Finančná gramotnosť: Ako naučiť žiakov správne vnímať peniaze?

Ak dieťa nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti s nimi máva problémy.
Ak dieťa nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti s nimi máva problémy. / Foto: Bigstock

V dnešnej dobe je viac než aktuálne naučiť žiakov správne vnímať peniaze. Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. Správny vzťah k peniazom formujeme hlavne  tým, že školopovinné deti učíme poznať hodnotu peňazí, hodnotu bežného tovaru  a spôsob, ktorým sa peniaze dajú získať. Aby deti dobre porozumeli peniazom, mali by si od detstva uvedomovať, že existujú tri základné  spôsoby delenia peňazí:

•        financovanie bežných potrieb,

•        financovanie budúcich potrieb,

•        pravidelné sporenie.

 

Tieto tri výdavky musia byť v súlade s bežnými príjmami a za žiadnych okolností by výdavky nemali prekročiť bežné mesačné príjmy. Len vo výnimočnom prípade môžeme túto zásadu porušiť, ale už vopred musíme mať prirpavený plán, ako túto stratu nahradíme, v akom čase a z akých prostriedkov.

V procese osvojovania finančnej gramotnosti môže rodičom výrazne pomáhať aj škola. V súčasnosti sa učitelia snažia o financiách so žiakmi často hovoriť, pretože finančnú gramostnosť využívajú ako prierezovú tému. Samozrejme, k dispozícii majú množstvo metód, aktivít a pracovných listov, ale i napriek tomu čokoľvek inšpirujúce sa vždy zíde. V dnešnom článku sa pozrieme na niektoré hry, aktivity a zaujímavé myšlienky, ktoré môžu žiakom pomôcť vnímať hodnotu peňazí.

 

Aké sú peniaze?

Žiaci sedia v kruhu. Z ruky do ruky koluje platná bankovka. Kto ju má práve v ruke, povie ľubovoľné slovo, ktoré mu práve napadne. Žiaci môžu hovoriť aj synonymá k slovu peniaze. Môžu tiež pracovať tak, že dokončujú vetu: Peniaze sú...

 

Dôležitosť peňazí

Žiaci sedia okolo stola. Učiteľ im povie, aby si tí žiaci, ktorí si myslia, že sú peniaze v živote najdôležitejšie, sadli na jednu stranu stola a tí, ktorí si myslia, že sú aj dôležitejšie veci ako peniaze, si sadli na druhú stranu stola. V ďalšej časti každý žiak odôvodní to, čo si myslí.

 

Príhody s peniazmi

Žiakov rozdelíme do dvojíc. Vo dvojiciach si rozprávajú príbehy, ktoré nejakým spôsobom súvisia s peniazmi. Dvojice sa potom spoja do štvoríc. Každý potom rozpráva trom ostatným nie svoj zážitok, ale zážitok toho druhého, ktorý si vypočul.

 

Navrhujeme finančnú odmenu

Žiaci majú niekedy skreslené predstavy o tom, prečo ľudia v niektorých profesiách zarábajú viac a v iných menej.  Rozdeľte žiakov do skupín, rozdajte im papier, na ktorom je zoznam rôznych profesií. Úlohou žiakov je navrhnúť plat pre jednotlivé povolania a odôvodniť svoje tvrdenie. V ďalšej časti hodiny vedúci skupín povedia názor za skupinu, v ktorom odôvodnia, ktorej profesii navrhli najvyšší plat a ktorej najnižší a svoje tvrdenie odôvodnia.

 

Na trhovisku

Žiakov treba vopred informovať o aktivite, aby si mohli priniesť predmety, ktoré už nepotrebujú alebo nepoužívajú (napr. karty, drobné hračky, nálepky,albumy, knihy...) a budú ich predávať. Učiteľ rozdelí žiakov na kupujúcich a predávajúcich (počas aktivity sa môžu v určených úlohách vymeniť.) Každý žiak alebo dvojica žiakov si pripravia svoj stánok s tovarom. Označia si ponúkaný tovar cenou, za ktorú ho chcú predať. Na trhovisku ponúkajú svoj tovar, predávajú ho. Musia si skontrolovať cenu príslušnú k tovaru a vypočítať si, či majú dostatočnú sumu mincí na kúpu tovaru. Predávajúci musí spočítať cenu predávaného tovaru a prípadný preplatok vrátiť kupujúcemu. Môžete používať detské peniaze alebo nejaké vyrobené z papiera.

