Aké poslanie budú mať knižnice v budúcnosti?

Knižnice už dávno  nie sú len o požičiavaní kníh a časopisov, ale aj o množstve podujatí ­– besied, workshopov, prednášok, výstav, koncertov, kurzov.
Knižnice už dávno nie sú len o požičiavaní kníh a časopisov, ale aj o množstve podujatí ­– besied, workshopov, prednášok, výstav, koncertov, kurzov. / Foto: Bigstock

Súčasné knižnice už dávno nie sú iba miestom vypožičiavania kníh. A predpokladá sa, že v budúcnosti budú mať veľmi dôležité poslanie a oveľa širší okruh pôsobnosti.

 

Tak ako sa mení doba, mení sa aj poslanie knižníc. V minulosti boli miestom, kde sa dali požičať knihy alebo v priestoroch študovne poskytovali možnosti na štúdium. V súčasnosti majú knižnice množstvo ďalších úloh. Pozrime sa na niektoré z nich:

  • zabezpečujú slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov,
  • vytvárajú podmienky na duchovný rozvoj jednotlivca i spoločnosti,
  • tvoria zbierky, starajú sa o knižničné fondy ako o súčasť kultúrneho dedičstva krajiny,
  • budujú verejne prístupné internetové pracoviská, umožňujúce slobodný a lacný prístup všetkým demografickým skupinám občanov k informáciám vrátane informácií poskytovaných v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
  • uchovávajú  dokumeny v digitálnej a tlačenej forme súčasne,
  • pracovníci knižnice organizujú rôzne besedy, výstavy, kultúrne podujatia a semináre,
  • pomáhajú pri vzdelávaní občanov,
  • knižnica je miestom na oddych, komunitné stretávanie, celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu.

 

Knihovníci v súčasnosti nie sú len tí, ktorí sedia v knižnici, požičiavajú knižky a dávajú pečiatky do čitateľských preukazov. Vymýšľajú projekty, organizujú podujatia, píšu granty, fotia podujatia, nakrúcajú videá z podujatí, spravujú webové stránky a sociálne siete. Niektorí sa venujú digitalizácii alebo elektronickým informačným zdrojom (databázam). Knižnica by sa mala neustále prispôsobovať novým trendom, sprostredkovať nové technológie a nové služby. Knižnice už dávno nie sú len o požičiavaní kníh a časopisov, ale aj o množstve podujatí ­– besied, workshopov, prednášok, výstav, koncertov, kurzov. Knižnica má byť miestom, kde človek nájde internet, tlačiareň, ale aj ďalšie služby.

 

V budúcnosti knižnice budú pomáhať hlavne pri vzdelávaní v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti

Množstvo informácií neustále stúpa. Už aj v dnešnej dobe, ale i v budúcnosti sa budeme ešte vo zvýšenej miere učiť s informáciami viac narábať a správne si vyberať. Pracovníci knižníc budú patriť medzi tých, ktorí v tomto procese budú nápomocní. Schopnosť získavať informácie a efektívne ich využívať je pre úspešné vzdelávanie veľmi dôležitá a všade, kde je to možné, by mali knižnice spolupracovať s inými vzdelávacími inštitúciami pri výučbe zameranej na používanie informačných zdrojov. Tam, kde existuje primerané vybavenie knižníc na podporu vzdelávania, knižnice by ho mala priebežne pomáhať v procese tohto vzdelávania.

 

Knihovníci budú vo vačšej miere pomáhať učiteľom v školách

V budúcnosti jedným z najdôležitejších členov školskej komunity bude nepochybne školský knihovník. Predpokladá sa, že takmer v každej škole bude kvalitná, dobre vybavená knižnica. Knihovníci, známi tiež ako špecialisti na knižničné médiá, budú zohrávať a v niektorých školách už aj zohrávajú, jedinečnú úlohu. Okrem toho, že budú žiakom pomáhať pri výbere kníh, budú plniť tieto úlohy:

 

1. Knihovníci už nebudú len odborníci na knihy

Na mnohých školách už aj dnes sú mnohí knihovníci aj  špecialistami na internetové zdroje a rôzne iné médiá. Mnohí majú na starosti webové stránky škôl, organizujú rôzne podujatia, filmujú a fotografujú žiakov.

