Jednoduché hry a aktivity na online vyučovanie

V súčasnosti mnohí učitelia učia cez Skype, ZOOM, Microsoft Teams alebo Messenger.
V súčasnosti mnohí učitelia učia cez Skype, ZOOM, Microsoft Teams alebo Messenger. / Foto: Bigstock

V súčasnosti mnohí učitelia učia cez  Skype, ZOOM, Microsoft Teams alebo Messenger. Každý učiteľ robí tak, ako môže, podľa toho, aké má možnosti on, ale hlavne jeho žiaci. Mnohí učitelia sú radi, že počas online vzdelávania dokážu vysvetliť a zopakovať učivo. Možno však budete mať niekedy čas na to, aby ste sa so žiakmi niečo zahrali alebo zopakovali zábavnejším spôsobom, a tak vám ponúkame niekoľko jednoduchých hier a tvorivých aktivít.

 

Samozrejme, každá online vzdelávacia platforma je iná. Ideálna je napríklad Microsoft Teams, ktorá ponúka učiteľom obrovské možnosti. Napríklad im umožňuje:

 • vytvoriť virtuálne učebne pre každú triedu a každý predmet, mať ich prehľadne zobrazené a jednoducho uskutočniť videohovor pre otvorenie vyučovania dištančnej hodiny,
 • učiť vo virtuálnej učebni s využívaním predpripravených materiálov, zdieľaním učiteľovej obrazovky a umožňuje  aj zdieľanie obrazovky žiakov,
 • možnosť pre žiakov písať si poznámky v aplikácii, kým učiteľ vysvetľuje a možnosť pre učiteľa nahliadnuť do žiakových poznámok, dopisovať do nich komentáre, spätnú väzbu, opraviť príklad,
 • vidieť vo virtuálnej učebni naraz väčšinu žiakov triedy integrovaním aplikácie ZOOM  do Microsoft Teams,
 • mať prístup k predchádzajúcim hodinám, mať všetky dokumenty a materiály uložené na jednom mieste, ľahko prístupné učiteľom aj žiakom,
 • nahrávať hodinu a záznam automaticky zverejniť pre všetkých žiakov virtuálnej triedy,
 • využívať formy skupinovej práce a individuálneho prístupu k žiakom počas hodiny,
 • využívať videá počas vyučovacieho procesu a súčasne umožniť učiteľovi doplniť výklad videa počas hodiny,
 • overovať a hodnotiť vedomosti žiakov formou testov, uložiť testy v tej istej platforme.

 

Kto pracuje takýmto spôsobom, môže vyskúšať so žiakmi skupinovú prácu, tvorbu myšlienkových máp, prácu vo dvojiciach a podobne. No niektorí učitelia sú odkázaní sami na seba, boli hodení do vody, nikto im nepomohol, a tak učia napríklad len cez Skype alebo Messenger. Nemali čas skúmať, ktorá aplikácia je pre ich prácu najvhodnejšia. A práve pre týchto učiteľov, ktorí pracujú v týchto neľahkých podmienkach, sú určené nasledujúce jednoduché hry a aktivity. Na prípravu nepotrebujete nič špeciálne, dokážete s nimi pracovať aj vtedy, keď máte napríklad aj žiaka, ktorému nefunguje obraz a pracujete len na základe zvuku. Ja učím slovenský jazyk a literatúru, a preto mnohé hry a aktivity sú zamerané na tento predmet, ale mnohé z nich si môžete prispôsobiť na predmet, ktorý učíte vy.

 

Koľko slov si zapamätáš?

Učiteľka si pripraví 10-15 slov s  i, í, y, ý  po obojakých spoluhláskach. Dva razy ich pomaly prečíta, aby si ich žiaci zapamätali. Keď ich prečíta, žiaci ich napíšu. Víťazí ten žiak, ktorý si zapamätal čo najviac slov  a aj pravopisne správne ich napísal.

 

Ďalšie hry so slovami

Napíš napríklad  5 slov, ktoré majú na začiatku slova písmeno M (môže byť akékoľvek iné písmeno). Žiaci nemusia písať len slová, ktoré majú na začiatku nejaké konkrétne písmeno, ale aj na konci. Učiteľ môže aktivitu obmieňať podľa toho, ktoré učivo preberá so žiakmi. Môže im dať napísať čo najviac podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa nejakého konkrétneho vzoru, prídavných mien, ktoré sa začínajú na nejaké konkrétne písmeno, môžu súťažiť v písaní zámen, slovies. V tomto prípade sa fantázii naozaj medze nekladú. Učiteľ môže teda pri súťažení využívať slovné druhy, pády, vzory... V rámci geografie môže dať žiakom napísať rieky, pohoria, mestá. V rámci dejepisu nejaké udalosti, ktoré sa odhrali v určitom období, na bioloógii názvy rastlín a podobne. Ak žiak nerozumie,  učiteľ vždy uvedie príklady slov.

Ďalšie možnosti:

 • utvor nové slová tak, že na začiatku zmeníš spoluhlásku:  rad ( raj, rak),
 • vymeň koncovú spoluhlásku: pás, les, krk, sloh, kôň (pán, lem, krt, slon, kôš),
 • vymeň samohlásku: vír, daj, lež, dar (var, dej, lož, der)
 • napíš vety s trojpísmenovými slovami: Ujo mal rád psa. Môj ujo chce mať dom.
 • utvor vety, v ktorých  sa slová začínajú rovnakým písmenom: Robotníci ráno robili rozumnú robotu. Prvý pretekár preskočil plytký potok.

 

Súťaže na fluenciu

Za určitý časový limit majú žiaci povedať napríklad:

 • čo najviac mien poetiek,
 • čo najviac mien prozaičiek,
 • čo najviac mien básnikov,
 • čo najviac mien prozaikov,
 • čo najviac umeleckých prostriedkov (personifikácií, prirovnaní a podobne),
 • čo najviac diel od nejakého autora,
 • čo najviac autorov určitého literárneho obdobia.

 

Antonymá, synonymá

Učiteľ nadiktuje žiakom nejaké slová, ku ktorým potom môže písať antonymá ( slová opačného významu) alebo synonymá (slová podobného významu). Po uplynutí času, všetci prestanú písať, aby si v priebehu kontroly slová nemohli dopísať. Zvíťazí ten žiak, ktorý za určitý časový limit napíše čo najviac slov.

 

Otázky

Táto aktivita je vhodná na koniec vyučovacej hodiny, keď potrebujete so žiakmi zopakovať určité pojmy, ktoré sa naučili. Každému žiakovi povedzte, nech si vymyslí otázku pre spolužiaka. Žiaci postupne hovoria jednotlivé otázky a odpovedajú na ne.

 

Rozprávanie spoločného príbehu ( obsahu, učiva...)

Učiteľ povie prvú vetu príbehu. Jeden zo žiakov vymyslí druhú vetu, teda pokračovanie príbehu. Nasledujú ďalší žiaci v poradí. Takto postupne celá trieda vytvorí jeden príbeh. Túto hru môžete hrať aj tak, že učiteľ povie úvodnú a záverečnú vetu príbehu a žiaci príbeh rozvíjajú podľa týchto dvoch viet. Vymýšľanie príbehu býva napínavé a zároveň zábavné vtedy, keď úvodná a záverečná veta spolu veľmi nesúvisia. Úvodná veta môže byť napríklad: Naša mačka sa chcela dostať do skrine. A záverečná veta je napríklad: Moja babička neznáša špagety.

Takýmto spôsobom si môžu žiaci opakovať aj učivo na akomkoľvek predmete. To znamená, že každý postupne povie vetu, ktorá súvisí s učivom. Tiež sa dá týmto spôsobom rozprávať obsah z prečítenej ukážky.

 

Ďalšie možnosti:

 • Štafetové rozprávanie príbehu alebo rozprávky

         Učiteľ povie nadpis a každý žiak vymyslí jednu vetu. Vety musia logicky na seba nadväzovať.  Jednoduchší spôsob je ten, že žiaci       

         štafetovo rozprávajú známy príbeh alebo rozprávku.

 • Učiteľ povie žiakom, aby vytvorili rozprávanie pre malé deti v škôlke. To, že vymýšľajú príbeh pre malé deti, ich neodrádza od vymýšľania, pretože môžu používať jednoduchšiu slovnú zásobu, jednoduchší dej  a podobne.
 • Učiteľ začne rozprávať nejaký príbeh. V určitej fáze prestane rozprávať a povie žiakom, aby príbeh dokončili oni. Záver môže byť dojímavý, prekvapivý, smutný, veselý a podobne.

 

Hudobná hra

Učiteľ pustí známu slovenskú populárnu pieseň, ktorej text je bohatý na umelecké prostriedky (metafory, personifikácie, epitetá, prirovnania). Ten žiak, ktorý v texte piesne nájde najviac umeleckých prostriedkov, je víťazom hry.

 

Rýmy

Učiteľ alebo žiak číta krátke ukážky básní. Úlohou žiakov je povedať, aký rým sa nachádza v prečítanej básni. (striedavý, združený alebo obkročný)

 

Zapíš si slovo

Učiteľ povie žiakom, aby si zapísali slová, ktoré sú zamerané na nejakú problematiku. Napríklad im povie, aby si zapísali napríklad slová s hláskou ä, s dvojhláskou, s ô a podobne.Učiteľ hovorí rôzne slová, ale žiaci si zapíšu len tie, ktoré je potrebné.

 

Ktoré slovo do radu nepatrí?

Učiteľ povie skupinu slov. Napríklad – piesok, lopta, Vianoce, kuraciu, stôl. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo LOPTA, lebo v ňom nie je dvojhláska.

 

Máš dobrú pamäť?

Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov, potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. Na pokyn žiaci začnú písať slová, ktoré si zapamätali. Vyhráva žiak, ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov.

 

Nové slová

Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat, brav, Tisa, Iva, bar, bas, list, sliva, Rita, Larisa, larisa, barla, satira, rasa, riava, Ilava, libra, vata, vlas, Vlasta, sila, britva, tis, astra, strava a iné.

 

Film bez zvuku

Žiakom pustite dokumentárny film bez zvuku. Niektorí žiaci sa snažia komentovať to, čo vidia vo filme. Žiaci sa môžu po určitej dobe striedať v rozprávaní.

 

Na ktoré vybrané slovo myslím?

Žiak si myslí na nejaké vybrané slovo. Ďalší žiaci kladú otázky, na ktoré sa dá odpovedať len áno/nie. Ak je odpoveď nie, otázku kladie ďalší žiak. Ak  žiak určí nesprávne vybrané slovo, z hry vypadáva. Žiak, ktorý slovo uhádne, zadáva ďalšie vybrané slovo. 

 

Hádaj

Učiteľ opisuje vetami určité slovo alebo situáciu a žiaci majú zistiť, ktoré vybrané slovo má na mysli. Napríklad:

Čo vyplazuje pes v horúčave? (jazyk)

Ktoré zviera si na zimu robí zásoby potravy? (syseľ)

Akým vlakom cestujeme na veľké vzdialenosti?(rýchlikom)

Ako sa volá zviera, ktoré nosí pancier? (korytnačka)

Aký čaj pijú chorí ľudia? ( bylinkový)

 

S uhádnutými slovami môžete pracovať aj ďalej. Žiaci môžu vytvoriť vety, môžu ich zoradiť podľa abecedy, môžu ich zoradiť podľa počtu slabík, môžu vymyslieť príbeh, v ktorom použijú tieto slová a podobne.

 

Dokonči príbeh

Učiteľ prečíta príbeh bez záveru. Úlohou žiakov je dokončiť príbeh tak, aby napísali záver.

 

Zmena záveru

Toto je podobná aktivita, ako tá predchádzajúca.Žiaci však nedopisujú záver, ale menia už existujúci záver na iný.

 

Písmenká

Hru začnite tým, že jedno dieťa povie slovo, napríklad auto. Slovo končí na písmeno o. Ďalšie dieťa vymyslí slovo na o – okuliare Eva – ananás – slnko. Slová sa nesmú opakovať. Na každé písmeno musí byť povedané nové slovo. Kto nevie, vypadáva z hry. Poradie určuje učiteľ. Najlepšie je, keď on vyvoláva žiakov, aby si neskákali do reči.

 

Hra s intonáciou

Učiteľ pošle e-mailom žiakom ten istý text. Môže to byť úryvok z nejakého prečítaného diela. Každý žiak má za  textom napísané, akým spôsobom ho má prečítať (smutne, veselo, nahnevane, bláznivo, záhadne...).

 

Pokračovanie v básni

Žiaci si prečítajú aspoň jednu strofu od nejakého autora a potom sa snažia vytvoriť pokračovanie básne tak, že sa snažia  obsahovo a štylisticky problížiť  autorovi. V básni nemusia používať rýmy.

 

Hádaj, na čo myslím

Prvý žiak napríklad povie: „Myslím na niečo červené..." Každý má jednu možnosť hádať, na čo červené myslí spolužiak a všetci sa striedajú podľa vopred určeného poradia. Vyhráva ten, kto uhádne ako prvý. Dohodnite sa, že by to mali byť predmety, ktoré sa nachádzajú napríklad v detských izbách žiakov.

Zdieľať na facebooku