Deti citlivo vnímajú, čo sa deje navôkol. Dávajme im aj také domáce úlohy, ktoré im pomôžu odreagovať sa a nabrať novú silu

Ako zadávať žiakom úlohy tak, aby si nielen niečo zopakovali, ale aby im pomohli sa trochu stíšiť, vstúpiť do seba, usporiadať si myšlienky, hodnoty, relaxovať a možno aj zlepšiť náladu?
Ako zadávať žiakom úlohy tak, aby si nielen niečo zopakovali, ale aby im pomohli sa trochu stíšiť, vstúpiť do seba, usporiadať si myšlienky, hodnoty, relaxovať a možno aj zlepšiť náladu? / Foto: Bigstock

Deti sú veľmi citliví pozorovatelia. Veľmi dobre si všímajú, čo sa okolo nich deje. Citlivo vnímajú situáciu nielen doma v rodine, ale všímajú si aj správy v televízii či na internete. Občas pociťujú stres alebo smútok. Ako im môžu pomôcť učitelia? Napríklad aj tým, že im dajú vypracovať takú domácu úlohu, ktorá je tvorivá, zábavná alebo im pomáha relaxovať. Ponúkame vám niekoľko námetov.

 

Samozrejme, i v týchto časoch sa musia deti učiť, písať rôzne úlohy a často aj pomáhať doma. Niekedy nemajú čas na seba, na svoje vlastné myšlienky. Nemajú čas si všetky nové informácie usporiadať v sebe, lebo keď aj majú chvíľku času, utekajú v počítaču, aby tam zahnali svoj strach alebo nudu. Premýšľala som nad tým, ako zadávať žiakom úlohy tak, aby si nielen niečo zopakovali, ale aby im úloha pomohla sa trochu stíšiť, vstúpiť do seba, usporiadať si myšlienky, hodnoty, zrelaxovať a možno aj zlepšiť náladu. Žiakom nemusíme posielať domáce úlohy každý deň, môžeme im dať aj dlhodobejšiu úlohu, ktorú si postupne robia každý deň. Ponúkam vám niekoľko nápadov. Určite viaceré aktivity poznáte, ale niekedy je dobré, keď máme veci usporiadané na jednom mieste.

 

Písanie do denníka

Naši žiaci i učitelia sme sa ocitli v netypickej situácii. Nikto z nás nepredpokladal, že sa niekoľko týždňov budeme učiť na diaľku. Každý deň sa udeje veľa vecí a hlavne citlivé deti ich vnímajú so strachom. Dlhodobý strach okrem iného oslabuje aj imunitu, a preto je dobré eliminovať ho. Je dokázané, že písanie o veciach, ktoré na nás negatívne vplývajú, nám pomáha sa s nimi po psychickej stránke vyrovnať. Denník predstavuje cestu, pomocou ktorej sa žiaci učia porozumieť sami sebe, teda si rozvíjajú svoje sebavnímanie. Je to aj metóda, pomocou ktorej sa učia nenásilne komunikovať. Najprv písomne sami so sebou a keď niekomu o tom, čo napísali, porozprávajú, tak aj ústne. Rozvíjajú si takto aj empatiu. Cez vlastné poznávanie sa posúvajú k lepšiemu poznávaniu sveta a v konečnom dôsledku sa rýchlejšími krokmi približujú aj k samotnej prosociálnosti. A tak skúste žiakom  navrhnúť, aby aspoň 15 minút denne zapisovali svoje postrehy do denníka. Kto nerád píše, môže si do denníka kresliť alebo si vytvárať komiksy. Aj obyčajné písanie môže deťom pomáhať zvládať bežné menšie či väčšie problémy v živote.

