Ako písať výťah z textu?

Výťahom nazývame stručné zhrnutie obsahu a dôležitých myšlienok určitého textu.
Výťahom nazývame stručné zhrnutie obsahu a dôležitých myšlienok určitého textu. / Foto: Bigstock

Počas štúdia je často potrebné si urobiť záznam základných, podstatných a dôležitých informácií z prečítaného textu. Ako ho urobiť čo najlepšie a najprehľadnejšie?

 

Keď čítame odborný text, tak je veľmi dôležité ho spracovať do jednoduchej podoby. Tieto skrátené záznamy kníh nám umožňujú ľahšie pochopiť text a pomáhajú nám lepšie si zapamätať informácie. Výťahom nazývame stručné zhrnutie obsahu a dôležitých myšlienok určitého textu. Jeho cieľom je podávať informácie prehľadnou formou, zaznamenať základné myšlienky z určitého textu a prostredníctvom citácií a parafráz poskytovať objektívny pohľad na dielo ako celok. Výťah by mal byť prehľadný, môžeme ho robiť vo vetách alebo heslách, môžeme využívať rôzne grafické prvky, počiarkovanie, krúžkovanie, farby, značky, rôzne druhy písma a podobne. Potrebné je tiež zvýrazňovať kľúčové slová. Používame najmä jednoduché dvojčlenné vety, jednočlenné vety, heslá, skratky a tiež značky.

 

Precvičovanie písania výťahu v škole

Písanie výťahu môžete precvičovať so študentmi aj v škole. Je potrebné vybrať vhodný odborný text. Môžete využiť odborný časopis, kapitolu v učebnici alebo v odbornej knihe. Samotnému písaniu predchádza prípravná fáza, v priebehu ktorej sa študenti zoznámia s vybranými zdrojmi. Všímajú si autorov, názvy diel a premyslia si, čo bude ich cieľom zaznamenať vo výťahu. Môžu si pripraviť osnovu alebo myšlienkovú mapu. Všímajú si obsah, odseky a kapitoly. V každom odseku stručne zhrnú hlavnú myšlienku, komentujú ju a všímajú si aj ďalšie doplňujúce informácie. Dodržujú štruktúru pôvodného diela, nemenia poradie myšlienok, nevytvárajú vlastné interpretácie textu. Neprivlastňujú si myšlienky a správne odkazujú na pôvodného autora diela. Dôležité je tiež si všímať kľúčové slová. V záverečnej časti  sformulujú hlavnú myšlienku textu a pokúsia sa zhrnúť dôležité zistenia. Môžu sa tiež vyjadriť k tomu, či našli všetky požadované informácie v zdrojoch, s ktorými pracovali.

 

Rule-based strategy (stratégia založená na pravidlách)

Ako sme už spomínali, dôležité je naučiť  študentov vybrať z textu kľúčové informácie a myšlienky, odlíšiť podstatné od menej podstatného,  a tak postupne  písať výťah. Čo robiť preto, aby do zošitov neprepisovali celé odseky z učebníc či kníh  alebo naopak, aby nevypísali z textu len jednu vetu? A. Brownová, J. Campione a J. Dayová sú autorky aktivity, ktorá študentom ponúka niekoľko pravidiel, ktoré im pomáhajú pri sumarizovaní informácií. V podstate ide o to, aby boli schopní vymazať, ponechať alebo nahradiť informácie v texte. Zo začiatku je dobré premietnuť na interaktívnej tabuli text. Potom spolu so študentmi postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 

1. Vymažte zbytočné slová a vety.

 

2. Vymažte opakujúce sa informácie.

 

3. Nahraďte vymenované pojmy jedným slovom. Napríklad smreky, jedle, buky, duby nahradia slovom stromy.

 

4. Vytvorte vetu, ktorá zhrnie zmysel celého odseku. Študenti vyberú z odseku jednu vetu, ktorá najpresnejšie vystihuje celý zmysel alebo vytvoria svoju vlastnú.

 

Toto je jednoduchý návod na to, ako sa čo najrýchlejšie naučiť písať poznámky a výťah z textu.

 

Pri písaní výťahu pomôcť môže aj metóda INSERT

INSERT je skratka anglického označenia „interactive noting system for effective reading and thinking“. Je to jedna zo základných metód kritického myslenia, ktorá sa dá použiť pri čítaní náučného textu a následnom písaní výťahu. Pri čítaní sa využíva systém značiek, pomocou ktorých sa študent sústreďuje na informácie v texte. Značky udržujú študentovu pozornosť a pomáhajú mu pri vnímaní jednotlivých informácií. Učí sa tak premýšľať nad textom.

 

Postup v priebehu písania poznámok:

Študenti skôr, než si poznámky zapíšu, využívajú tiché čítanie. Počas tichého čítania porovnávajú to, čo sa dozvedia v texte s tým, čo už vedia, čo už niekde čítali, počuli alebo videli. Pre aktívnu prácu pri tichom čítaní môžu využívať na označenie myšlienok tieto symboly :

 

 TOTO SOM VEDEL(A)

TOTO SOM SA DOZVEDEL(A) TERAZ

TOTO JE INAK,AKO SOM SI MYSLEL(A)

TOMUTO NEROZUMIEM

*  TOTO JE VEĽMI DOLEŽITÉ

 

Metóda INSERT pomáha študentom sústrediť sa, získavať podrobné informácie z textu, analyzovať text, vyberať informácie podľa dôležitosti, prepájať známe s neznámym, formulovať informácie vlastnými slovami, vyberať najdôležitejšie informácie.

V súčasnosti je veľmi dôležité naučiť študentov orientovať sa v jednotlivých zdrojoch. Veďte ich k tomu, aby nevyužívali zjednodušené formy práce, ale snažte sa ich presvedčiť, aby sa venovali skutočnému študovaniu textov. Ukážte im, ako majú správne overovať zdroje a fakty. Naučte ich, aby okrem internetových zdrojov využívali aj knižnice. Veľmi dôležité je aj to, aby si rozvíjali prepdpoklady, ktoré vedú k porozumeniu textu.

 

Vyskúšajte aj skimming a scanning

Cieľom skimmingu je zistenie hlavnej myšlienky alebo podstaty textu. Najprv je potrebné daný materiál rýchlo prejsť očami. Dôležité je všímať si obrázky, nadpisy, podnadpisy, zvýraznené slová. Je to rýchle čítanie bez zameriavania sa na detaily. Malo by slúžiť na rozhodnutie, či sa textu budeme venovať hlbšie alebo nie. Túto stratégiu môžeme použiť napríklad pri nákupe kníh v kníhkupectve alebo vtedy, keď si potrebujete v knižnici nájsť vhodné knihy na učenie. Cieľom scanningu je zistenie konkrétnej informácie alebo hľadanie konkrétnych údajov. Čitateľ pri scanningu číta pomerne rýchlo. Skenovanie textu je zručnosť, ktorú môžeme využiť pri hľadaní konkrétnych údajov, napríklad  telefónnych čísel, odchodov vlakov a podobne. Scanning pomáha zvyšovať efektivitu pri štúdiu pri výskume, ale aj pri písaní výťahu.

 


Zdroje:
R. Čapek: Moderní didaktika
D. Sieglová: Didaktické metody pro 21. století
Robb, Laura: Reading Strategies that Work: Teaching Your Students to Become Better Readers
H. Grecmanová: Podporujeme aktívní myšlení a samostatné učení žáků
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku