Články: Pre študentov
O projekte

 

Hry podporujúce tvorivosť na vyučovaní

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
Tvorivosť ako špecifický ľudský prejav je tak starý ako samotné ľudstvo. / Foto: Bigstock

Kreatívne hry môžete použiť vždy, keď cítite, že žiakov treba povzbudiť a sprostredkovať im podnety, ktoré im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových postupov. Kreatívne hry totiž pôsobia ako výzva a dodávajú odvahu k zmene. Podporujú premýšľanie a motivujú myseľ k väčšej flexibilite.

 

Schopnosť tvoriť nové veci, presiahnuť poznané, ľudí vždy fascinovalo a vyvolávalo potrebu poznať okolnosti, ktoré to umožňujú. Tvorivosť ako špecifický ľudský prejav je taký starý ako  samotné ľudstvo. Avšak systematické skúmanie tvorivosti sa začalo až v 20. storočí, najmä zásluhou amerického psychológa J.P.Guilforda, ktorý svojou prednáškou na tému Tvorivosť podnietil mnohých psychológov, aby sa zaoberali týmto psychologickým fenoménom. Výchova tvorivej  osobnosti je jednou zo základných úloh  školy. Je otázkou do akej miery dokáže  výchovno-vzdelávací proces splniť túto požiadavku. Jednou z ciest ako možno prispieť k jej naplneniu je zámerné rozvíjanie tvorivosti žiakov vo vyučovacom procese. Niekedy k tomu môžu pomôcť i jednoduché hry a aktivity, ktoré dokážu rozprúdiť detskú kreativitu. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

Hra Filmári

Rozdeľte žiakov do dvoch skupín. Jedna skupina si vymyslí nejakú filmovú scénu. Na hodine literárnej výchovy môžu vymyslieť takúto scénu aj na základe prečítaného úryvku v učebnici. Potom si  túto tému nacvičia a neskôr zahrajú spolužiakom nasledujúcim spôsobom. Jeden „herec“ prejde na opačný koniec miestnosti a zaujme určitú pózu. V tejto pozícii zotrvá a príde ďalší „ herec“, ktorý zareaguje na pózu prvého herca a vlastne pokračuje v tom, čo prvý naznačil.Takto sa pridávajú ďalší členovia skupiny. Žiaci, ktorí sú v druhej skupine majú povedať dej krátkej scénky, ktorý mali z ukážky pochopiť. Potom si vymenia úlohy. Táto aktivita pomáha prejavovať kreativitu jednotlivých žiakov a pri spoločnej práci nechýba ani zábava.

 

Hra Štafeta

Žiaci sedia na stoličkách v kruhu. Učiteľ nechá kolovať napríklad pero a ten žiak, ktorý ho má v ruke, pantomimicky predvedie nejakú situáciu. Napríklad na dejepise nejakú historickú udalosť, osobnosť, na geografii typické činnosti a znaky ľudí z nejakého štátu a na literárnej výchove krátku ukážku z prečítaných úryvkoch. Keď dohrá, zdvihne ruku ten žiak, ktorý uhádne, o čo sa jedná. Potom podá pero ďalšiemu spolužiakovi a v hre sa pokračuje. Táto hra je dobrá na rozohriatie na začiatku vyučovacej hodiny. Je to dobrá forma opakovania učiva.

 

Hra Otázky na lístkoch

Táto aktivita je vhodná na koniec vyučovacej hodiny, keď potrebujete so žiakmi zopakovať určité pojmy, ktoré sa naučili. Každému žiakovi dajte jeden alebo dva lístky, na ktoré napíšu otázky súvisiace s učivom. Vložte ich napríklad do klobúka. Sadnite si všetci do kruhu. Klobúk s otázkami položte na stoličku, ktorá je v strede kruhu.Žiaci si postupne vyťahujú jednotlivé otázky a odpovedajú na ne.

 

Hra Rozprávanie príbehu

Táto aktivita sa podobá na tú predchádzajúcu. Žiaci sedia v kruhu. Do klobúka každý vhodí také slovo, ktoré mu práve napadne. Potom si každý vytiahne jedno alebo i viac slov z klobúka a musí vytvoriť kratučký príbeh, v ktorom použije slovo (slová), ktoré si vytiahol.

 

Hra Puzzle

Žiakov opať rozdelíme do skupín. Rozdáme výkresy, obálky a nožnice. Úlohou žiakov je vytvoriť puzzle z prebratého učiva tak, že najprv na výkres napíšu prebraté pojmy, poučky, vzorce a podobne. Potom ich nepravidelne vystrihnú, jednotlivé časti premiešajú a vložia do obálky. Skupiny si neskôr obálky medzi sebou vymenia a pokúšajú sa puzzle poskladať. Pri skladaní si jednotlivé pojmy čítajú, zaoberajú sa preberanou problematikou, a tak si hravou formou opakujú prebraté učivo.

 

Hra Čo k sebe patrí?

Táto hra je vhodná pre mladších žiakov. Opäť pracujú v skupinách. Na kartičky nakreslia obrázky, predmety, javy, ktoré súvisia s preberaným tematickým celkom. Potom si skupiny medzi sebou vymenia kartičky a ku každému obrázku napíšu pojem, poučku, vzorec, ktorý sa k nemu viaže. Táto aktivita sa dá dobre využiť pri opakovaní učiva napríklad na dejepise, geografii, biológii, ale aj podľa možností aj na iných vyučovacích predmetoch.

 

Hra Rotujúci prehľad

Cieľom tejto metódy je aktivovanie pôvodných vedomostí žiakov, prepájanie informácií z iných zdrojov a analýza informácií predstavených inými žiakmi.

 

Postup pri rotujúcom prehľade:

Na veľké papiere napíšeme otázky alebo úlohy a umiestnime ich okolo miestnosti. Na jeden papier napíšeme jednu otázku. Žiakov rozdelíme do skupín. Vytvoríme  toľko skupín, koľko máme pripravených otázok na veľkých papieroch. Každá skupina má pridelenú otázku alebo úlohu a premiestni sa k papieru s ich otázkou. Počas niekoľkých minút spoločne diskutujú o otázke a napíšu výsledky diskusie na veľký papier. Na znamenie sa jednotlivé skupiny premiestnia k ďalšiemu najbližšiemu papieru, prečítajú si nielen otázku, ale aj informáciu, ktorú tam napísala predchádzajúca skupina. Opäť diskutujú už nielen o otázke, ale aj o informáciách napísaných inou skupinou žiakov a nakoniec pridajú svoje vlastné informácie alebo poznámky.Žiaci na znamenie učiteľa menia pozície a striedajú sa dovtedy, kým sa skupiny nevrátia k svojim pôvodným papierom. Žiaci si takto  aktivizujú svoje doterajšie vedomosti, ktoré o téme mali. Tým, že diskutujú o téme s ostatnými v skupine, musia počúvať názory druhých a kriticky premýšľať nad tým, čo hovoria.  Pri rozhodovaní o tom, čo napíšu na papier, musia syntetizovať informácie z rôznych zdrojov.

 


ZDROJ: S.Beermann,M.Schubach:Hry na semináře a workshopy

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Kreativita
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.