Cvičenia na rozvoj fluencie, flexibility a originality

Inšpirujte sa rôznymi aktivitami, ako rozvíjať tvorivosť u svojich žiakov.
Inšpirujte sa rôznymi aktivitami, ako rozvíjať tvorivosť u svojich žiakov. / Zdroj: Bigstock

Tvorivosť je vnútorná sila človeka, ktorá ho poháňa robiť všetko čo najlepšie a po novom, a to nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie a v konečnom dôsledku pre celé ľudstvo. Ako ju môžeme rozvíjať v školách?

 

Slová tvorivosť a tvorivý patria v súčasnosti k veľmi populárnym slovám, používaným v najrozmanitejších situáciách. V súvislosti so školou a školským vzdelávaním hovoríme najčastejšie o rozvíjaní tvorivosti žiaka a tvorivých schopnostiach. Tvorivosť predstavuje produkciu nových a súčasne užitočných riešení, nápadov, myšlienok, činov, správania. Tvorivosť je vnútorná sila človeka, ktorá ho poháňa robiť všetko čo najlepšie a po novom, a to nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie a v konečnom dôsledku pre celé ľudstvo. Medzi základné faktory ľudskej tvorivosti patria fluencia, flexibilita, originalita, senzitivita, redefinovanie a elaborácia. Dnes sa bližšie pozrieme na fluenciu, flexibilitu a originalitu. Čo sa pod nimi skrýva?

 

Fluencia odráža schopnosť pohotovo reagovať, ľahko vytvoriť čo najviac produktov (nápadov) istého druhu v limitovanom čase - údajov, postupov, prístupov k riešeniu problému. Nie je tu rozhodujúca vhodnosť či využiteľnosť nápadov, skôr uvoľnenie myslenia. Dôraz je na kvantite, nie kvalite nápadov. Význam fluencie pre tvorivosť sa opiera o predpoklad, že čím viac nápadov človek dokáže vytvoriť, tým má väčšiu šancu vymyslieť dôležité, neobvyklé nápady. Na tejto myšlienke je založená aj metóda brainstormingu.

 

Flexibilita predstavuje schopnosť pružne vytvárať rôznorodé riešenia úloh, presúvať myslenie pri riešení problémov na iné hľadisko, nájdení iného prístupu, zmene stratégie riešenia. Kým fluencia predstavuje schopnosť produkovať množstvo výstupov, vo flexibilite je dôraz na rôznosť výstupov. Niekedy sa za formu flexibility považuje schopnosť využiť známe informácie, objekty, zariadenia odlišným spôsobom v novej situácii, v inej funkcii alebo reorganizovať informácie, schopnosť oslobodiť sa od zaužívaných spôsobov riešenia daného problému.

 

Originalita je schopnosťou vytvárať nové, bystré, vtipné, neobvyklé myšlienky, nápady a riešenia, ktoré nie sú reprodukciou riešení iných ľudí alebo známych riešení. Originálny mysliteľ nachádza nové kombinácie, spája do súvislostí javy z rôznych oblastí, objavuje vzťahy medzi zdanlivo vzdialenými javmi. V tvorivom procese originalita súvisí s objavením niečoho nového. Pomocným ukazovateľom originality je nízky štatistický výskyt riešení. Čím menej ľudí príde na konkrétny nápad, tým je riešenie väčším prejavom originality.

 

Cvičenia na rozvíjanie flexibility, fluencie a originality v škole

1. Napíšte čo najviac slov na -ár, um, ok, da.

 

2. Nájdite čo najviac rýmov na dané slovo, vetu.

 

3. Vymyslite čo najviac nadpisov k príbehu.

 

4. Na čo všetko by sa dala použiť ojazdená pneumatika, tehla, kameň, stôl a podobne.

 

5. Demonštrujte rôznymi spôsobmi, ako by ste jedli cesnak.

 

6. Doplňte čo najvtipnejšími vetami príslovia:

Kto druhému jamu kope...

Komu sa nelení ...

Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, až ...

Aká matka,...

Ako si kto ustelie, ...

