Ako pracuje so žiakmi tvorivý učiteľ?

Ťažiskom súčasnej školy by nemalo byť odovzdávanie hotových overených poznatkov, ale taká forma výučby, ktorá je založená na aktivizujúcich metódach, rešpektovaní individuálnych osobitostí študenta a preberaní jeho zodpovednosti za učenie.
Ťažiskom súčasnej školy by nemalo byť odovzdávanie hotových overených poznatkov, ale taká forma výučby, ktorá je založená na aktivizujúcich metódach, rešpektovaní individuálnych osobitostí študenta a preberaní jeho zodpovednosti za učenie. / Foto: Bigstock

Podľa súčasného psychologického a pedagogického chápania je tvorivosť nástrojom sebarealizácie osobnosti a výsostného naplnenia zmyslu života. V súvislosti s týmto spôsobom vnímania tvorivosti je potom rozvoj tvorivosti právom považovaný za jednu z najaktuálnejších a najdôležitejších otázok aj v procese vyučovania.

 

Ťažiskom súčasnej školy by nemalo byť odovzdávanie hotových overených poznatkov, ale taká forma výučby, ktorá je založená na aktivizujúcich metódach, rešpektovaní individuálnych osobitostí študenta a preberaní jeho zodpovednosti za učenie. Škola by sa mala podieľať na rozvíjaní tvorivosti. Záleží však na samotnom učiteľovi, ako tieto výzvy uplatní v praxi. Takže tvorivý prístup sa  predpokladá aj v prípade učiteľov. Ak má učiteľ viesť študentov k tvorivosti, musí byť sám tvorivou osobnosťou. Žiadnu tvorivú osobnosť nie je však  možné zredukovať iba na niekoľko základných znakov. Ide totiž o zložitý komplex sociálnych vzťahov, skúseností i vnútorných predpokladov. Inak to nie je ani s osobnosťou učiteľa, pretože existuje veľké množstvo znakov tvorivého učiteľa. V dnešnom článku sa pozrieme aspoň na tie najzákladnejšie a najviac sa vyskytujúce. Viacerí odborníci tvrdia, že na rozvíjanie tvorivého potenciálu nestačia iba schopnosti a vlastnosti osobnosti, ale je potrebný aj motivačný aspekt.  Motivačným faktorom pre učiteľa v praxi môže byť napríklad tendencia naplniť idey humanizmu i  kritériá tvorivosti. Túto funkciu môže učiteľ plniť najmä vtedy, ak disponuje určitým tvorivým potenciálom. Od tvorivého učiteľa sa očakáva zvedavosť, samostatnosť, silná motivovanosť, ale tiež smelosť a odvaha v myslení, oslobodenie od egoizmu, od konfliktov a stresov, pretože tvorivosť vyžaduje slobodu aj vo vnútornom - duševnom svete človeka. U učiteľa sa naviac predpokladá, že sa dokáže stotožniť s objektom záujmu a že zvládne umenie dialógu a diskusie v skupine.

 

Všeobecné odporúčania Mirona Zelinu

Jedným z odborníkov, ktorý sa už desiatky rokov zaoberajú tvorivosťou učiteľov, je napríklad aj Miron Zelina. Sformuloval nasledujúce všeobecné odporúčania na zvýšenie tvorivej práce učiteľov:

1.Učiteľ by mal vynaložiť snahu o objavovanie nových prístupov a metód v edukačnom procese, diferencovať ich, experimentovať s nimi v snahe vytvoriť čo najširšie spektrum možností.

2. Obmieňať edukačný proces, skúmať účinnosť s ohľadom na učiteľa i žiaka.

3. Snažiť sa získať či dopĺňať informácie v oblasti tvorivých prístupov v edukácii.

4. Zamerať tvorivé metódy strategicky tak, aby sa vyučovacie postupy odzrkadlili najmä v rozvoji psychických funkcií žiakov.

5. Uplatňovať v  rámci tvorivého vyučovania divergentné myslenie v duchu rozvíjania originality, fluencie a flexibility.

6. Uvádzať do praxe heuristické vyučovanie, využívať integráciu a alternatívne prístupy.

7. Napĺňať psychické kvality človeka na základe nezraňujúcich prístupov z oblasti psychológie (empatia, relaxácia...), skúmať ich a využiť na modernizáciu procesu.

8. Vychovávať a vzdelávať v duchu humanistických princípov, čím sa kladie dôraz na prežívanie vzťahov k žiakom, k sebe samému, k škole i obsahu vyučovania.

 

Faktory podporujúce rozvoj tvorivosti učiteľov

Aby mohli byť učitelia tvoriví, potrebujú mať okolo seba vytvorené také podmienky, ktoré ich v maximálnej miere v tvorivosti podporujú. Patria k nim nasledujúce faktory:

• Učitelia musia mať určitú úroveň vedomostí o tvorivej činnosti.

