Hry na rozvoj empatie u detí

Dieťa so silnou schopnosťou vcítenia sa má sklon byť menej agresívne a viac sa venuje sociálnym aktivitám.
Dieťa so silnou schopnosťou vcítenia sa má sklon byť menej agresívne a viac sa venuje sociálnym aktivitám. / Foto: Bigstock

Empatia je schopnosť vcítiť sa do prežívania inej osoby a tiež pochopiť situáciu druhých, predstaviť si seba na mieste druhého človeka. Je to schopnosť človeka vžiť sa do emocionálneho stavu iného človeka, dokázať vidieť jeho očami, počuť jeho ušami a cítiť jeho srdcom. Čím je človek otvorenejší k vlastným emóciám, tým lepšie dokáže rozoznávať a chápať pocity ostatných. Rozvoj empatie je potrebné precvičovať aj v škole.

 

Aj keď učiteľ od dieťaťa požaduje, aby bolo ohľaduplné a zodpovedné, nič v takomto prípade nenahradí jeho priamy zážitok a priamu skúsenosť. Preto majú taký veľký význam činnosti, ktoré aspoň čiastočne navodzujú takýto zážitok. Hry a aktivity, prostredníctvom ktorých sa deti učia väčšej citlivosti jeden k druhému, čiastočne eliminujú nevhodné správanie medzi nimi. Dieťa so silnou schopnosťou vcítenia sa má sklon byť menej agresívne a viac sa venuje sociálnym aktivitám, ako je pomáhanie, počúvanie. V dôsledku toho je aj obľúbenejšie či úspešnejšie. Inými slovami, čím je jedinec empatickejší, tým je prosociálnejší. V škole so žiakmi môžete vyskúšať niektorú z nasledujúcich hier.

 

Hra Všetci máme emócie

Táto aktivita sa dá použiť predovšetkým na začiatku alebo na konci týždňa. Žiaci sedia v kruhu a rozprávajú o svojich pocitoch. Vzájomné zdieľanie pocitov pomáha  žiakom si uvedomovať, že často určitý problém nemajú len oni sami, ale i ďalší spolužiaci. To, že žiaci dokážu rozprávať aj o svojich pocitoch, ich učí empatii a lepšiemu vzájomnému pochopeniu. Ideálne je, keď  sa aj učiteľ zapojí do tejto aktivity.

 

Hra Emócie znázornené pantomímou

Učiteľ povie každému žiakovi, aký emočný stav bude pantomimicky stvárňovať. Môže byť veselý, smutný, šťastný, nahnevaný, prekvapený, bláznivý a podobne. Zároveň vyberie 2-3 žiakov, ktorí sa snažia uhádnuť, akú náladu ten ktorý žiak vyjadruje.

 

Hra Kreslenie pocitov

Učiteľ prinesie veľký výkres a povie žiakom, aby nakreslili niečo, čo v nich za posledné obdobie vyvovalo smútok, hnev, strach alebo radosť. Keď výkres dokončia, učiteľ im povie, aby si obrázky medzi sebou vymenili. Spolužiaci sa tak prostredníctvom obrázka snažia skúmať navzájom svoje pocity. Aktivita pomáha rozvíjať komunikáciu o pocitoch, ale tiež  ich rozpoznávať a pomenovať.

 

Hra Emócie na kartičkách

Učiteľ vytvorí kartičky, na ktorých sú zvýraznené emócie. Na kartičkách môžu byť rôzne emócie, aby sa tak žiaci učili spoznávať stále nové.Mali by vedieť rozlíšiť napríklad spokojnosť, nadšenie, priateľskosť, slušnosť, zmätenosť, únavu, ustráchanosť, nervózitu, zamyslenie, mrzutosť, nudu, zahanbenosť, zvedavosť, hrdosť, pýchu a podobne. Podstatou hry je, že žiak napodobňuje emóciu z kartičky a spolužiaci sa ju snažia uhádnuť. Obmenou tejto hry je, že žiak sa snaží znázornenú emóciu na kartičke napodobniť.

 

Hra Intuitívne odpovede

Žiaci sedia vo dvojici oproti seba. Počas hry sa nerozprávajú ani neverbálne nedorozumievajú. Každý hráč dostane zoznam 10 otázok, na ktoré musí nájsť odpoveď bez komunikácie so svojím spolužiakom. Musí sa snažiť vžiť do situácie svojho spolužiaka, jeho pocitov a intuitívne odhadnúť odpoveď. Po ukončení úlohy si navzájom odpovede porovnajú.