 

7. Dokončujte rôznymi spôsobmi známe rozprávky, úryvky príbehov, prípadne sami tvorte nové fantastické príbehy.

 

8. Nakreslite jednoduché abstraktné obrázky a čo najviac spôsobmi a najneobvyklejšie si ich vzájomne dotvárajte.

 

9. Vymyslite čo najviac viet,, ktoré začínajú na písmená, ktoré určí učiteľ.

 

10. Vymyslite čo najviac argumentov proti mobilom, počítačom, televízii a podobne.

 

11. Skombinujte, nakreslite a pomenujte rozličné figúry a situácie, ktoré sa dajú zostaviť z danej čiary a oblúka, príp. z iných geometrických tvarov.

 

12. Pokúste sa navrhnúť čo najviac strojov, princípov stroja, ktorý by meral ľudskú lenivosť, prípadne neobvyklé ľudské vlastnosti a činnosti.

 

13. Popíšte desať rôznych neobvyklých situácií a odpovedí na otázku: „ Čo by vás prekvapilo vo vlaku, na koncerte, v triede, v divadle, v lese...“

 

14. Domýšľajte dôsledky udalostí. „Čo by sa stalo keby  neprišli do školy učitelia? Keby prestala tiecť voda v celom meste? Keby vypli elektriku na týždeň? Keby sme nemuseli spať? Keby sme vedeli lietať? Keby sme rozumeli zvieracej reči?“

 

15. Vymýšľajte, čo sa nedá robiť:

  • v telefónnej búdke
  • pri lete balónom
  • vo vani
  • na morskom dne
  • na Mesiaci
  • v prírode
  • ak je človek sám
  • vo svojej izbe
  • v triede
  • v zoologickej záhrade

 

16. Nakreslite svoj erb, znak, symbol, ktorý by vás charakterizoval, vyjadroval vaše vlastnosti a záujmy, váš život.

 

17. Nakreslite skupinový autoportrét triedy na veľký papier, vytvorte skupinovú koláž na konkrétny alebo abstraktný motív, nástenku a vymyslite výstižný názov diela.

 

18. Rozdajte fotografie z rôznych časopisov jednotlivcom alebo malým skupinkám. Úlohou je napísať čo najkratšiu a najvýstižnejšiu reportáž aj s titulkom.

 

19. Napíšte hrôzostrašnú poviedku s veselým koncom.

 

20. Zahrajte sa na zrkadlovú pantomímu. Dvaja hráči sa postavia oproti sebe tak, aby mali dosť miesta na voľný pohyb. Jeden hráč sa začne pohybovať, robí rôzne gestá, pózy a druhý ho presne napodobňuje. Po minúte si úlohy navzájom vymenia.

 

21. Vymyslite si každý svoju šifru pre každé písmeno abecedy. Napíšte každý každému v triede zašifrovaný dopis a nechajte ho rozlúštiť a prečítať adresátovi.

 

22. Rozdeľte triedu na dve skupiny. Jedna bude tvoriť rôzne rytmické celky z netradičných hudobných nástrojov a druhá skupina sa pokúša o vyjadrenie rytmu tanečnými kreáciami.

 

23. Pokúste sa vymyslieť váš fantastický, vymyslený sen.

 

24. Pokúste sa zmeniť závery najznámejších rozprávok, balád, príbehov.

 

25. Predstavte si, že žijete v období Veľkomoravskej ríše. Čo by sa stalo, keby Konštantín a Metod neprišli na Veľkú Moravu?

 

26. Aký by bol život v Európe, keby nebola 2. sv. vojna?

 

27. Uveďte čo najviac najrôznejších spôsobov, ako by ste mohli doma šetriť s pitnou vodou.

 

28. Vymyslite krátky príbeh na 6 vopred dohodnutých slov, ktoré so sebou vôbec nesúvisia.

 

29. Napíšte, čo by robili spolužiaci, keby neexistoval internet, počítače, mobilné telefóny a všetky moderné technologické zariadenia.

 

30. Z akých ingrediencií by ste upiekli koláč priateľstva? Využite abstraktné podstatné mená.

 


Zdroje:
Zelina, M., Jaššová, E.: Tvorivosť – piata dimenzia
Zelina, M., Zelinová, M.: Rozvoj tvorivosti detí a mládeže
Lencz, L., Krížová, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova
Čítajte viac o téme: Kreativita
Zdieľať na facebooku