Opisný slohový postup – námety na spestrenie hodiny

Opisný slohový postup – námety na spestrenie hodiny
Opisný slohový postup – námety na spestrenie hodiny / Foto: Bigstock

Funkciou opisu je čo najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnúť pozorovaný predmet alebo jav, čiže vystihnúť jeho znaky, črty a vlastnosti. Ide vlastne o výpočet znakov a vlastností. Žiak sa snaží pri písaní odpovedať na otázky:  Aké je to? Ako to vyzerá? Z čoho sa to skladá? Ako to funguje? Ako sa s tým narába? Znaky a vlastnosti v opise existujú nezávisle od seba, nie je dôležitá chronológia, čiže časová postupnosť ich vymenovania. Pri výbere znakov a postupnosti ich vymenovania musí však byť určitá logika. Napríklad začať od hlavnej časti objektu a postupne prechádzať na vedľajšie časti. Záleží od opisovaného objektu aj podľa druhu opisu. Opis rozlišujeme podľa viacerých kritérií. Podľa charakteru opisu ho rozdeľujeme na statický a dynamický. Podľa jazykového štýlu rozlišujeme opis náučný, umelecký a hovorový. A podľa zámeru a povahy objektu rozoznávame: opis predmetu, opis prostredia, opis pracovného postupu, opis činnosti, opis osoby a charakteristiku.

Pre žiakov je opisný slohový postup menej zaujímavý ako rozprávací, pretože pri jeho tvorbe nemôžu výrazne zapojiť svoju fantáziu. Práve preto je potrebné používať viac druhov rôznych cvičení na precvičovanie tohto učiva. Pri opise je potrebné žiakom povedať, že:

  • predmet, ktorý opisujú, si musia dobre prezrieť, aby vystihli podstatné znaky,
  • musia sa pri opise naučiť postupovať systematicky od celku k detailom,
  • cieľom je tiež, aby si čitateľ vedel opisovaný predmet predstaviť,
  • pri opise žiakov vedieme k tomu, aby dokázali využívať veľké množstvo prívlastkov.

 

Cvičenia a aktivity vhodné na precvičovanie opisného slohového postupu

Hádanky

Túto aktivitu majú žiaci veľmi radi. Vyberú si nejaký predmet z triedy a opíšu ho vo forme hádanky. Jeden žiak povie hádanku a ostatní žiaci hádajú, čo žiak opisoval.

 

Vrecko s predmetmi

Učiteľ má vo väčšom vrecku viac menších predmetov. Každý žiak si vyberie jeden predmet, neukáže ho žiakom, ale  v krátkosti ho opíše. Žiaci hádajú, ktorý predmet by to asi mohol byť.

 

Vymýšľame prídavné mená

Práve pri opisnom slohovom postupe by mali žiaci v dostatočnej miere využívať prídavné mená. Učiteľ im nadiktuje niekoľko podstatných mien a žiaci s snažia ku každému z nich napísať čo najviac prídavných mien.

 

Rozstrihnuté obrázky

Učiteľ si pripraví pohľadnice alebo obrázky miest a krajín. Tie rozstrihne a zamieša ich. Každý žiak si vyberie polovicu nejakej krajiny alebo mesta. Nesmie ju však nikomu ukázať. Začne polovicu obrázku opisovať a snaží sa tiež domyslieť si a povedať, čo by sa mohlo nachádzať v druhej polovici. Ten žiak, ktorý zistí, že on má v ruke druhú polovicu obrázka, zdvihne ruku.

 

Práca s obrázkom

Učiteľ premietne na interaktívnej tabuli nejaký obrázok. Úlohou žiakov je napísať:

  • čo najviac podstatných mien, ktoré sa vzťahujú k obrázku,
  • čo najviac prídavných mien, ktoré sa vzťahujú k napísaným podstatným menám,
  • čo najviac nadpisov,
  • krátky opis obrázka.

 

Opis jedla

Podstata tejto aktivity spočíva v tom, že žiaci opisujú, čo chutné naposledy jedli, ale nesmú povedať názov jedla. Názov hádajú žiaci.

 

Portréty

Učiteľ vystrihne niekoľko portrétov z časopisov. Každý žiak si vytiahne  z vrecúška portrét a opíše ho.

 

Čo sa zmenilo?

Pošleme jedného žiaka za dvere. V triede niečo zmeníme. Jeho úlohou je zistiť, čo sa zmenilo. Táto hra cibrí pozorovacie schopnosti. Môžeme sa hrať aj tak, že žiak, ktorý ide za dvere, niečo zmení na sebe a ďalší žiaci hádajú, čo zmenil.

 

Na koho myslím?

Každý žiak opíše niekoho z triedy tak, že nepovie meno. Žiaci hádajú, koho opisoval?

 

Fotografia z detstva

Žiaci si prinesú do školy fotografie z detstva, najlepšie celú postavu a opisujú sa. Aktivitu môžete realizovať aj tak, že si fotky vymenia a neopisujú seba, ale niektorého zo spolužiakov.

 

Fotografie osobností

Žiakom premietneme fotografiu nejakej osobnosti. Žiaci podľa výrazu tváre sa snažia odhadnúť, čím sa osobnosť zaoberala, aké mala vlastnosti, záujmy a podobne. Po prečítaní žiackych prác, učiteľ prečíta žiakom skutočný životopis osobnosti.

 

Obľúbené témy na písanie opisného slohového postupu

Opis kamarátky/kamaráta

Kamarát mojich snov

Kamarát z Marsu

Výroba originálneho ťaháka

Ako vyrobíme tortu priateľstva?

Hračka môjho detstva

Dom mojich snov

Škola budúcnosti

Opis obľúbenej  filmovej postavy/ postavy z počítačovej hry/literárnej postavy

 


Zdroj: Markéta Kruželová: Máme rádi sloh
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku