Vyskúšajte so žiakmi metódu diskusná aréna

Komunikácia, diskusia, kladenie otázok, zdieľanie nápadov, to sú všetko činnosti, ktoré je neustále potrebné na vyučovaní precvičovať a rozvíjať.
Komunikácia, diskusia, kladenie otázok, zdieľanie nápadov, to sú všetko činnosti, ktoré je neustále potrebné na vyučovaní precvičovať a rozvíjať. / Foto: Bigstock

Komunikácia, diskusia, kladenie otázok, zdieľanie nápadov, to sú všetko činnosti, ktoré je neustále potrebné na vyučovaní precvičovať a rozvíjať. Dnes si predstavíme metódu diskusná aréna, ktorá patrí medzi diskusné metódy.

 

Metóda diskusná aréna patrí do kategórie metód kooperatívneho učenia. Cieľom kooperatívnych aktivít v škole je pomôcť žiakom rozvíjať schopnosť pozerať sa na problém očami druhých, brať  do úvahy iné názory, rozlišovať problémy, ktoré môžu vyriešiť samostatne a ktoré vyžadujú spoluprácu, schopnosť modifikovať stanovené pravidlá formou diskusie. Prostredníctvom kooperatívneho vyučovania sa učia žiaci spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť. Je známe, že skoro všetky ľudské aktivity sa vykonávajú v spolupráci s ostatnými. Napríklad, každý zamestnanec vo firme prispieva svojou prácou k fungovaniu, úspechu celého celku. Podobne aj rodiny, spoločenstvá spájajú spoločné záujmy. V mnohých tímových športoch je spolupráca prirodzenosťou. Oproti súťaživému a individualizovanému vyučovaniu má pozitívny efekt vo vyššej motivácii dosiahnuť vysoký učebný výkon.

 

Charakteristika metódy

Pri používaní učebnej stratégie diskusná aréna (Round Robin) majú všetci žiaci v skupine rovnakú šancu na zdieľanie. Môžete ju využiť napríklad aj ako súčasť brainstormingu. V súčasnej škole je veľmi potrebné často podnecovať žiakov k diskusii. Pre túto prácu je vhodné poznať viac druhov diskusných techník. Diskusná aréna podporuje v diskusii všetkých žiakov. Metóda sa dá využiť  vo voľnom priestore v triede. Podstata spočíva v tom, že žiaci postupne vyhľadávajú spolužiakov na diskusiu vo dvojiciach dovtedy, kým sa neporozprávajú so všetkými. Vystriedať by sa teda mal každý s každým. Vďaka metóde učiteľ nerozvíja len komunikačné schopnosti, ale aj medziľudské vzťahy a socializáciu žiakov. Diskusnú arénu môžete využiť dvomi spôsobmi. Pri prvom spôsobe učiteľ pripraví spoločnú otázku, na ktorú žiaci hovoria vlastné odpovede a zdôvodňujú ich. Tento spôsob diskusie je vhodný pri precvičovaní argumentácie. Nie je vhodná pre triedy s veľkým počtom žiakov, pretože odpovede sa môžu opakovať a aktivita sa môže javiť ako zdĺhavá. Pri druhom spôsobe žiaci pracujú s vlastnými otázkami, ktoré sa však viažu k téme, ktorú určí učiteľ. Pri tejto aktivite sa väčšinou žiaci voľne pohybujú po triede a postupne si vyhľadávajú tých spolužiakov, s ktorými ešte nediskutovali. Základným predpokladom dobrého priebehu diskusnej arény je vhodný výber témy. Ideálna je taká otázka, ktorá umožňuje využiť širokú škálu odpovedí. Napríklad: „Ktorá osobnosť vás najviac inšpiruje? Akú prácu by ste chceli najradšej v živote robiť?“ Niekedy môže učiteľ určiť jedného žiaka, ktorého úlohou je zaznamenávať všetko, čo hovorí každý spolužiak. Takže chodí po triede a snaží sa zaznamenať čo najviac informácií, ktoré potom v závere zhrnie a informuje ostatných spolužiakov a učiteľa.

 

POSTUP:

1. V prípade jednej  spoločnej otvorenej otázky učiteľ zoznámi triedu s témou diskusie, v prípade uzavretých otázok, na ktoré sa odpovedá ÁNO/NIE, rozdá zadania žiakom.

 

2. Potom žiaci majú určitý čas na prípravu, aby si premysleli odpovede.

 

3. V ďalšej časti hodiny si vytvoria dvojice a spoločne diskutujú na stanovenú tému. V prípade potreby si určité odpovede aj zapisujú.

 

4. Vo chvíli, keď dvojice výmenu informácií medzi sebou ukončia, obidvaja spolužiaci vyhľadajú ďalších voľných spolužiakov, ktorí práve nediskutujú a pokračujú v diskusii.

 

5. Stretnutia prebiehajú do chvíle, kým sa nestretne každý s každým. Ak má učiteľ málo času, aktivitu ukončí aj vtedy, ak sa každý s každým nerozprával.

 

6. Učiteľ aktivitu uzavrie spoločnou diskusiou, v rámci ktorej sa vyhodnotia zistené odpovede, výsledky a podobne.

Diskusná aréna je výborná motivačná technika, ktorú môžu učitelia využiť napríklad na začiatku vyučovania novej témy. Vďaka metóde môžu rýchlo zistiť, čo žiaci o téme, ktorú budú preberať, už vedia. 

 


ZDROJE:
Petty, G.: Moderní vyučování
D. Sieglová: Didaktické metody pro 21. století
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Komunikácia
Zdieľať na facebooku