• Tvorivosť sa nemôže rozvíjať pod nátlakom a rozkazom. Učitelia by mali mať vytvorené také pracovné podmienky, ktoré ich v plnej miere

   povzbudzujú  k tvorivosti. Základom je tvorivá klíma.

• Na pracovisku musia byť vytvorené aj vhodné morálno-psychologické podmienky.

• Premyslená organizácia práce v škole.

• Učitelia  by mali mať dobrý prístup k informáciám a mali by mať dobré materiálne podmienky a pomôcky.

• Riadiaci pracovníci by mali uplatňovať tvorivý štýl riadenia školy.

 

Pravidlá, ktoré uplatňujú tvoriví učitelia

Podľa názoru viacerých odborníkov učiteľ, ktorý sa usiluje o tvorivé vyučovanie, uplatňuje nasledujúce pravidlá:

 • skôr usmerňuje, ako napomína, stavia alternatívy pre učenie a správanie žiakov,
 • nepredpokladá, čo žiak vie, alebo nevie, ale predpoklady nahrádza poznaním, diagnózou,
 • pracuje s úlohami, ktoré sú na hraniciach možností každého žiaka,
 • povzbudzuje samostatnosť, aktivitu žiakov, používa humor, uvoľnenosť pri práci, vytvára optimistickú atmosféru, je zameraný do budúcnosti,
 • podporuje otvorenosť, iniciatívu, nezávislosť, ale aj zodpovednosť,
 • učí žiakov tvoriť riešenia a alternatívy,
 • učí žiakov kritickému a hodnotiacemu mysleniu,
 • usmerňuje žiakov, aby kládli otázky a hľadali na ne odpovede,
 •  učí, ako sa učiť,
 •  pomáha študentom, aby boli samostatní, aktívni, učí ich hľadať a využívať informácie,
 • očakáva, že študent sa naučí klásť otázky, objavovať, experimentovať, riešiť problémy,
 • vyžaduje od študentov, aby hodnotili svoj pokrok v činnosti, v učení,
 • preferuje otvorenú komunikáciu.

 

Ako vytvoriť tvorivú klímu?

Rozvíjanie tvorivosti na vyučovaní nie je možné bez vytvorenia tvorivej klímy. Odporúča sa učiteľom, aby sa riadili nasledujúcimi radami:

 • akceptujte a podnecujte divergentné myslenie, podporujte pokusy o nezvyčajné riešenia,
 • tolerujte rôznosť v myslení, zabezpečte, aby všetci mali rovnaké práva aj povinnosti,
 • zdôrazňujte, že každý žiak  je schopný tvoriť v určitom smere,
 • uznajte tvorivé úsilie, snahu v každej práci žiaka,
 • povzbudzujte žiakov, aby verili svojmu úsudku,
 • stimulujte tvorivé myslenie,
 • vytvárajte priestor pre rozvíjanie nápadov a riešení,
 • povzbudzujte zvedavosť žiakov,
 • podporujte nezvyčajné nápady,
 • akceptujte názorov druhých,
 • zabezpečujte dostatok zdrojov informácií na riešenie problémov,
 • podporujte získavanie informácií z rozličných zdrojov,
 • naučte žiakov, aby svoje myšlienky doviedli do konca, určili všetky ich dôsledky,
 • podporujte experimentovanie žiakov s predmetmi a myšlienkami,
 • naučte žiakov systematicky hodnotiť každú myšlienku,
 • naučte žiakov tolerovať nové myšlienky.

 

Viaceré výskumy ukázali, že obľúbenosť jednotlivých predmetov závisí vo veľkej miere od osobnosti učiteľa. Môžeme konštatovať, že študenti oceňujú okrem charakterových vlastností a odborných vedomostí u učiteľa nielen to, čo ich dokáže naučiť, ale aj spôsob, akým to robí, teda to, ako ich dokáže zaujať, či vie podnietiť ich zvedavosť a rozvíjať ich motiváciu a tvorivosť.

 


​​​​​​​Zdroje:
ZELINA, M.: Výchova tvorivej osobnosti
ZELINA, M.: Ako sa stať tvorivým
ZELINA, M., ZELINOVÁ, M.: Tvorivý učiteľ
LOKŠOVÁ, I., LOKŠA, J.: Teória a prax tvorivého vyučovania
MAŇÁK, J.: Pedagogické otázky tvořivosti
HVOZDÍK, J. a kol.: Motivácia a regulácia osobnosti žiaka
TUREK I.: Didaktika
Čítajte viac o téme: Kreativita
Zdieľať na facebooku