Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Ako si ju vybudovať?

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Má vplyv na disciplínu v triede a  ovplyvňuje efektivitu práce učiteľa i žiakov
Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Má vplyv na disciplínu v triede a ovplyvňuje efektivitu práce učiteľa i žiakov / Foto: Shutterstock

Autorita učiteľa hrá vo vzťahu učiteľ - žiak významnú úlohu. Má vplyv na disciplínu v triede a  ovplyvňuje efektivitu práce učiteľa i žiakov. Učiteľ, ktorý je pre žiakov autoritou, je pre nich často i  vzorom. Ako sa stať pre žiakov takouto autoritou?

 

Existuje niekoľko druhov autorít. Touto problematikou sa zaoberá množstvo odborníkov. Napríklad  Alena Vališová vo svojej knihe Autorita jako pedagogický problém uvádza takéto členenie:

 

1. autorita skutočná,

2. autorita zdanlivá,

3.autorita prirodzená - založená na osobnostných rysoch a profesijných kompetenciách,

4. autorita získaná,

5.autorita osobná - vyplýva z individuálnych schopností, vlastností a schopností učiteľa,

6. autorita funkčná - je postavená na plnení úloh vyplývajúcich z role učiteľa,

7. autorita formálna - vyplývajúce z postavenia učiteľa,

8.autorita neformálna - založená na osobnostných a odborných predpokladoch učiteľa,

9. autorita štatutárna - je daná postavením učiteľa v hierarchii organizácie,

10. autorita charizmatická - postavená na sile osobnosti učiteľa, jeho osobnosti, vystupovaní,

11.autorita odborná - založená na profesijných znalostiach a zručnostiach,

12. autorita morálna - založená na sile charakteru učiteľa.

 

Učiteľ by sa mal snažiť o vybudovanie prirodzenej  autority, lebo ak niečo iba hrá, je žiakmi skôr či neskôr odhalený. Prirodzená autorita je založená zvyčajne na jeho odbornosti, osobnostných rysoch a naozajstnom záujme o žiakov. Pozrime sa však bližšie, čo všetko rozhoduje o tom, či učiteľ uatoritu nadobudne alebo nie.

 

Pri budovaní autority sa učitelia môžu opierať o tieto piliere:

1. Status učiteľa

Autorita učiteľa sa v určitých situáciách opiera o rešpekt a úctu, ktorá vyplýva z učiteľksého povolania. Aspoň v minulosti to takto fungovalo a na niektorých školách aj funguje. Učiteľ môže vychádzať z toho, že má určité práva. Má právo rozhodovať a jeho rozhodnutie, ktoré je vyjadrené formou pokynov a príkazov, by mali byť pre žiakov záväzné. Existuje veľké množstvo situácií, v ktorých práve učiteľ má právo o mnohých veciach rozhodnúť.

 

2. Osobnostné rysy učiteľa

Existujú vlastnosti, ktoré pomáhajú učiteľovi v tom, aby sa stal autoritou. Žiaci v spojitosti s autoritou učiteľa najčastejšie spomínajú tieto vlastnosti: spravodlivosť v zmysle objektívnosti hodnotenia, oceňovanie jednotlivých žiakov, čestnosť, dôslednosť, otvorenosť, sebaovládanie, primeraná miera tolerancie a primeraná náročnosť. Autoritu učiteľa v očiach žiakov oslabuje učiteľova nervozita, neistota, malé sebavedomie, bezradnosť, cholerické správanie, zbabelosť. Žiaci oceňujú tiež učiteľa, ktorý dáva dôraz na dodržiavanie pravidiel, ktoré zaviedol. Je však dôležité, aby učiteľ tieto spomínané vlastnosti naozaj mal, nielen ich pred žiakmi predstieral, lebo žiaci pretvárku čoskoro odhalia a toto odhalenie potom veľmi oslabí autoritu učiteľa.