 

Zoznamy vďačnosti

Dajte občas žiakom napísať, za čo sú počas dňa vďační. Slovo ďakujem je jedno z najkrajších a najsilenejších slov. Jeho častým opakovaním nahlas, ale aj v duchu či písaním do zošita, sa môže náš život zásadne zmeniť. Vďačnosť je pocit, pri ktorom sa otvárame, naša pravá mozgová hemisféra sa aktivizuje. Prebieha proces, pri ktorom sa vylučujú do tela hormóny šťastia. Človek je vďačný vtedy, keď sa prestane zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré má. Zrazu vzniká úplne nový pohľad na život. Vďačnosť má ešte jednu úžasnú vlastnosť, a tou je premena našej pozornosti a energie. Keď sa s vďakou sústredíme na to, čo máme, začneme prelaďovať naše myšlienky. Myseľ vďačného človeka býva pokojná a harmonická. Taký človek dokáže prijímať i dávať. Nerobí to automaticky. S každým novým prijatím sa aktivizuje pocit vďačnosti, a to dodáva radosť a vnútornú spokojnosť. Lekári upozorňujú aj na to, že takíto ľudia sú i zdravší. Z tohto dôvodu je dobré, keď deti hlavne v tejto náročnej dobe budú občas písomne ďakovať. Prečo písomne? Pretože si pocit vďaky oveľa viac uvedomia a precítia. Dostane sa hlbšie do ich podvedomia.

 

Päťminútový denník

Päťminútový denník je veľmi jednoduchý. Pozostáva s päťminútového písania ráno a tiež večer. Ku každej vete napíste tri slová alebo vety.

 

Ráno vyplňte:

Som vďačný(á) za 1. _______________2. _________________ 3. ___________

Čo by mi dnes urobilo radosť? 1. ____________ 2. ___________ 3. ___________

Afirmácie na dnešný deň. Som: 1. ___________ 2. ___________ 3. ___________

 

Večer vyplňte:

Ako by sa dnešok dal zlešpiť? 1. ___________ 2. ___________ 3. ___________

3 skvelé veci, ktoré sa dnes stali: 1. ___________ 2. __________3. __________

 

Písanie dopisov

Deti môžu napísať dopis spolužiakovi, učiteľke, niekomu z  rodiny alebo nejakému hridinovi z knihy, z filmu alebo z počítačovej hry.

 

Písanie básní

Tým, že píšeme, liečime si svoje rany, ktoré nás postretli na ceste životom. Básnik Christian J. Collier  v súvislosti s významom poézie pre človeka hovorí„Poézia má silu spojiť ľudí s rôznymi životnými osudmi dohromady. Čítaním poézie zisťujete, že nie ste sami so svojím problémom. Má tiež možnosť pomôcť vám uvedomiť si, že bolesť, depresia a osamelosť nepatria len vám. Sprevádzajú v živote takmer všetkých ľudí.“ Pokiaľ budú ľudia trpieť, bude existovať poézia. Ale prečo sú ľudia priťahovaní k poézii práve v období, keď  sa necítia šťastne? Jedným z dôvodov, prečo mnohí v čase utrpenia začnú písať, je to, že im písanie pomáha emočne sa uvoľniť. Je to podobné, ako pri písaní do denníka alebo pri iných formách písania. Ak sú zadržané emócie, nezmiznú a môžu mať ešte väčší negatívny vplyv na človeka. A preto sa poézia často píše hlavne v období, keď ľudia pociťujú silné emócie. V skutočnosti práve silné emócie sú hnacou silou, ktorá nás motivuje k písaniu poézie. Rovnako ako dobrá komunikácia alebo iná terapia s odborníkom, tak aj písanie poézie pomáha pri spracovaní emócií. Nerobte z písania poézie strašiaka. Povedzte žiakom, aby sa nezameriavali na kvalitu umeleckých prostriedkov, ale na svoje pocity, ktoré voľne opíšu. Dôležitý je zážitok pri písaní. Môžu využívať rýmy alebo voľný verš.

 

Báseň o sebe

Žiaci radi píšu básne aj o sebe. Pomôcť im môžete aj tak, že im pošlete mailom začiatky veršov, ktoré potom oni dopisujú. Básne sa môžu, ale aj nemusia rýmovať.

 

Volám sa ......................................................

 

Mojím domovom je .......................................

 

Rada  teraz rozprávam o ........................................

 

Nerada hovorím o..........................................

 

Často sa mi zdá, že .......................................

 

Teší ma..........................................................

 

Trápi ma........................................................

 

Prajem si........................................................

 

Zmena žánrov

Rozprávku, povesť alebo kratší príbeh sa žiaci pokúsia zmeniť na epickú báseň.

 

Dokonči príbeh

Učiteľ žiakom pošle mailom začiatok príbehu. Úlohou žiakov je potom príbeh dokončiť podľa vlastnej fantázie.

 

Oživovanie fotografií

Povedzte deťom, aby si doma našli v albume fotografiu z detstva. Ideálne, keď mali približne jeden rok. Skúsia si predstaviť, čo asi robili vo chvíli, keď vznikla pred rokmi fotografia, na ktorú sa práve pozerajú. Potom napíšu krátky príbeh o sebe  inšpirovaný fotografiou.

Môžu takýto príbeh napísať aj podľa fotografií svojich predkov. Môžu využiť staré fotky svojich starých rodičov, ale aj fotky celých rodín, priestorov, miest, budov, rôznych akcií spred niekoľkých rokov. Vďaka tejto aktivite sa môžu viac rozprávať so starými rodičmi (aspoň cez telefón).Takto môžu tiež viac spoznať ich život a minulosť. Je veľmi dôležité poznať svoju rodinu a rod. Pre človeka sú dôležité jeho korene, na ktorých stavia svoj vlastný život.

 

Interview s rodinnými príslušníkmi

Toto obdobie môžu deti spoznávať život svojich rodinných príslušníkov aj pomocou vytvárania nterview. Povedzte im, nech sa pýtajú hlavne na ich mladosť, detstvo a dobu, v ktorej žili.

 

Písanie inšpirované hudbou

Učiteľ môže poslať deťom nejakú relaxačnú hudbu. Vo svojej izbe sa  hlbšie započúvajú do tónov a v priebehu približne 10 minút si zapisujú slová, ktoré im napadajú v súvislosti s hudbou. Tieto slová sa potom môžu stať súčasťou príbehu, ktorý môžu vymyslieť.

 

Som kamera

Deti  sa dívajú na jedno miesto desať  minút. Podrobne opisujú, čo sa deje na tom istom mieste po dobu desiatich minút. Toto je tiež veľmi dobrá relaxačná technika. Môžu sedieť pri okne alebo na balkóne.

 

Som diktafón

Učiteľ povie (napíše) deťom, aby si zakryli oči. Napríklad šálom alebo šatkou. Desať minút počúvajú a zapisujú zvuky, ktoré v „tichu  svojej izby“ počujú. Môžu to byť aj zvuky, ktoré počujú na chodbe, vonku a podobne.

 

Príbehy so známymi postavami

Deti môžu vymýšľať príbehy, v ktorých vystupujú známe postavy, ktoré poznajú z pôvodných diel.

 

Báseň piatich zmyslov

Táto báseň vychádza z piatich ľudských zmyslov a môže mať nasledujúcu štruktúru:

 

Vyzerá  ako................................................................

 

Znie ako ....................................................................

 

Vonia ako...................................................................

 

Chutí ako....................................................................

 

A keď sa jej dotkneš ..................................................

 

(Nadpis básne môže predstavovať akékoľvek slovo, ktoré učiteľ určí.)

 

Tvorenie príbehu podľa obrázka

Učiteľ deťom pošle nejaký obrázok. Deti potom voľne píšu príbeh podľa obrázka na základe vlastnej fantázie.

 

Vlastná kniha (videá, fotky)

Tí najtvorivejší žiaci si môžu práve v tomto období začať písať vlastnú knihu, leporelo alebo komiks. Môžu si robiť aj vlastné videá zamerané na nejaké učivo, môžu tvoriť prezentácie alebo fotiť svet z blakóna, ako sa mení každý deň.

 

Učitelia podľa vlastnej fantázie môžu k uvedeným aktivitám zadávať ešte vlastné ďalšie úlohy, ktoré sa viažu priamo k učivu. Napríklad, keď vychádzam zo slovenského jazyka, tak môžu dať deťom určovať slovné druhy, vetné členy, gramatické kategórie a podobne.

