Prečo je dôležité odovzdávať deťom hodnoty?

Rodičia využívajú rozličné výchovné a psychologické postupy, aby dokázali odovzdať hodnoty svojim deťom. Dúfajú, že dosiahnu pozitívne výsledky, ktoré sa prejavia v správaní detí. Niektorým sa to podarí, iní sú sklamaní a hľadajú príčiny svojho neúsp
Rodičia využívajú rozličné výchovné a psychologické postupy, aby dokázali odovzdať hodnoty svojim deťom. Dúfajú, že dosiahnu pozitívne výsledky, ktoré sa prejavia v správaní detí. Niektorým sa to podarí, iní sú sklamaní a hľadajú príčiny svojho neúsp / Foto: Bigstock

Hodnoty pochádzajú z viacerých prameňov. Sú to tradície, kultúrne zvyky, spoločenské normy, vzťahy s inými a podobne. Rodičia využívajú rozličné výchovné a psychologické postupy, aby dokázali odovzdať hodnoty svojim deťom. Dúfajú, že dosiahnu pozitívne výsledky, ktoré sa prejavia v správaní detí. Veľkou dilemou rodičov je, ako úspešne odovzdať princípy, ktoré oni považujú za dôležité. Niektorým sa to podarí, iní sú sklamaní. Je dôležité si uvedomiť, že na deti nevplýva len rodina. Deti sa sústavne pohybujú v sociálnom a kultúrnom prostredí, ktoré sa môže líšiť od hodnôt preferovaných v rodine. Deti sú veľmi zraniteľné a často veľmi rozpačito vnímajú svet dospelých. Niekedy to rodiny majú naozaj veľmi ťažké, pretože spoločenské normy nie sú v súlade s tými v rodine. Proces odovzdávania hodnôt oplyvňuje množstvo činiteľov, a preto by si rodičia nemali vyčítať, ak sa im niečo nepodarí uskutočniť tak, ako si to predstavovali. Ale i napriek tomu sa netreba vzdávať.

Raul Posse a Julian Melgosa vo svojej knihe Umenie výchovy upozorňujú, že výchova k hodnotám je každý deň potrebnejšia aj preto, lebo:

 • chaos v podobe prevrátených hodnôt, zvlášť v sociálnej, etickej a duchovnej sfére sa prejavuje v mravnej neurčitosti, materializme a skepticizme,
 • kríza v morálnych princípoch ovplyvňuje hlavne mladú generáciu,
 • morálna skazenosť vyvolaná niektorými médiami a vyjadrená určitými prejavmi, ktoré sa nazývajú „umenie“, ustavične napáda spoločnosť,
 • rozčarovanie, ktoré spôsobujú zlé príklady v spoločnosti vyústilo do beznádeje.

 

I keď je situácia možno vážna, nie je úplne beznádejná. Vďaka rôznym niekoľkoročným výskumom psychológovia zistili, že určité princípy naozaj fungujú a rodičom veľmi pomáhajú pri odovzdávaní hodnôt. Ktoré to sú?

 

1. Hodnoty sa nedajú osvojiť prinútením

Takmer každý rodič túži po tom, aby jeho dieťa hovorilo pravdu, bolo altruistické a prejavovalo úctu. Tieto hodnoty si dieťa však neosvojí na základe príkazov a prísnej disciplíny. Iba tým, že vás dieťa pozoruje, učí sa, ako sa má správať a vo vzťahoch s ľuďmi fungovať. Vaše dieťa si najviac všíma:

 • či hovoríte pravdu alebo ju použijete vtedy, keď sa vám to hodí,
 • či ste veľkorysý a láskavý alebo malicherný a egoistický,
 • či ste pracovitý,
 • či máte túžbu sa vzdelávať,
 • či ste zodpovedný,
 • či si viete priznať vinu a ospravedlniť sa,
 • či viete pokojne  a premyslene riešiť konflikty,
 • či máte pozitívny vzťah k životu alebo vám všetko vadí,
 • či ste zdvorilý alebo panovačný.

 

Rodičia majú vždy najsilnejší vplyv na svoje deti v oblasti základných hodnôt, ako sú čestnosť, spoľahlivosť, náboženské presvedčenie, súcit, charakternosť, vzdelanie, optimizmus, rešpekt, sebakontrola či prijateľné riešenie konfliktov. Deti  sa v určitých obdobiach svojho života od hodnôt, ktoré do nich rodičia vštepujú, sa možno odchýlia, ale ak je medzi dieťaťom a rodičmi silné puto, tým pevnejšie sú hodnoty v dieťati zakorenené a dieťa sa k nim po určitej dobe vracia, dodržuje ich a nielen o nich hovorí. Hlavne pri vštepovaní hodnôt je potrebné dodržiavať jednotu myšlienok, slov a skutkov. Nie je nič dôležitejšie pri výchove k hodnotám ako to, aby dieťa videlo, že rodičia to, na čo myslia, prenášajú do slov a slová, ktoré hovoria, prenášajú do skutkov.

 

2. Hodnoty sú čiastočne osobné a subjektívne

Hoci v základných princípoch prevláda zhoda, majú tendenciu líšiť sa u každého človeka. Rodiny si môžu zvoliť rozdielne praktické kritériá na to, aby dosiahli pohodu  a šťastie. A preto v jednej rodine deťom kupujú videohry a v inej knihy.

 

3. Hodnoty sú sčasti podmienené potrebami

Napriek našej prirodzenej inklinácii k ideálom si musíme uvedomiť, že špecifické okolnosti vytvárajú potreby, ktoré ovplyvňujú poradie hodnôt. Keď rodičia musia naplniť základnú potrebu, a to zaobstarať jedlo pre svoje deti, práca sa pre nich stáva prioritou. Potreby, prostredie a skúsenosti určujú stupeň dôležitosti, aký priraďujeme tej-ktorej hodnote.

 

4. Medzi hodnotami a správaním je súvislosť

Veľkou výzvou pre rodičov z hľadiska výchovy je dosiahnuť u detí taký typ správania a také vlastnosti, ktoré sú v súlade s ich hodnotami. Znamená to nielen poskytnúť deťom teoretické znalosti, ale pomôcť im tiež rozvinúť väčšiu citlivosť a schopnosť zvládať každodenný život. Týmto spôsobom rodičia podporia rozvoj vyrovnanej, harmonickej osobnosti, ktorá sa bude vedieť vyrovnať s bežnými situáciami i sklamaniami.

 

5. Vštepovanie hodnôt si vyžaduje dlhší čas

Vo všeobecnosti nie sú výsledky rodičovského úsilia viditeľné hneď. Je to úloha, ktorá si vyžaduje veľa úsilia a výsledky vidieť niekedy až o niekoľko rokov. Hlavný problém často spočíva v nedostatku dôslednosti. Niekedy rodičom pripadá ťažké zastávať vždy dôsledné a zásadné postoje. Nie je to ľahká úloha, často sa objavia omyly, pády a zlyhania. Napriek tomu musia byť trpezliví pri pomoci deťom vytvárať u nich dobrý charakter. Dobrý charakter dáva deťom morálnu odvahu odolať pokušeniam alebo zvodným ponukám, ktorých je všade veľmi veľa. Ak sú rodičia dôslední a trpezliví, výsledky sa väčšinou vždy objavia.

 

6. Hodnoty súvisia so životným štýlom rodiny

Každá rodina si vytvára vlastný životný štýl v súlade s vierou, tradíciami, kultúrnymi koreňmi a jej ekonomickými, ekologickými i sociálnymi prostriedkami. Má vlastný spôsob myslenia, cítenia a potvrdzovania istých princípov, ktoré sa buď dedia, alebo nadobúdajú kritickým myslením a dôkladným uvažovaním. Tak sa vytvára základ výchovy a odovzdávania hodnôt a princípov mladším generáciám. Každé dieťa vyrastá v rodine, ktorá sa opiera o svoju vlastnú filozofiu. Preto sa svojím správaním v škole deti líšia. Takýmto spôsobom je potrebné dieťaťu aj vysvetliť, prečo nie je napríklad také isté ako spolužiaci. Treba mu povedať, že je to tým, že rodina vyznáva určité hodnoty, ktoré sú možno iné, ako majú spolužiaci.

Deti potrebujú nájsť svoju identitu a istotu. Svet im ponúka tisícky možností. Ťažko sa im rozhoduje a ťažko sa im vyberá to najvhodnejšie riešenia. A práve z tohto dôvodu je veľmi potrebné, aby mali v sebe zakorenené princípy, ktoré im po celý život budú pomáhať pri správnom rozhodovaní. A poznanie tej  najvhodnejšej pravdy im môže dať práve rodina.

Dnes vidíme tendencie, ktoré priveľmi zdôrazňujú merateľné materiálne hodnoty. Ak má však človek prežiť šťastný život iba matéria mu nestačí. Človek potrebuje vnímať aj  city,  citovosť, sociálnosť, vzťahy, vnútorné šťastie.

Odborníci už dávno zistili, že radostný a šťastný život sprevádzajú prosociálnosť, altruizmus, empatia, nezištná láska, vďačnosť a odpustenie. Málo sa však o týchto veciach v súčasnosti hovorí. Deti tieto pojmy väčšinou považujú za veľmi pekné, ale abstraktné slová, ktoré však v reálnom živote neplatia. Nemenej dôležité je tiež poznanie seba samého, svojich túžob a cieľov. Človek je vzťahová bytosť a tvor lásky, potrebuje sa realizovať v spoločenstve ľudí a na to, aby v tomto spoločenstve mohol spokojne fungovať, musí mať osvojené také hodnoty, ktoré mu v prežívaní radostného života budú pomáhať. A aj z tohto dôvodu by rodičia nikdy nemali rezignovať pod tlakom spoločenských noriem, ktoré nie vždy sú správne či morálne, ale mali by si zachovať svoju vlastnú cestu, vďaka ktorej chcú deťom odovzdať to najlepšie, čo im svet ponúka. V tomto procese majú rodičia nezastupiteľnú úlohu, a preto by sa jej nikdy nemali vzdať, pretože  v dnešnej dobe je to jedna z najdôležitejších vecí vo výchove.

 

O tom, ako hodnoty deťom v rodine odovzdávať, si môžete prečítať v článku:

Čo má najväčší vplyv na formovanie postojov a hodnôt detí

 


Zdroje:
Kim Oates: Dvadsať rád rodičom
Raul Posse a Julian Melgosa: Umenie výchovy
Julian Melgosa: Žiť naplno
Zdieľať na facebooku