 

Predajná výstava

Každý žiak si namaľuje obrázok a napíše si k nemu cenu v rozmedzí od jedného do troch eur. Potom rozdelíme žiakov do dvoch skupín, ktorí pôjdu „nakupovať“ do galérie. Nemajú skutočné peniaze, ale detské - vhodné na hranie. Najprv nakupuje skupina A a potom skupina B. Niektoré obrázky žiaci kúpia, niektoré nie. Po aktivite nasleduje diskusia. Môžete sa žiakov opýtať, ako sa cítili, keď prideľovali hodnotu svojmu obrazu a tiež  ako sa cítili, keď sledovali, či kupujúci o dielo mali (nemali) záujem. Dával vám niekto menej alebo viac peňazí, ako bola stanovená cena? Čo myslíte, že od čoho sa odvíja skutočná cena obrazu. Čo sa dá a a čo sa nedá vyjadriť peniazmi? Podľa čoho by sa mala stanovovať cena umeleckého diela?

 

Čo urobíme, keď dostaneme 5.000 eur?

Toto je suma, ktorá nie je veľmi veľká, ale ani zanedbateľná. Učiteľ rozdelí žiakov do dvojíc. Jedna dvojica bude predstavovať menželský pár, ďalšia dvojicu študentov, ďalšia dvojica predstavuje súrodencov, iná dôchodcov a podobne. Každá dvojica sa porozpráva o tom, na čo by peniaze využili a svoje tvrdenie odôvodní. Žiaci si potom sadnú do kruhu a každá dvojica porozpráva o svojom návrhu. Žiaci na základe rozprávania spolužiakov zistia, že každá dvojica dokáže peniaze minúť na niečo iné. Manželia na rodinnú dovolenku s deťmi, študenti na študijný pobyt, dôchodcovia na kúpeľnú liečbu a podobne.

 

Vyhrali sme milión

Milión je už suma, pri ktorej žiaci premýšľajú iným spôsobom ako v predchádzajúcej aktivite. Učiteľ žiakov rozdelí do skupín. Žiaci sa rozprávajú o tom, čo by urobili s peniazmi. Potom nasleduje práca v kruhu. Sledujte, čo by žiaci urobili. Po vypočutí ich môžete usmerniť a porozprávať im o tom, ako sa dajú peniaze investovať. Môžu si napríklad kúpiť byt a prenajímať ho, môžu investovať peniaze do investičných fondov, do banky na vysoké úroky, môžu si zaplatiť kvalitnú vysokú školu a podobne. Dôležité je, aby si žiaci uvedomili, že peniaze nie je vhodné minúť len na zážitky a cestovanie, ale myslieť aj na budúcnosť.

 

Úver, leasing, pôžička

Niekedy peniaze chýbajú. Do takejto situácie sa ľudia bežne dostávajú v rôznych fázach života. Je to hlavne v súvislosti s bývaním a s kúpou auta. Starší žiaci by sa bežne mali zoznamovať s takými pojmami ako úver, leasing a pôžička. Najvhodnejšie je pozvať na besedu odborníka z nejakej finančnej inštitúcie alebo nejakého fiančného poradcu. Čím skôr si žiaci urobia o finančných produktoch prehľad, tým lepšie pre nich. V budúcnosti sa totiž takmer nikto nevyhne úveru na bývanie. Musia si uvedomiť, že kto si raz vezme úver, leasing alebo pôžičku, musí ju splácať pravidelne, a to niekoľko rokov, a to často až do dôchodku.Je dobré ich od mladosti oboznamovať s tým, že je dobré si dať poradiť od skutočných odborníkov, lebo úver môže byť dobrý aj zlý. Dôležité je správne si vybrať. Dobré je tiež naučiť žiakov, že pôžičky by si nemali brať na zbytočnosti, ako sú napríklad drahé dovolenky, drahé a zbytočné spotrebné predmety, módne vychytávky. Jedno z pravidiel hovorí, že ak sa už chce človek zadĺžiť, tak hlavne na to, čo mu vyrobí ďalšie peniaze. Napríklad ak podnikateľ potrebuje nejaký prístroj na to, aby mohol niečo vyrábať a potom vyrobený tovar predávať, tak to nie je zlá investícia. Povedzte tiež žiakom, že ak si budú chcieť v budúcnosti požičať peniaze, tak nech to urobia v takej banke, kde majú bežný alebo sporiaci účet. V banke sa totiž ináč pozerajú na stáleho klienta a ináč na náhodného človeka, ktorý si príde len tak zrazu do banky požičať peniaze.