 

2. Budú pomáhať žiakom pri vyhľadávaní kvalitných zdrojov

Predpokladá sa, že v budúcnosti ešte viac narastie množstvo rôznych periodík, kníh, internetových stránok a sociálnych sietí. Mnohé z nich zavádzajú, sú klamlivé, manipulujúce a nepodávajú skutočné informácie. Knihovníci sa stanú špecialistami, ktorí žiakom pomôžu poodhaliť pravdivosť správ a zdrojov. Ale nielen to, budú to pre nich pomocníci, ktorí ich budú vedieť poučiť o autorských právach a o správnej citácii. Budú ich spievodcovia vo svete mediálnej gramotnosti.

 

3. Knižnice vytvoria ešte väčší priestor pre rozvoj tvorivosti žiakov

Predpokladá a na niektorých školách už to tak aj funguje, že knihovníci budú žiakom pomáhať napríklad pri tvorbe prezentácií, referátov, pri úprave videí, tvorbe webových stránok, článkov, blogov alebo iných materiálov.

 

4. Knižnice sa stanú pre žiakov miestom pokoja

Mnohí žiaci si knižnice zamilujú hlavne kvôli tomu, že tam je v nich ticho, pokoj a príjemná atmosféra. Nie každý totiž potrebuje neustále počúvať hudbu alebo sledovať videá v mobile. Postupne sa vytvorí aj taká skupina detí, ktoré budú túžiť po tichu. Možno zo začiatku budú chodiť do knižnice napríklad kvôli rýchlemu internetu alebo 3D tlačiarni, ale pod vplyvom citlivého knihovníka sa niektorí z nich naučia milovať aj knihy. Knižnica sa stane bezpečným priestorom na stretnutie s priateľmi po škole. Tak ako dnes, tak aj v budúcnosti sa v knižniciach bude organizovať množstvo podujatí, seminárov, súťaží a besied.

 

5. Knižnice budú poskytovať aj prekladateľské služby

Predpokladá sa tiež, že apoň niektoľko dní do týždňa budú knižnice poskytovať aj prekladateľské služby, a to nielen pre žiakov, ale aj pre dospelých členov komunity, ktorá žije v blízkosti školy.

 

6. Knižnice nadobudnú aj sociálne poslanie

Sú dni, keď žiaci v popoludnňajších hodinách nebudú mať krúžok alebo nejaký trénig, a tak, keď budú mať možnosť, radi zavítajú aj do knižnice. V dobre fungujúcej knižnici, ktorá bude umiestnená v priestoroch školy, nájdu vždy dosť výborných kníh na čítanie, množstvo informácií, ktoré im pomôžu jednak pri učení, ale i pri tvorbe vlastných materiálov do školy alebo tu nájdu odpovede na rôzne svoje otázky. Knižnica sa stane akýmsi verejným priestorom, ktoré bude tak trochu plniť aj sociálnu funkciu. Predpokladá sa, že hlavne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a z problémových rodín tu budú nachádzať aj akúsi oázu pokoja alebo priestor na stretávanie sa s kamarátmi. V zahraničí sú niektoré knižnice otvorené aj nonstop 24 hodín a pre mnohé deti tvoria bezpečný prístav. Aj vzhľadom na to, že niektorí rodičia neustále pracujú a majú aj viac zamestnaní, práve v knižnici sa ich deti budú môcť vzdelávať alebo komunikovať s kamarátmi alebo dospelými ľuďmi.

 

Na prvý pohľad tých funkcií knižníc, ktoré ich čakajú v budúcnosti, je naozaj veľa. Určite však nebudú plniť všetky naraz. Každá knižnica bude špecifická a podľa záujmu verejnosti a žiakov sa jej poslanie bližšie vyšpecifikuje.

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi, Knihy
Zdieľať na facebooku