 

Zoznámte žiakov aj s jednoduchými relaxačnými technikami

 

Meditácia založená na hlbokom dýchaní

Učiteľ môže žiakom poslať napríklad tento návod:

Posaďte sa do tureckého sedu alebo si ľahnite na chrbát. Pri tureckom sede nezabudnite prirodzene vystrieť chrbát a uvoľniť ramená. Zatvorte oči, zhlboka sa nadýchnite a sledujte, ako sa vám dvíha brucho (poprípade si na brucho dajte ruku a sledujte, ako sa dvíha). S hlbokým výdychom sa koncentrujte na to, ako sa brucho zmenšuje. Nadychujte sa nosom a vydychujte ústami. Zamerajte sa iba na pomalé a hlboké dýchanie, nedovoľte myšlienkam, aby vás ovládali.

 

5 – 10 opakovaní nejakého cviku a studená sprcha

Učiteľ môže deťom odporučiť, aby ráno vstávali skôr a cvičili. Toto ranné cvičenie nie je skutočný tréning. Je určené len na to, aby sa človek prebral. Keď sa deti  budú venovať svojmu telu aspoň 30 sekúnd, hneď im  to zlepší náladu a utíši to tiež ich rozlietané myšlienky. Úžasné je tiež, keď si po cvičení dajú ľadovú sprchu v trvaní 30 – 60 sekúnd.

 

Meditácia v chôdzi

Ak pôjdu starší žiaci sami von, môžu niekde v lese meditovať týmto spôsobom:

 

Vietor

Ak kráčate, sústreďte sa na prúdenie vzduchu okolo svojho tela. Aj keď je bezvetrie, vzduch okolo vás stále prúdi, dotýka sa postupne vašej tváre, krku, rúk, nôh. Vaša myseľ sa takto oslobodzuje od zbytočných myšlienok a zostávate spolu s vetrom v prítomnom okamihu.

 

Počítanie krokov

Dobrá a jednoduchá meditácia spočíva aj v tom, že si počítate svoje kroky. Kráčajte svojím obvyklým tempom. Najprv odpočítajte 5 krokov. Potom rátajte od 1 po 6. Meditácia potom vyzerá takto: „1,2,3,4,5! 1,2,3,4,5,6! 1,2,3,4,5,6,7!  Môžete rátať postupne aj do 10 a potom zase odznovu to isté, koľkokrát chcete. Pri takomto spôsobe počítania sa človek musí poriadne sústrediť. Keby tak nerobil, ľahko by sa ocitol pri tom, že naráta  aj do 20. Po dvoch minútach rátania prestávate myslieť na prácu a uvedomíte si: „Dnes je tak vonku krásne!“ Vaša myseľ je ukotvená v prítomnosti.

 

Pohodlná chôdza

Sústreďte sa na pocity súvisiace s kráčajúcim telom. Keď sa zameriate len na vašu chôdzu, vaše pohyby budú prirodzenejšie. Takto sa bude postupne znižovať aj napätie v tele, pocítite vyrovnanosť a uvoľnenosť. Dych sa pokúste zladiť so svojimi krokmi. V priebehu 1 – 2 minút bude vaša chôdza už úplne uvoľnená. Správna chôdza je nádherne rytmická, úsporná z hľadiska výdaja energie a obehu telesných tekutín. Strnulá chôdza je kŕčovitá a vyžaduje veľké úsilie.

 

Postup:

  • Pri prvých krokoch trikrát vydýchnite.
  • Nechajte vydýchnutie odznieť a začnite zhlboka dýchať.
  • Postupne si uvoľnite ramená a boky.
  • Uvedomte si, ako sa pri chôdzi jemne kolíšete.
  • Venujte pozornosť všetkým miestam, v ktorých cítite aj to najmenšie napätie.
  • Vychutnávajte si pocit z chôdze.
  • Udržujte svoju pozornosť len v prítomnosti. Keď kráčate, tak len kráčajte, nemyslite na nič iné.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
M. KLIMOVIČ: Tvorivé písanie v primárnej škole
V. ELIÁŠOVÁ: Na stope slovám
V. ELIAŠOVÁ: Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese
Z. FIŠER: Tvurčí psaní
E. HARRISON: Rychlé meditace pro zklidnění těla a mysli
Čítajte viac o téme: Domáce vzdelávanie | Homeschooling
Zdieľať na facebooku