Hry s hláskami, so slovami a s vetami -1. časť

  Foto: Shutterstock

Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania a  obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. Sú tiež prostriedkom mravnej výchovy, pretože žiaci sa v nich učia hrať čestne a utvárať správne medziľudské vzťahy. Hry sú priamym prejavom detskej túžby po činnosti, a preto sa do nich rady zapájajú.

 

Základom každej hry je hravá, na určitom mieste sa rozvíjajúca, niečo napodobňujúca činnosť, vo väčšej či menšej miere určovaná pravidlami. Pomocou didaktickej hry môžeme docvičiť nové učivo, ktoré žiaci práve v škole preberajú alebo upevňovať a prehlbovať staršie učivo. V didaktickej hre nám nejde o originalitu, ale predovšetkým o premyslené použitie hry v súvislosti s vyučovacou látkou. Ak spojíme učenie s hrou, vytvárame didaktickú hru, ktorá je najdôležitejším doplnkom základných vyučovacích metód. Učivo sa má opakovať formou hier pravidelne.  Didaktické hry nemajú trvať príliš dlho, aby sme deti neunavili. Vhodné je rozdeliť žiakov do skupín, a to tak aby tie boli vedomostne rovnocenné. Dbať na to, aby sme k lepším žiakom priradili aj slabších, ktorí nedokážu vždy vyriešiť úlohu samostatne. Pri výbere didaktických hier musíme rešpektovať celkovú životnú skúsenosť žiakov  a predtým osvojené poznatky. Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy.

 

Na konci školského roka sa venujeme predovšetkým opakovaniu. Aj s učivom, ktoré sa na prvý pohľad javí ako málo atraktívne, sa dá pracovať zábavne a tvorivo. A tak sa spoločne pozrime, ako zatraktívniť abstraktné učivo o vetách, slovách a hláskach tak, že zapojíme všetky receptory, sily a schopnosti  žiakov.  Dôležité je tiež to, aby si veľa poznatkov nielen zopakovali, ale sa pri tom aj zahrali alebo si nenásilne zasúťažili.

 

Hlásky v daždi

Učiteľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Vyvolá skupinu žiakov. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. Žiaci sa medzi sebou poradia, aké slovo zložia. Na zvolanie učiteľa prší, sa hlásky postavia vedľa seba tak, aby vytvorili slovo.

 

Hra na široké  „ä“

Učiteľ hovorí rôzne slová. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. Kto sa pomýli, môže sa vykúpiť tým, že povie slovo, v ktorom je  „ä“

 

Hra na učiteľa

Učiteľ určí hlásku, na ktorú žiaci tvoria slová. Vyvolá prvého žiaka. Ak správne a rýchlo povie slovo, stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Pri pomýlení učiteľ určí inú hlásku a hra pokračuje.

 

Pridaj správne písmeno

Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov, ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. Učiteľ povie napríklad slovo auto. V skupine, v ktorej je obrázok auta, vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“.

 

Prišla loď

Učiteľ hovorí: „Prišla loď a priviezla nám hlásku z.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. Ten ju chytí a hneď povie slovo, ktoré začína hláskou z a loptičku hodí späť učiteľovi. Ten ju hodí ďalšiemu žiakovi.

 

Rovnaká hláska

Učiteľ určí, ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Vyhráva žiak (dvojica, skupina), ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak, makovník, rakyta, hukot, hák, ďakujem).

 

Živá abeceda

Učiteľ rozdá žiakom lístky s hláskami. Potom povie nejaké slovo a žiaci, ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova, sa postavia pred lavice.

 

Loďky

Učiteľ nakreslí na magnetickú tabuľu obrysy jazera a na hladinu pripevní loďky so slabikami. Žiaci zo slabík tvoria slová.

 

Čarovný košík

Na stole je košík a v ňom kartičky so slovami. Žiak si so zatvorenými očami jednu vyberie, prečíta nahlas a vyvolá žiaka, ktorý povie vetu na dané slovo.

 

Čísla a slová

Určený žiak hodí kocku a koľko bodiek je na vrchnej strane kocky, toľko slov musia žiaci napísať na danú hlásku.

 

Doplňovačka

Učiteľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek, koľko písmen chýba a žiaci doplňujú. Napríklad:  k - - - - a          (kytica)

 

Ktoré slovo tu nepatrí?

Učiteľ povie skupinu slov, napríklad – piesok, lopta, Vianoce, kuraciu, stôl. Ktoré slovo nepatrí do skupiny slov? Slovo LOPTA, lebo v ňom nie je dvojhláska.

 

Máš dobrú pamäť?

Učiteľ prečíta pomaly asi 20 slov, potom ich prečíta ešte raz rýchlejšie. Na pokyn žiaci začnú písať slová, ktoré si zapamätali. Vyhráva žiak, ktorý za určený čas napísal najviac správnych slov.

 

Nové slová

Utvor nové slová napríklad od slova BRATISLAVA – brat, brav, Tisa, Iva, bar, bas, list, sliva, Rita, Larisa, larisa, barla, satira, rasa, riava, Ilava, libra, vata, vlas, Vlasta, sila, britva, tis, astra, strava a iné.

 

Ovečky

Učiteľ napíše na tabuľu aspoň 10 slov a vyvolá k tabuli dvoch žiakov. Povie niektoré z napísaných slov. Vyhráva žiak, ktorý určené slovo skôr nájde a dá ho do krúžku – košiara.

 

Štafeta

Každý rad dostane papier  a na pokyn žiak v prvej lavici začne písať slovo na danú hlásku alebo slabiku. Po napísaní dá žiakovi vedľa seba, ten po napísaní dá žiakovi za sebou... Vyhráva rad, ktorý prvý skončil. V každom rade musí byť rovnaký počet žiakov.

 

Zlatá brána

Dvaja žiaci urobia zlatú bránu, ostatní utvoria zástup a v ruke majú kartičku so slovom. Koho chytia do brány, musí slovo prečítať, rozložiť na slabiky a hlásky. Kto to urobí správne, sadne si. Kto sa pomýli, postaví sa na koniec zástupu.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Pažitný, A. : Jazykové hry
Hančáková, E. - Krajčovičová, E. : Gramatické hry, aktivity a súťaže pre 1.-4.ročník ZŠ
Matisová, T.: Hráme sa s abecedou. Využitie prvkov tvorivej dramatiky v príprave na vyučovanie.
Vavríková, J. : Didaktické hry pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku