Chcete študentov zaujať? Vyskúšajte čitateľskú stratégiu REAP

Súčasní študenti sú často rozptýlení a niekedy je problém ich zaujať. Našťastie existujú metódy, ktoré podporujú rozvoj ich myslenia a tiež ich motivujú k väčšej aktivite.
Súčasní študenti sú často rozptýlení a niekedy je problém ich zaujať. Našťastie existujú metódy, ktoré podporujú rozvoj ich myslenia a tiež ich motivujú k väčšej aktivite. / Foto: Bigstock

Súčasní študenti sú často rozptýlení a niekedy je problém ich zaujať. Našťastie existujú metódy, ktoré podporujú rozvoj ich myslenia a tiež ich motivujú k väčšej aktivite. Jednou z nich aj čitateľská stratégia REAP.

 

REAP stratégia je aktivitou, pri ktorej sa tvorí anotácia textov. Pozostáva z týchto krokov: čítaj (Read), dekóduj (Encode), spoznámkuj (Annotate) a premýšľaj (Ponder). Prvým krokom stratégie je teda prečítanie textu. Potom nasleduje dekódovanie. Môžeme povedať, že je to prerozprávanie textu vlastnými slovami.Nasleduje písanie anotácie textu, ktorá je vlastne stručnou sumarizáciou, ktorá text vysvetľuje alebo hodnotí. Anotácia závisí od toho, z akého aspektu text hodnotíme alebo vysvetľujeme. Niekoľko typov anotácií je uvedených nižšie. Na záver prebieha premýšľanie. To znamená, že  anotácia sa  hodnotí z pohľadu presnosti a komplexnosti, vzhľadom na celkovú tému, ktorá je prezentovaná a tiež na ciele a aktivity pri učení sa. Ako sme už spomínali, táto stratégia zahŕňa rôzne druhy anotácií. Každá anotácia zohľadňuje text z iného aspektu a pomáha študujúcim rozvíjať myslenie, pisateľské zručnosti a rozvíja tiež schopnosť porozumieť hlavným myšlienkam. Anotácie majú aj ďalší prínos. Zvyšujú pozornosť pri čítaní a čítanie sa tak stáva aktívnejšou činnosťou. Sumarizácia textu zlepšuje výsledky študentov na skúškach a testoch.

 

Čo je anotácia?

Podľa akademického slovníka je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu. Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov. V prípade záverečných prác ide teda v prípade anotácie o krátku charakteristiku či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej záverečnej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania a zároveň aj výsledky záverečnej práce. Anotácia sa nachádza v úvodnej časti záverečnej práce a spravidla sa umiestňuje za zadanie práce. Zvyčajne obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce.

 

Aký je rozsah anotácie?

Rozsah anotácie si určujú vysoké školy, resp. fakulty vo svojich smerniciach. Zvyčajne je to však niekoľko riadkov, napríklad v prípade anotácie bakalárskej práce je to rozsah 3-4 riadky, anotácia diplomovej práce 4-5 riadkov a anotácia rigoróznej práce 5-7 riadkov. Niektoré fakulty uvádzajú rozsah anotácie záverečnej práce až na jednu stranu, prípadne vyžadujú aj anotáciu v cudzom jazyku.

 

Rozdiel medzi anotáciou a abstraktom

Na rozdiel od abstraktu prináša anotácia krátke hodnotenie diela s informáciou, pre koho je určené, aké ciele sleduje. Je to teda stručný záznam, krátka informácia o diele. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na publikáciu.

 

Typy anotácií v REAP stratégii

1. Sumárna anotácia

Stručná sumarizácia textu  sú to jasne sformulované dôležité myšlienky. Takáto anotácia neobsahuje príklady, štatistické údaje a podrobnosti.  

 

2. Anotácia obsahujúca tézy

Takáto anotácia jasne definuje hlavnú myšlienku textu: Čo je to hlavné, čo chcel autor odovzdať čitateľovi? Táto anotácia nemusí obsahovať celé vety, môžu to byť len dôležité slovné spojenia.

 

3. Anotácia vo forme otázok

Na aké otázky autor v texte odpovedal? Anotácia by mala byť pripravená vo forme otázok na hlavné myšlienky textu.

 

4. Kritická anotácia

V kritickej anotácii čitateľ uvedie svoje stanovisko k predloženým autorovým myšlienkam a tézam. Čitateľ môže s autorom súhlasiť, nesúhlasiť alebo čiastočne súhlasiť. Každá kritická anotácia má mať tri základné vety. Prvá veta pretlmočí autorovu myšlienku, druhá veta udáva čitateľovo stanovisko a tretia veta vysvetľuje alebo podporuje čitateľovo stanovisko.

 

5. Heuristická anotácia

Takáto anotácia spája autorove a čitateľove slová, rešpektujúc hlavnú myšlienku textu. Heuristická anotácia je preformulovaním myšlienok autora, spojením jeho i čitateľových slov. Preformulovanie sa označí úvodzovkami alebo sa dá do zátvoriek.

 

6. Anotácia: Čo tým chcel autor povedať…

V tejto anotácii čitateľ vysvetľuje jeho zámer a hlavné myšlienky textu. Vysvetľuje, čo tým chcel autor povedať.

 

7. Motivačná anotácia

Čitateľ špekuluje, čo mohlo viesť autora k napísaniu tohto textu, využijúc to, čo je v texte napísané. (Aká to je osobnosť, čo napísala tento text?) Využíva dejovú niť na interpretáciu autora.

 

8. Skúmajúca anotácia

Otázky, dôležité body a problémy, ktoré sú riešené v texte a zaslúžia si ďalšie vysvetlenie, sú súčasťou skúmajúcej anotácie. V tejto anotácii sú to odpovede na to, čo ešte o probléme chcem vedieť viac, a prečo je to tak, ako to je.

 

9. Osobná anotácia

Čitateľ v nej zaujíma k textu vlastné stanovisko i skúsenosti a porovnáva ich s autorovými.

 

10. Tvorivá anotácia

S ohľadom na záver textu a vlastnú kreativitu čitateľ napíše svoj vlastný, odlišný záver k textu, vychádzajúci z autorových myšlienok.Pokračovať treba tam, kde autor skončil a nechať sa viesť vlastnými myšlienkami.

 

O ďalších efektívnych čitateľských stratégiách si môžete prečítať tu:

Chcete, aby žiaci mali radosť z učenia? Použite efektívne čitateľské stratégie

 


Zdroje:
TOMENGOVÁ, A. : Čitateľské stratégie zlepšujúce schopnosť učiť sa
ČTVRTNÍČKOVÁ, D.  Rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry
ĎURČEKOVÁ,M.: Učebný materiál pre učiteľov predmetu slovenský jazyk
HELDOVÁ, D., N. KAŠIAROVÁ, a A. TOMENGOVÁ, A.: Metakognitívne stratégie rozvíjajúce proces učenia sa žiakov
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku