Hry na rozvoj komunikácie žiakov

Už odmalička je potrebné žiakov učiť medzi sebou správne komunikovať.
Už odmalička je potrebné žiakov učiť medzi sebou správne komunikovať. / Foto: Bigstock

Ľudské správanie má komunikačný charakter. A týka sa to nielen reči, ale aj mimiky, postojov a gestikulácie. Už odmalička je potrebné žiakov učiť medzi sebou správne komunikovať. V tejto činnosti môžu učiteľom pomôcť aj rôzne hry a aktivity.

 

Interakcia medzi ľuďmi môže byť verbálna i neverbálna. V rámci verbálnej komunikácie si ľudia väčšinou odovzdávajú informácie, neverbálna komunikácia zase veľa hovorí  o pocitoch a vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, ktorí spolu komunikujú. Gestá niekedy povedia oveľa viac ako samotné slová. A preto mnohé z nasledujúcich hier budú zamerané aj na neverbálnu komunikáciu.

 

Hra Porozumenie

Žiaci sedia v kruhu a každý má pri sebe lístok s číslom, ktoré pozná iba on a nikto iný. Jeden žiak sedí uprostred. Tento žiak náhodne povie nejaké číslo. Napríklad 16. Žiak, ktorý má toto číslo, povie ďalšie dve čísla. Napríklad 2 a 6. Tí, ktorí majú tieto čísla, si musia vymeniť miesta. Ten žiak, ktorý sedí uprostred, musí vedieť odhadnúť, ktorí dvaja spolužiaci si pravdepodobne vymenia miesta a pokúsi sa rýchlo sadnúť na jedno z miest, kým sa budú vymieňať. Na začiatku nikto netuší, kto má aké číslo, a tak žiaci sa musia neverbálne dohodnúť takým spôsobom, aby žiak uprostred nemohol ich komunikáciu sledovať.

 

Hra Žmurkaná

Polovica žiakov sedí v kruhu. Jedna stolička je prázdna. Za každou stoličkou stojí žiak s rukami, ktoré má vzadu za chrbtom. Žiak, ktorý stojí za prázdnou stoličkou, sa snaží očami nadviazať kontakt s niektorým zo žiakov, ktorý sedí na stoličke. Ten sa snaží čo najskôr vstať a uteká si sadnúť na prázdnu stoličku. Spolužiak, ktorý za ním stojí, sa mu v tom snaží zabrániť. Ak mu v tom zabráni, zostávajú vo dvojici hrať ďalej spolu, ak mu však ujde, vytvorí dvojicu s tým žiakom, ktorý bol uprostred a na jeho miesto príde ten žiak, ktorému spolužiak ušiel.

 

Hra Tvoríme príbeh

Žiaci sedia v kruhu. Učiteľ prečíta prvú vetu príbehu. Jeden zo žiakov vymyslí druhú vetu, teda pokračovanie príbehu. Nasledujú ďalší žiaci v poradí. Takto postupne celá trieda vytvorí jeden príbeh. Túto hru môžete hrať aj tak, že učiteľ napíše na tabuľu úvodnú a záverečnú vetu príbehu a žiaci príbeh rozvíjajú podľa týchto dvoch viet. Vymýšľanie príbehu býva napínavé a zároveň zábavné vtedy, keď úvodná a záverečná veta spolu veľmi nesúvisia. Úvodná veta môže byť napríklad: Naša mačka sa chcela dostať do skrine. A záverečná veta je napríklad: Moja babička neznáša špagety.

 

Hra Príliv a odliv

Učiteľ začne rozprávať príbeh, ktorý sa odohráva na pláži. Celá trieda príbeh pantomimicky predvádza. Žiaci chodia, poskakujú, opaľujú sa, plávajú, hrajú sa s loptou...Keď sa v príbehu vyskytne slovo ODLIV alebo PRÍLIV, musia si všetci sadnúť na zem.Kto sa posadí posledný, rozpráva ďalej príbeh dovtedy, kým nepovie slovo ODLIV alebo PRÍLIV. Potom si znovu sadnú. Kto si sadne posledný, v rozprávaní pokračuje ďalej. Hru môžete hrať dovtedy, kým sa nevystriedajú všetci žiaci.