 

Úver a dlh

Žiakov rozdeľte do skupín. Každá skupina dostane učebný text – dve skupiny žiakov dostanú učebný text o výhodách úveru, ďalšie dve skupiny dostali učebný text o nevýhodách úveru. Úlohou všetkých skupín je pretvoriť text, ktorý dostali, do inej - kreslenej podoby bez použitia slov (okrem názvu). Žiakov upozornite, že vytvorený materiál poskytnú skupine, ktorá spracúva iný text, t. j. skupiny si vymenia svoje obrázky, ale nebudú mať k dispozícii text, na základe ktorého bol obrázok nakreslený. Úloha bude splnená, ak iná skupina dokáže na základe obrázku správne interpretovať výhody alebo nevýhody úveru.

 

Cestovanie

Žiakov rozdelíme do skupín a dáme im katalógy z cestovných kancelárií. Ich úlohou je vybrať taký zájazd, ktorý je cenovovo dostupný, ale zároveň ponúka aj stravu, bezplatné lehátka, dopravu a podobne. Je potrebné upozorniť žiakov, aby si dali pozor na veľmi lacné zájazdy. Tieto niekedy nezahŕňajú niektoré z dôležitých položiek, ako je napríklad strava alebo doprava. Porozprávajte sa so žiakmi aj o tom, že cestovať sa dá aj lacnejšie ako cez cestovnú kanceláriu. Dnes sa  na internete dajú nájsť ponuky ľudí, ktorí idú k moru autom a odvezú niekoho, kto im prispeje na benzín. Ubytovanie sa dá nájsť aj priamo pri mori. Mladí ľudia využívajú hlavne stany, karavany alebo rôzne internáty.  Mnoho ľudí využíva aj výmenné pobyty, keď si navzájom na pár týždňov vymenia byty v rôznych štátoch alebo jeden rok vy niekoho ubytujete vo vašom byte a na budúci rok sa zase ubytujete v byte u tej rodiny, ktorej ste v minulosti poskytli ubytovanie. Napríklad na Novom Zélande sa dá prežiť aj celý rok tak, že pomáhate na farme a popri tom si robíte výlety do okolia alebo študujete jazyk.

 

Hra s pojmami

Učiteľ slová a slovné spojenia rozstrihá. Jednoslovné podstatné mená si žiak ťahá z klobúka. Odpovede na pojmy sa nachádzajú rozložené na lavici. Úlohou žiakov je nájsť vhodné vysvetlenie k pojmom. Učiteľ môže využívať nasledujúce pojmy a slovné spojenia.

 

vklad

peniaze vložené na účet klienta

 

bankomat

zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť

 

inflácia

dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nielen k rastu cien jednotlivých položiek

 

investovanie

činnosť zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu s cieľom jeho zhodnotenia

 

istina

požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje

 

majetok

predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a prinášajú jej

 

ekonomický úžitok

zisk kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície

 

podnikateľ

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku

 

ručiteľ

osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, že dlžník neplatí riadne a včas

 

hypotéka

dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti

 

sporenie proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti

zisk kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície

 

rozpočet

plán príjmov a výdavkov na určité obdobie

 

renta

pravidelný príjem plynúci z vlastníctva majetkuZdroj: Zdeněk Šimanovský, Barbara Šimanovská: Hry pre rozvoj zdravej osobnosti

Čítajte viac o téme: Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku