ŠŤASTIE V ŠKOLÁCH: S knihou nie je nuda

ŠŤASTIE V ŠKOLÁCH:  S knihou nie je nuda
ŠŤASTIE V ŠKOLÁCH: S knihou nie je nuda / Foto: Shutterstock

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný život. Ak chceme, aby sa z našich detí stali čitatelia na celý život, mali by sme im dopriať dostatok radostných skúseností s čítaním a ukázať im, že kniha môže byť rovnocenný a v mnohých prípadoch ešte lepší kamarát ako počítač, mobil či televízor. Veď aj výsledky výskumov hovoria jasnou rečou a pripomínajú nám, že deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky v škole, ak sa číta dieťaťu nahlas, pomáha to zvyšovať jeho sebadôveru a schopnosť čítať, ak si dieťa píše denník, pomáha to k tomu, aby sa z neho stal lepší pisateľ a čitateľ a tiež , že deti si rady prečítajú samy knižku, ktorú im niekto predtým čítal nahlas. (Cullinan,1992).

Našťastie aj na Slovensku máme stále veľa detí, ktoré knihy milujú a netreba ich k čítaniu motivovať. Ale čo tí ostatní? Tí, pre ktorých čítanie v škole na hodinách literárnej výchovy je úplná nuda, tí, ktorí doma nevezmú knihu do rúk za žiadnu cenu a tí, ktorí z prevracania  strán v knihe nemajú žiadnu radosť a necítia žiadne napätie?

Samozrejme v mnohých prípadoch pomôžu pozitívne vzory z rodiny – čítajúci otec a mama, zaujímavé akcie v knižniciach alebo v literárnych krúžkoch, ale hlavná zodpovednosť sa ešte stále pripisuje predovšetkým škole aj napriek tomu, že motivácia v rodine je dva až trikrát účinnejšia. V súčasnosti, keď si učitelia v rámci školských vzdelávacích programov môžu sami vyberať predmety, ktoré sú pre ich žiakov  podstatné, môžeme sa čítaniu v školách venovať vo zvýšenej miere. Tu si však musíme uvedomiť, že v rámci čitateľských aktivít je potrebné ponúkať žiakom také činnosti, ktoré ich presvedčia o tom, že práca s knihou môže byť napínavá, hravá, plná napätia i dobrodružstva.

Aby sa žiaci v ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania na hodinách literárnej výchovy, v literárnych krúžkoch, v školských kluboch či na cvičeniach zo slovenského jazyka nenudili, musíme im ponúknuť také aktivity, pri ktorých nielen čítajú text a odpovedajú na otázky učiteľa, ale po prečítaní ich motivujeme aj k vlastným tvorivým aktivitám, ktorými sa  snažíme pôsobiť na kognitívnu i nonkognitívnu stránku ich osobnosti. Výhodou školského prostredia je hlavne to, že žiaci môžu spoločne o knihách diskutovať, porovnávať svoje myšlienky a pracovať v skupinách. Je to dôležité hlavne z toho dôvodu, že čitateľský zážitok sa prehlbuje hlavne vtedy, keď o svojich dojmoch môže dieťa rozprávať.

Mnohé z aktivít, ktoré sa nachádzajú v ďalšej časti príspevku, sú vhodné nielen na hodiny slovenského jazyka a literatúry, ale predovšetkým sa môžu stať súčasťou práce už v spomínaných  literárnych krúžkoch, v knižniciach či na cvičeniach zo slovenského jazyka. Ich výhodou je hlavne to, že žiak pracuje s jednou knihou dlhšie obdobie, a tak sa s jej  problematikou hlbšie stotožňuje.


Foto: EW

 

ČÍTAME TÚ ISTÚ KNIHU

Žiaci majú v stanovenom termíne prečítať tú istú knihu. Je dobré, keď má učiteľ k dispozícii knihy pre všetkých žiakov, aby predišiel výhovorkám, že knihu nemohli zohnať. Keď majú žiaci knihu prečítanú, týždeň pred spoločnou aktivitou učiteľ pridelí žiakom individuálne úlohy, úlohy do dvojíc alebo skupín. V priebehu týždňa si žiaci buď doma, alebo v škole jednotlivé úlohy pripravia a neskôr prezentujú. Môžu to byť nasledovné úlohy:

 

Individuálne úlohy:

- napíš list hlavnej postave,

- napíš list autorovi,

- predstav si, že si hlavná postava, zapíš pocity hlavnej postavy do denníka,

- priprav prezentáciu v PowerPointe o spisovateľovi,

- zmeň žáner (skús prepísať baladu na rozprávku a naopak, napíš prozaický dej formou

epickej básne)

- vymysli iný záver a nadpis

- vymysli nový diel do knihy,

- povedz, ktorú postavu by si vložil ešte do deja a prečo,

- porozprávaj, ktorou postavou z knihy by si chcel byť a prečo.