 

Hra Prechádzka

Učiteľ rozpráva, čo videl na prechádzke. Žiaci pantomimicky znázorňujú, čo učiteľ rozpráva. Jeho rozprávanie potom pokračuje tak, že povie meno žiaka, ktorého stretol a on potom pokračuje v rozprávaní. Postupne sa môžu vystriedať všetci žiaci.

 

Hra Zrkadlová pantomíma

Žiaci utvoria dvojice. Jeden z dvojice vykonáva pantomimicky nejakú činnosť a spolužiak ho napodobňuje. Potom si úlohy vymenia. Keď sa vystriedajú, vymenia si dvojicu a v hre pokračujú ďalej.

 

Hra Pantomimické príbehy

Učiteľ alebo žiak zahrá pantomicky nejaký príbeh. Ostatní žiaci si píšu na papier osnovu deja pantomického príbehu. Keď sa príbeh dohrá, žiaci čítajú svoje príbehy.

 

Hra Film bez zvuku

Žiakom pustite dokumentárny film bez zvuku. Niektorí žiaci sa snažia komentovať to, čo vidia vo filme. Žiaci sa môžu po určitej dobe striedať v rozprávaní.

 

Hra Čo mi povedal spolužiak

Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. V priebehu 10 minút si navzájom povedia nejaký príbeh, ktorý sa im stal. Po 10 minútach si všetci žiaci sadnú do kruhu a rozprávajú nahlas nie svoj príbeh, ale príbeh svojho spolužiaka, s ktorým pracovali vo dvojici. Pri tejto hre sa dá dobre precvičovať aj aktívne počúvanie.

 

Hra Šepkanie

Prvý v poradí zašepká do ucha druhému v poradí jednoduchú vetu. Ten ju pošle ďalej a tak sa postupuje ďalej. Na záver povie posledný nahlas, čo práve počul − je to obyčajne veľmi odlišné od pôvodnej vety. Čím viac žiakov je v kruhu, tým je väčšia šanca, že veta bude skomolená. Táto jednoduchá hra ukazuje žiakom, ako vznikajú nedorozumenia  a aké dôležité je dobre počúvať.

 

Hra Lopta

Žiaci sedia v kruhu. Jeden žiak má loptu a povie slovo. Každý ďalší žiak, ku ktorému sa lopta prikotúľa, pridá k začatej vete slovo tak, aby veta pokračovala a mala zmysel. Jednoduchá veta sa mení na vetu rozvitú. Hra s loptou sa hrá do chvíle, kým sa niekto v slede slov nepomýli.

 

Hra Reťaz zo slabík

Na začiatku učiteľ určí žiaka, ktorý začne hru tým, že povie akékoľvek slovo. Jeho sused musí rýchlo povedať iné slovo, a to také, ktoré začína slabikou, ktorou sa končilo predchádzajúce slovo. Napríklad: kniha - haluška - kapor - porisko - kosa...

 

Hra Obrázkový príbeh

Učiteľ vyberie 5 - 10 obrázkov a umiestni ich na magnetickú tabuľu. Žiaci majú v skupinách vytvoriť príbeh tak, aby v ňom boli použité slová na obrázkoch v uvedenom poradí. Príbeh môže byť vtipný, smutný, fantazijný, skutočný. Nevylučuje sa ani absurdita. Pri tvorení nemôžu byť použité ďalšie podstatné mená, iba iné slovné druhy, aby vety mali zmysel. Najprv si príbeh napíšu a potom ho povedia alebo prečítajú nahlas. Pri čítaní sa striedajú všetci členovia skupiny.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Komunikácia
Zdieľať na facebooku