Neradi vaši žiaci rozprávajú? Vyskúšajte metódu posledné slovo patrí mne

Jednou z metód, ktorá podporuje kritické myslenie a prácu s textom, je aj metóda posledné slovo patrí mne. Táto metóda pomáha formovať jednak komunikáciu, ale aj medziľudské vzťahy, empatiu a prosociálnosť.
Jednou z metód, ktorá podporuje kritické myslenie a prácu s textom, je aj metóda posledné slovo patrí mne. Táto metóda pomáha formovať jednak komunikáciu, ale aj medziľudské vzťahy, empatiu a prosociálnosť. / Foto: Bigstock

V školách máme rôzne typy žiakov. Niektorí radi čítajú a tiež radi rozprávajú a prezentujú svoje myšlienky. No, sú aj takí, ktorí sa neradi prezentujú pred spolužiakmi. Ak im chcete pomôcť, môžete využiť metódu posledné slovo patrí mne.

 

Bez porozumenia je človek často bezradný a nevie si správne vybrať z množstva informácií, ktoré sa na neho valia z viacerých strán. A preto je veľmi dôležité disponovať čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné už v škole, aby učenie pre deti bolo efektívne a zmysluplné. Táto kompetencia však ovplyvňuje aj uplatnenie absolventov v praktickom živote a na trhu práce. Aby sme predišli zbytočným problémom a aby boli žiaci správne vyzbrojení do reálneho života, mali by vedieť urobiť podrobnú analýzu textu, zhodnotiť prečítaný text, dokázať porovnávať rozličné informácie v textoch s neznámym obsahom a netypickej formy. Mali by vedieť rozlišovať, čo poskytuje text, kriticky ho hodnotiť a približovať sa k porozumeniu mimo textu, pracovať s textom s neznámou formou i obsahom, nájsť informáciu, dedukovať, ktoré informácie sú pri riešení úlohy podstatné a podobne. Jednou z metód, ktorá podporuje kritické myslenie a prácu s textom, je aj metóda posledné slovo patrí mne. Táto metóda pomáha formovať jednak komunikáciu, ale aj medziľudské vzťahy, empatiu a prosociálnosť.

 

Charakteristika metódy

Táto metóda je vhodná pre tých žiakov, ktorí neradi rozprávajú. Pomáha zverejňovať svoje myšlienky pred spolužiakmi, formulovať vecne a stručne ich nápady súvisiace s prečítaným textom, Nadviazať na to, čo už bolo povedané a neopakovať už povedané, pozorne počúvať komentáre spolužiakov, vžiť sa do spôsobu myslenia spolužiakov, rešpektovať pravidlá diskusie. Pri tejto aktivite musia žiaci dodržiavať určité pravidlá. Predovšetkým si neskáču do reči, nezosmiešňujú sa, nehovoria o sebe, sústreďujú sa na spolužiaka a premýšľajú o ňom, prečo vybral práve tie vety, ktoré vybral. Napríklad: „Ja si myslím, že si Paľko vybral tento citát z textu preto, lebo...“

 

Využitie metódy na prvom stupni ZŠ

Pri využívaní tejto metódy s mladšími žiakmi môžete postupovať napríklad takto:

1.Jeden žiak prečíta zaujímavý úryvok alebo citát z knihy.

 

2. Spolužiaci sa snažia odhadnúť, prečo ich spolužiak vybral práve tento úryvok (citát) a snažia sa zistiť dôvod. Postupne sa k tomu môžu vyjadriť viacerí žiaci.

 

3. V závere krátkej diskusie prečíta žiak, ktorý citát alebo krátky úryvok vybral, ostatným svoje poznámky – komentár k prezentovaným myšlienkam, ktoré z textu vybral. Toto jeho vyjadrenie predstavuje záver diskusie. Posledné slovo teda patrí tomu žiakovi, kto v úvode čítal svoje myšlienky z textu.

 

Využitie metódy so strašími žiakmi a študentmi

1. Učiteľ rozdá študentom čistý papier.

 

2. Potom povie tému a vysvetlí im, ako tému budú prezentovať. Povie im, aby svoj postoj, názor, úryvok z textu alebo nápad napísali na jednu stranu papiera.

 

3. Na druhú stranu napíšu  svoje argumenty na obhajobu svojho názoru. Môžu to byť ich osobné postrehy, komentáre, vysvetlenia, pripomienky, hypotézy a podobne.

 

4. Je vhodné uviesť, koľko argumentov je potrebných a tiež čas na prípravu.

 

5. Učiteľ potom vyberie jedného študenta, ktorý prečíta svoje názory. Môže vybrať práve toho študenta, ktorý nerád prezentuje svoje názory v triede. K jeho myšlienkam sa potom vyjadrujú ostatní spolužiaci. Môžu argumentovať proti, komentovať, odhadovať dôvody, ktoré má študent napísané na druhej strane papiera. Učiteľ diskusiu riadi, usmerňuje a zameriava sa na pravidlá kultivovanej diskusie.

 

6. Po tejto fáze diskusie dostáva prezentujúci študent posledné slovo. Predstaví a vysvetlí argumenty, ktoré má pripravené na druhej strane papiera.

 

7. V ďalšej časti vyučovania práca pokračuje preznetáciou názorov ďalších študentov.

 

Metóda posledné slovo je ideálne použiť napríklad pri zdieľaní dojmov z čítania, napríklad formou rozhovorov o čítaní. Je dobrým nástrojom na rozvoj komunikačných schopností. Podporuje tvorbu otázok a argumentáciu. Je dobré, keď sú študenti motivovaní k tomu, aby sa nebáli povedať svoje názory, obhajovať ich a hľadať argumenty. Vhodné je vytvárať v škole podmienky na časté diskusie. Vďaka nim sa študenti dokážu navzájom vcítiť do svojich názorov, nezosmiešňovať sa  a lepšie sa navzájom chápať.

 


Zdroje:
D. Sieglová:Didaktické metody pro 21. století
G. Petty: Moderní vyučování
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kritické myslenie
Zdieľať na facebooku