 

Úlohy pre dvojice:

- pripravte si rozhovor „redaktora“ so „spisovateľom“ o prečítanej knihe,

- pripravte 10 otázok pre spolužiakov, ktoré budú vychádzať z deja knihy,

- pripravte krížovku alebo osemsmerovku, v ktorej budú ukryté nejaké informácie

z knihy.

 

Úlohy pre skupiny:

- pripravte reklamu formou scénky o prečítanej knihe,

- pripravte reklamný plagát na predaj knihy do kníhkupectva,

- pripravte pantomímu, v ktorej znázorníte malý úsek z deja,

- pripravte dramatizáciu, v ktorej znázorníte najdôležitejšiu udalosť z deja,

- nakreslite vlastný návrh obálky na knihu,

- navrhnite záložku do knihy, na ktorej bude stručný obsah deja.

 

PREDSTAVÍM VÁM KNIHU

Súčasťou tejto aktivity je vlastný výber knihy podľa záujmov žiakov. Učiteľ stanoví čas, za ktorý majú žiaci knihy prečítať. Zároveň im rozdá kartičky s otázkami, na ktoré napíšu odpovede.


Inšpirácie na čítanie s deťmi

 

VÝSKUMNÍCI

Tento typ aktivity  pozostáva z dvoch častí. V prvej časti (15 minút) si každý žiak potichu prečíta úryvok z nejakej knihy. V druhej časti žiaci pracujú v skupinách a plnia jednotlivé úlohy.

Každý žiak v skupine má inú rolu.

 

Rozdelenie rolí:

  1. Hľadač citátov.
  2. Literárny vedec (charakterizuje literárny smer, tvorbu spisovateľa) pracuje aj s internetom alebo encyklopédiami).
  3. Jazykovedec (charakterizuje typy viet, slovné druhy, slovnú zásobu...).
  4. Pomocník spisovateľa (vymyslí nový nadpis, nový dialóg medzi postavami, vymyslí iný záver a podobne).
  5. Rečník (urobí reprodukciu úryvku).
  6. Literárny kritik (zhodnotí dielo, povie pozitíva, negatíva a komu by knihu, z ktorej je úryvok, odporučil).

Keď si všetci úlohy splnia, informujú najprv členov svojej skupiny so získanými informáciami. Potom vystúpia pred triedou všetci žiaci, ktorí mali rovnakú funkciu, povedia svoje zistenia a ďalší žiaci porovnávajú informácie.

 

LITERÁRNE NÁSTENKY

Veľmi dobrou formou ako verejne prezentovať  kvalitnú literatúru je aj tvorba násteniek o prečítaných knihách. Nástenka by mali byť umiestnená na dostupnom mieste, napríklad  na  školskej chodbe. Jej zameranie môže byť rôzne podľa toho, akú tému si žiaci vyberú. Napríklad: Kniha, ktorá ma najviac ovplyvnila, Kniha, ku ktorej sa rád (rada) vraciam, Kniha, ktorá ma rozosmiala a podobne. Žiaci môžu postupovať tak, že napíšu napríklad  stručný obsah knihy, ďalej k nemu pripoja svoj názor, v ktorom vysvetlia dôvod výberu knihy podľa témy, môžu nakresliť ilustráciu ku knihe, navrhnúť obálku knihy, navrhnúť reklamu na predaj knihy a podobne. Potom môžu umiestniť k nástenke  nejakú schránku, do ktorej ostatní žiaci školy vhadzujú svoje postrehy a názory o tom, ktorá práca  ich najviac zaujala a ktorú z ponúkaných kníh by si radi prečítali a prečo.

 

KNIŽNÝ VELTRH

Jedným zo spôsobov ako propagovať prečítané knihy je aj knižný veľtrh. Ten môžeme pripraviť tak, že na chodbách rozmiestnime lavice. Pri každej lavici bude iná skupina žiakov, ktorá propaguje svoju knihu. Každá skupina si vymyslí svoj vlastný spôsob. Pri propagácii môžu využiť napríklad čítanie úryvkov z knihy, kreslenie plagátu, formou dramatizácie môžu zahrať reklamu na knihu, tiež formou dramatizácie alebo komentovanej pantomímy môžu zahrať ukážku z knihy, môžu zhudobniť známu báseň a zaspievať ju. Žiaci z iných tried sa posúvajú od jednej lavici k ďalšej, a tak sa v priebehu niekoľkých minút zoznámia s viacerými knihami. Túto aktivitu môžeme robiť napríklad v marci, ktorý je mesiacom knihy.

 

SÚŤAŽE

Starší žiaci si veľmi radi pripravujú aj súťaže, môžu to byť súťaže aj pre mladších spolužiakov. Môže to byť už tradičný literárny kvíz, ale môžu prísť aj s inými nápadmi. Napríklad môžu zorganizovať súťaž v písaní celotriednej básne. (Každý žiak napíše jeden verš, za ním píšu ďalší. Žiaci sa striedajú dovtedy, kým majú nápady.) Báseň píšu na veľký papier, ktorý potom vystavia na viditeľnom mieste. Jednou z ďalších možností je aj tá, že známu báseň rozstrihajú na niekoľko častí a rozdajú žiakom do skupín. Vyhráva tá skupina, ktorá prvá báseň poskladá.

Veľmi zaujímavá je pre žiakov aj súťaž v čítaní vlastných básní. Aktivitu môžeme spríjemniť aj tým, že žiakom podávame čaj, všetci sedia v kruhu, v strede je ozdobená stolička alebo kreslo pre autora, v ktorom sa žiaci striedajú a čítajú svoje básne. V závere vyhodnotíme najlepších a odmeníme. Ďalšou alternatívou môže byť aj tvorba krížoviek a osemsmeroviek  pre žiakov, ktoré sú zostavené z literárnych pojmov

 

DRAMATIZÁCIA TEXTOV

Mnohí žiaci veľmi radi aj dramatizujú texty. Ak máme v triede takýchto žiakov, môžeme im navrhnúť, aby pre mladších spolužiakov zdramatizovali nejakú rozprávku, povesť alebo pekný príbeh. Môžu si pripraviť aj dlhšie divadielko. Jednou z možností je aj komentovaná pantomíma, pri ktorej jeden žiak rozpráva dej a ostatní mlčky spomínaný  dej znázorňujú. Pantomímy sa môžu urobiť aj formou hádaniek, to znamená, že si ich žiaci pripravia z viacerých diel  a ostatní hádajú, z akých  literárnych diel pantomímy boli. Tiež si môžu pripraviť zhudobnenie poézie, ktorú potom zaspievajú.

 

HRÁME SA NA VEDECKÚ KONFERENCIU

Učivo o významných osobnostiach slovenskej literatúry môžeme využiť aj pri hre na vedeckú konferenciu.  Niekoľko dní pred „konferenciou“ rozdáme žiakom úlohy, ktoré si majú pripraviť. Žiaci môžu spracovať referáty alebo prezentácie v MS PowerPointe napríklad na  tieto témy:

- detstvo autora,

- štúdium autora,

- život a práca autora,

- tvorba,

- súkromný život autora,

- charakteristika obdobia a literárneho smeru,

- iné zaujímavosti z obdobia, v ktorom autor žil a tvoril.

Žiaci čerpajú informácie z viacerých zdrojov (encyklopédie, internet...). Jednu tému si môže spracovať aj viac žiakov. Určíme, kto bude moderátorom na konferencii a ďalšie potrebné funkcie podľa potrieb triedy. Aby žiaci nadobudli pocit, že sú naozaj na „konferencii“, môžu si pripraviť aj vizitky s menom, ktoré si pripevnia na odev. Moderátor prekonzultuje s vyučujúcim jednotlivé body, ktoré sú súčasťou konferencie a podľa nich moderuje celý priebeh. Súčasťou prípravy na konferenciu môže byť aj tvorba pozvánok, oznámení, či tvorba nástenky o navrhnutom autorovi. Po ukončení konferencie môžu žiaci napísať správu do školských  novín.

 

UMELECKÝ DOM

Povieme žiakom, aby si z papierových škatúľ postavili dom podľa vlastnej fantázie. Na ďalších vyučovacích hodinách potom môžu písať vlastné básne (motivovať ich môžeme hudbou, obrazmi, inými básňami a podobne). Kto nechce písať poéziu, môže napísať obsahy z obľúbených kníh alebo urobí ilustrácie ku knihám. Keď majú všetko pripravené, nalepia papiere na papierový domček a na voľné miesto dokreslia obrázky podľa vlastnej fantázie. Tento dom na konci školského roka môžu starší žiaci darovať napríklad prvákom, ktorí sa s takýmito „hračkami“ ešte radi hrajú a zároveň, keď sa pustia do čítania textov na dome, nenásilným spôsobom sa zoznamujú aj s obsahmi kníh alebo  básničkami.

Toto je len niekoľko možností, ktoré naznačujú ako pracovať so žiakmi nižšieho sekundárneho vzdelávania tak, aby cítili zodpovednosť za svoju prácu, aby boli tvoriví, nápadití a samostatní. Spomínané aktivity žiakov väčšinou zaujmú vtedy, keď im učiteľ ponúkne takú možnosť práce, v ktorej môžu vyniknúť, v ktorej sa „cítia doma“. Ak majú k dispozícii knihy, dostatočný časový priestor a zároveň vedia, že ich práca bude aj hodnotená, väčšinou sa na prácu s knihou tešia.Zdroje: www.gac.cz, noveskolstvo.sk, ctenarska-gramotnost.cz, citanie.sk, Bernice E. Cullinan: Read to me: Raising children who love to read.1992. str. 39
Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi
Zdieľať na facebooku