 

3. Odborné kompetencie učiteľa

Odborné kompetencie učiteľa sa vzťahujú k predmetu, ktorý vyučuje. Je veľmi dôležité, aby učiteľ bol odborníkom v predmete, ktorý učí. Preto je dôležité, aby sa neustále vzdelával. Je tiež potrebné, aby si neustále aktualizoval svoje vedomosti, aby bol vždy schopný odpovedať na rôzne otázky žiakov. Žiaci si mimoriadne vážia učiteľa, ktorý dobre pozná predmet, ktorý vyučuje, je nadšencom pre svoj odbor a prináša aktuálne informácie. Tiež je dôležité, aby vedel zaujať žiakov a aby na nich dokázal preniesť svoje nadšenie.

 

4. Pedagogické zručnosti

Sem patrí napríklad plánovanie vyučovania, prezentácie učiva, zrozumiteľné a jasné vysvetlenie učebnej látky, zrozumiteľný výklad, zodpovedajúce tempo výkladu, udržanie pozornosti, zručnosť zaujať žiakov, spravodlivé hodnotenie a podobne. Ako učiteľ so slabými alebo žiadnymi pedagogickými zručnosťami je často ten učiteľ, ktorý svoj predmet perfektne ovláda, je nadšencom pre svoj odbor, ale nevie odovzdať jasne a zrozumiteľne svoje vedomosti žiakom.

 

5. Záujem o žiakov

Žiaci rýchlo odhalia, či je učiteľov záujem o nich naozajstný či predstieraný. Odhalená pretvárka je jeden z faktorov, ktorý najviac oslabuje autoritu učiteľa. Rovnako tak žiaci rýchlo odhalia, či má učiteľ k nim kladný, ľahostajný vzťah alebo je proti nim negatívne zaujatý. Podľa viacerých odborníkov žiaci nerešpektujú učiteľa, ktorý ich zastrašuje a tiež toho, ktorý je k nim príliš tolerantný a nevie si urobiť poriadok a disciplínu v triede.

 

6. Učiteľ ako manažér vyučovacieho procesu

Učiteľ by mal mať aj zručnosť  efektívne plánovať, realizovať, riadiť, organizovať výučbu, zaangažovať všetkých žiakov do vyučovacieho procesu a podobne. Dôležité sú tiež komunikačné schopnosti a tiež to, aby jasne a zrozumiteľne žiakom oznamoval pravidlá a požiadavky.

 

7. Efektívny prístup k nežiaducemu správaniu žiakov

Autorita učiteľa závisí aj od schopnosti udržať si disciplínu v triede. Väčšinou to súvisí s tým ako efektívne používa prostriedky a stratégie na riešenie nežiaduceho správania žiakov. Očakáva sa asertívne správanie a pohotovosť v krízových či problémových situáciách. Výhodou je tzv. láskavá náročnosť učiteľa, ktorá spočíva v tom, že učiteľ má dominantné postavenie v triede, avšak je nutné, aby tiež vedel vytvárať atmosféru spolupráce a atmosféru, kedy sa žiaci neboja povedať svoje názory, nápady a prežívané pocity.

 

8. Vystupovanie učiteľa

V tomto bode sa  jedná o úpravu zovňajšku, vhodný odev, príjemné zafarbenie hlasu, pohyby po triede a spôsob komunikácie. U učiteľov je cenená vysoká miera kultivovanosti a etické správanie. Učiteľovu autoritu veľmi oslabuje zosmiešňovanie žiakov, zaujatosť, nespravodlivé hodnotenie, neúcta k rodičom žiakov, ohováranie kolegov, vulgárne vyjadrovanie, požívanie alkoholu a podobne.

 


Zdroje:
Václav Holeček: Psychologie v učitelské praxi
Vališová, A.: Autorita jako pedagogický problém
Kociánová, S.: Kázeň ve škole
Čítajte viac o téme: Produktivita, Sebaovládanie
Zdieľať na facebooku