Viete, ako správne písať zámená? V týchto prípadoch sa najčastejšie mýlime

Mnoho ľudí bežne nevie, ako správne písať zámená.
Mnoho ľudí bežne nevie, ako správne písať zámená. / Foto: Pexels

Pravopis zámen je síce trochu zložitejší, ale ak sa naučíte niekoľko platných pravidiel, určite vám zámená nebudú robiť problémy. Človek v bežnom živote nemusí ovládať druhy zámen, ale kvôli väčšej prehľadnosti si ich uvedieme.

 

ROZDELENIE ZÁMEN

1. osobné

a. základné

ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

tebe (ti), mňa (ma), nás, vám, im, jemu (mu), jej (a ostatné vyskloňované podoby)

b. privlastňovacie

môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich

 

2. zvratné

a. základné

seba/sa

b. privlastňovacie

svoj

 

3. opytovacie

kto, čo, kde, ako, kedy, prečo, koľko, koľký...

 

4. ukazovacie

ten, to, tam, takto, vtedy, preto, toľko, takí...

 

5. neurčité

niekto, voľačo, dakde, hocikam, sotvačo, málokedy, podaktorí, zriedkakedy, ktoviekam, komusi, akokoľvek...

 

6. vymedzovacie

ten istý-iný, taký istý-inakší, tamže-inde, inam, toľko isto, tak isto-inak, takže-ináč, všetci-nikto, všade-nikde, vždy-nikdy, všetko-nič, každý-žiaden, nijako, ničí, sám, samý

 

Kedy píšme veľké písmená pri Vy, Váš, Tvoj, Ty?

Tvary zámen Vy, Váš aj Ty, Tvoj píšeme s veľkým začiatočným písmenom na znak úcty v korešpondencii, teda v listoch a e-mailoch, v pozvánkach, na pohľadniciach a podobne. V reklamných letákoch, na pútačoch či v printových médiách sa tvary zámen vy, váš, ty, tvoj zvyčajne píšu s malým začiatočným písmenom. Písanie veľkých písmen v korešpondencii na znak úcty sa týka iba tvarov zámen Vy, Váš, Ty, Tvoj. Prostredníctvom internetu sa však realizujú aj iné spôsoby komunikácie, napríklad na rozličných diskusných fórach, ktoré nemajú formu korešpondencie (písanie listov má špecifické formálne pravidlá, hoci dnes na ne mnohí pisatelia e-mailov zabúdajú). Tvary zámen ty, tvoj, vy, váš v textoch písaných v rámci internetovej diskusie sa odporúča písať s malým začiatočným písmenom, tak ako sa píšu napríklad v rozhovoroch uverejňovaných v tlači. Možnosť písania týchto zámen s veľkým začiatočným písmenom však Pravidlá slovenského pravopisu nevylučujú.

 

Kedy píšeme sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé?

Zámeno sám, sama, samo má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar sami, v mužskom rode neživotnom, v ženskom a strednom rode samy a znamená samotný, opustený, bez pomoci,  osamotený, nikto iný alebo nič tam nie je. Často sa zámeno SAMY-SAMI mýli so zámenom SAMÝ. Pozor! Neplatia rovnaké gramatické pravidlá. Zámeno SAMÝ (s dĺžňom) sa skloňuje podľa vzoru pekný. Zámeno SAMY-SAMI využíva rodové pravidlo.

 

Napríklad:

Janko bol sám doma. Evička sa bojí zostať sama. Dieťa sa po ulici pohybovalo samo. Strýkovia bývajú sami. Stromy v lese vyrástli samy. Ženy samy pracovali v kuchyni. Chlapci išli na dvor sami, dievčatá ostali v triede samy.

 

Pomôcka:

Keď ukážeme zámenom tí, píšeme sami, keď zámenom tie, píšeme samy. Ak z textu nie je zrejmý gramatický rod, slovo sami píšeme s mäkkým i. Sami ste to vymysleli. Vy sami ste sa tak rozhodli.

 

Zámeno samý, samá, samé má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar samí, v mužskom rode neživotnom, v ženskom a v strednom rode samé a znamená číry, čistý, väčšinou  stojí vo význame, že mnoho vecí toho istého druhu alebo  znamená to, že je niečoho veľa. Zámeno SAMÝ ( s dĺžňom) sa skloňuje podľa vzoru pekný.

 

Napríklad:

Kabát mal samý fľak. Juraj bol samý humor. Trieda bola samá špina, samý neporiadok. Na plavárni boli samí vyšportovaní muži. V záhrade boli samé kvety. Na módnu prehliadku prišli samé ženy. Na túre boli samé deti.

Zámená samý, samá, samé, samí, samé sa skloňujú podľa vzoru pekný.

 

Kedy píšeme oni a kedy ony?

V nominatíve množného čísla má osobné zámeno on pádovú podobu oni, keď odkazuje na osoby mužského rodu, a ony, keď odkazuje na zvieratá a neživotné podstatné mená mužského rodu, na podstatné mená ženského rodu a na podstatné mená stredného rodu.

 

Napríklad:

Chlapi premýšľali nad ekonomickými problémami. Oni tomu rozumejú.

Ženy premýšľali nad módou. Ony sú tou témou nadšené.

Deti sa hrali s loptou. Ony to tak vždy robia, keď sú na ihrisku.

 

Zámená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru môj

Privlastňovacie zámená tvoj, náš, váš a zvratné privlastňovacie zámeno svoj sa skloňujú podľa vzoru môj.

 

Napríklad:

Množné číslo je bez dĺžňa (datív): Poviem to svojim kolegom. Pomôžem tvojim kamarátom.

Jednotné číslo sa píše s dĺžňom (inštrumentál): Bol som so svojím kamarátom. V kine som bol s tvojím kamarátom.

 

Preňho alebo preň? Postavím sa zaňho alebo zaň?

Zámená preňho, zaňho, naňho, oňho, doňho nahrádzajú životné podstatné mená mužského rodu.

Zámená preň, zaň, naň, oň, doň nahrádzajú neživotné podstatné mená mužského rodu a podstatné mená stredného rodu.

 

Napríklad:

Životné: Pre otca je to jednoduché. Preňho/pre neho je to jednoduché.

Neživotné: Choď po chlieb! Choď poň!

 

Neurčité zámená so -si (ktorýsi, čísi...)

Koncové -si je vždy mäkké, keď si ho odmyslíme, zostane nám väčšinou vzor pekný alebo cudzí.

 

Napríklad:

ktorýsi chlapec, akýsi človek

s ktorýmsi chlapcom, s akýmsi človekom

ktorísi chlapci, akísi ľudia (N pl.)

o ktorýchsi chlapcoch, o akýchsi ľuďoch

s ktorýmisi chlapcami, akýmisi ľuďmi

 

Zámená a vzor PEKNÝ

Podľa vzoru PEKNÝ sa skloňujú niektoré ukazovacie, opytovacie, vymedzovacie a neurčité zámená.

 

Napríklad:

taký,takýto, iný, koľký, samý, taký istý, ktorýsi, akýsi, ktorýkoľvek, akýkoľvek...

Všade píšeme Ý, okrem nominatívu plurálu.

Napríklad:

tí chlapi

 

Zámená a vzor CUDZÍ

Podľa vzoru cudzí sa skloňujú zámená  niečí, ničí, inakší.

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Gramatika
Zdieľať na facebooku