoj život o päť rokov?

4.Čo myslíš, ako budeš žiť, keď budeš dospelý(á)?

5.Keby si mohol (mohla) vo svojom živote zmeniť jednu vec, ktorá by to bola?

 

Keď žiaci napíšu odpovede, rozdeľte ich do skupín, kde si navzájom prečítajú, čo napísali. Ak máte menej žiakov, môžete pracovať v kruhu. V závere sa ich opýtajte, ako sa cítili pri práci, s ktorou úlohou mali najväčší problém, aké mali pocity, keď čítali odpovede.

 

Poďakovanie

Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch až šiestich. Rozprávajte sa s nimi o tom, aké je dôležité svoju vďačnosť prejaviť a ako tým spôsobia radosť niekomu inému. Žiaci potom píšu pre každého člena skupiny jedno poďakovanie, ktoré podľa vlastnej fantázie môžu vyzdobiť. Môžu poďakovať napríklad takýmto spôsobom:

 • Ďakujem, že si môj priateľ.
 • Ďakujem, že mi požičiavaš pero.
 • Ďakujem, že si mi pomohol s domácou úlohou.

 

Poskytnite žiakom dostatok času na písanie a premýšľanie. Potom sa ich môžete opýtať, ako sa cítili, keď poďakovanie písali a a tiež, ako sa cítili, keď poďakovanie dostali.

 

Zrkadlo

Aktivita podporuje vytváranie dobrých vzťahov v triede a pocit, aby sa každý cítil ako platný a cenný člen skupiny. Jej cieľom je podporovať akceptovanie odlišností, pochopiť, že hoci sme rozdielni, máme veľa spoločného a každý z nás môže niečím prispieť.

1. Žiaci si sadnú do kruhu a postupne si podávajú zrkadlo s rúčkou.

2. Diskutujte o tom, že v zrkadle sa odráža náš jedinečný vzhľad, máme odlišné vlasy, pokožku, úsmevy…

3. V zrkadle však nevidno naše myšlienky a to, čo cítime, ani aké máme vlastnosti, hoci je to veľmi dôležité.

4. Do zošitov si žiaci zapíšu svoje vlastnosti a porozprávajú sa v menších skupinách. Môžu odpovedať na tieto prirpavené otázky:

 • Aké rozdielne a zhodné vlastnosti ste si všimli vo svojich zrkadlách?
 • Čo vás prekvapilo?…
 • Ktoré svoje vlastnosti by ste chceli zlepšiť?
 • Aký pocit si mal/-a pri tvorbe svojho zrkadla?
 • Čo si cítil/-a, keď si hovoril/-a o svojom zrkadle?
 • Počúvali ostatní, čo ste hovorili?
 • Vy ste dokázali počúvať druhých?

 

Čo prezradím?

Rozdajte žiakom papiere. Povedzte im, aby na jednu stranu napísali, čo im nerobí problém o sebe prezradiť a na druhú stranu píšu o veciach, ktoré spolužiaci ešte nevedia. Dobrovoľníci potom prečítajú, čo napísali. Ak žiaci nechcú čítať pred celou triedou, tak ich do toho nenúťte. Ak chcú môžu to prečítať niekomu vo dvojici alebo v malej skupine.

 

Pozdravy

Žiaci sa voľne pohybujú po triede po vymedzenom priestore a ich úlohou je pozdraviť každého, koho stretnú, určeným spôsobom.

Spôsoby pozdravov:

 • podanie rúk so slovami „Dobrý deň“,
 • uklonenie sa,
 • úsmev,
 • tlesknutie.

 

Otázky k diskusii:

Podarilo sa vám pozdraviť všetkých spolužiakov?

Ktorý pozdrav sa vám najviac páčil?

 

Kalendár osláv

Ide o  dlhodobú aktivitu plnením ktorej si žiaci môžu  precvičovať zodpovednosť a podporovať spolupatričnosťv skupine. Učiteľ povie žiakom, aby si vytvorili celoročný kalendár osláv v triede. Vyzdobia ho vhodnými obrázkami a vyznačia významné dni — narodeniny, výročia, sviatky, špeciálne triedne udalosti. Pre každý druh slávnosti vymyslia a použijú osobitnú značku a názov. Zodpovedne pripomínajú významné udalosti a podporujú takto súdržnosť v triede.

 


ZDROJE:
PETTY, G. : Moderní vyučování
KALHOUS, Z. : Školní didaktika
VALIŠOVÁ, A. a H. KASÍKOVÁ:  Pedagogika pro učitele
MAŇÁK, J. a V. ŠVEC:  Výukové metody
KLAUS W. VOPEL: Skupinové hry pro život
Čítajte viac o téme: Hry pre deti
Zdieľať na facebooku