 

Hra Fotografie

Učiteľ položí na stôl fotografie, na ktorých sú znázornené tváre ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú. Potom sa žiaci rozdelia do dvojíc a každá dvojica si vyberie jednu fotografiu. Dvojice sa potom pokúsia predviesť rozhovor, ktorý by mohli medzi sebou viesť ľudia na fotografiách.

Jednoduchšia verzia aktivity s fotografiami spočíva v tom, že žiaci hádajú, ako sa ľudia na fotografiách cítia.

 

Hra Akú činnosť vykonávame?

Učiteľ rozdelí žiakov do trojíc. Každá trojica si vytiahne lístok, na ktorom sú opisané rôzne činnosti. Napríklad oprava auta,návšteva reštaurácie, skúška v škole, chytanie rýb a podobne. Žiaci si situáciu pantomimicky nacvičia. Ostatní žiaci hádajú, akú činnosť trojica vykonávala. Postupne sa všetky trojice vystriedajú.

 

Hra Zoznamovací inzerát

Učiteľ napíše na papieriky mená všetkých žiakov. Vloží ich do klobúka a postupne si žiaci vyťahujú mená spolužiakov. Potom sa pokúsia napísať zoznamovací inzerát pre toho žiaka, ktorého meno si vytiahli. Takto sa učia vciťovať do iných, odhadujú vlastnosti a záujmy.

 

Hra Uhádni, na koho myslím?

Žiaci sedia v kruhu. Jeden zo žiakov stojí uprostred kruhu a myslí na niektorého zo spolužiakov/spolužiačok. Spolužiaci mu potom dávajú také otázky, na ktoré odpovedá ÁNO/NIE. Napríklad:

 • Je to žiačka?
 • Je to žiak?
 • Má rád matematiku?
 • Neznáša slovenský jazyk?
 • Rada kreslí?
 • Rád spieva?
 • Má rada čiernu farbu?
 • Má rád zmrzlinu?

 

Na základe odpovedí ÁNO sa spolužiaci snažia odhaliť, na koho z triedy dotyčný žiak myslí.

 

Hra Klopanie na dvere

Žiak odíde za dvere. Jeho úlohou je zaklopať na dvere tak, aby svojím klopaním vyjadril určitú emóciu. Ostatní žiaci hádajú, v akej nálade je človek, ktorý takto klope. Môže to byť klopanie nahnevané, veselé, rázne, bojazlivé a podobne. Hra končí, keď sa vystriedajú všetci žiaci.

 

Hra Ako sa dnes cítim?

Učiteľ ukáže deťom tri tváre. Každá vyjadruje iný pocit. Môže to byť radosť, smútok a neutrálna nálada. Učiteľ rozmiestni tváre v triede. Žiaci sa pokúsia vyjadriť svoju aktuálnu náladu. Postavia sa pred tú tvár, ktorá sa stotožňuje s jeho náladou. Úlohou žiakov je vyjadriť svoje pocity a odôvodniť, prečo sa tak cítia.

 

Hra Analýza príbehu

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Každej skupine dá ten istý príbeh, v ktorom je taký dej, pomocou ktorého sa dajú identifikovať pocity postáv. Po prečítaní členovia skupiny urobia charakteristiky postáv, zamerajú sa na ich prežívanie, náladu a vlastnosti. Túto aktivitu môžete robiť so žiakmi aj tak, že namiesto čítania im pustíte krátku ukážku z filmu a oni potom analyzujú vlastnosti a prežívanie filmových hrdinov.

 

Hra na šiesty zmysel

Učiteľ postupne hovorí rôzne otázky. Žiaci si značia v zošite takú odpoveď, o ktorej predpokladajú, že ju napíše väčšina žiakov v triede. Odpovede sa potom vyhodnucujú tak, že žiak si zapíše bod k tej odpovedi, ktorú mala v triede väčšina žiakov.

 

Hra Ako by si sa cítil, keby...

V tejto aktivite sa žiaci snažia vcítiť vo všeobecnosti do ľudí, ktorí prežívajú zložitejšie situácie. Svoje predstavy o ich pocitoch napíšu do zošita. Učiteľ môže vybrať napríklad z týchto možností:

 

Ako by sa cítil človek, keby:

 • sa ocitol na opustenom ostrove,
 • vyhral milión korún,
 • nemal rodičov,
 • zradil ho kamarát,
 • ocitol sa vo väzení,
 • prišiel o všetky peniaze,
 • stratil prácu,
 • rodičia ho vyhodili z domu,
 • kolektív spolužiakov ho ignoruje.

 


Zdroj: L. Lencz – O. Krížová: Metodický materiál k predmetu Etická výchova
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku