Využite voľné písanie na konci školského roka

  Foto: Bigstock

Ak žiaci píšu o tom, čo chcú písať sami bez zadania témy, hovoríme o voľnom písaní. Ak určíme tému, o ktorej chceme, aby žiaci písali, hovoríme o cielenom voľnom písaní. Cielené voľné písanie môžeme využiť aj napríklad na konci školského roka. Ako?

 

Napríklad:

1. Na triednickej hodine

Povedzte žiakom, aby voľne písali o tom, aké pocity majú zo školského roku. Jeden deň sa môžete zamerať na kladné zážitky, druhý deň sa môžete zamerať na negatíva, ďalší deň sa môžete venovať tomu, z ktorej oblasti sa najviac dozvedeli, naučili a v ktorej naopak nie. Môžete sa sústrediť aj na vlastnosti a osobný rozvoj. Povedzte žiakom, aby voľne napísali o tom, ako sa zmenili ich vlastnosti. V čom sa zlepšili, v čom zhoršili? Môžete sa zamerať aj na ciele na prázdniny. Čo sa chcú cez prádzniny dozvedieť, naučiť, čo chcú vidieť, počuť, zažiť?

 

2. Na vyučovaní

Na každom predmete si učiteľ môže urobiť spätnú väzbu aj pomocou voľného písania. Opýtajte sa žiakov, čo sa im na vašom predmete najviac páčilo. Čo by zmenili?  Co sa naučili? O čom by sa chceli dozvedieť ešte viac? Pre učiteľa je to úžasná spätná väzba.

Na konci školského roka je občas vhodné, aby žiaci o tom, čo napísali, sa aj  porozprávali v komunitnom kruhu. Nie je to však nutné robiť vždy. Závisí to od situácie, atmosféry v triede a vzťahov. Niekedy žiaci svoj názor môžu len napísať a nemusia nahlas nič hovoriť.

 

Postup:

1.Dohodneme sa so žiakmi na určitom čase.

 

2. Zadanú tému si žiaci napíšu na papier. Myslia na ňu celý vymedzený čas a píšu voľne všetko, čo ich k danej téme napadne. Vo vymedzenom čase musí byť ruka stále v pohybe, nesmie prestať písať. Ak žiakov nenapadá nová myšlienka, na okraj papiera si môžu čmárať - tým si udržiavajú myslenie a napadne im niečo nové.

 

3. Počas písania žiaci nemusia myslieť na to, či je to pravopisne správne, ani na to, či je správna gramatická stavba vety. Účelom je dať myšlienky, ktoré sú v hlave, na papier.

 

4. Keď píšu žiaci, zároveň s nimi píše aj učiteľ. Ak žiaci vidia písať aj učiteľa, považujú písanie za dôležité a nekladú mu otázky. Predchádzame tým vyrušovaniu ostatných a žiaci sa neodpútavajú od témy.

 

5. Je dôležité nerobiť žiadne posudky a žiaci musia mať istotu, že ich myšlienky nebudú zneužité.

 

Po prečítaní voľného písania vidíme, ako žiaci rozmýšľajú. U mnohých sú myšlienky nesústredené. To znamená, že danú tému dostatočne neovládajú, alebo ich všetko okolo rozptyľuje. Zaraďovaním voľného písania do vyučovania postupne dosahujeme aj viditeľné výsledky - žiaci sú sústredenejší, pohotovejší, dokážu si rýchlejšie vybaviť potrebné vedomosti, ktoré majú použiť pri riešení rôznych úloh, vedia vyjadriť svoj názor.

Voľné písanie je jednou z brainstormingových metód, ktorá žiakom dovoľuje písať na papier všetko, čo im k určitej téme napadá bez toho, aby sa pri písaní podriaďovali nejakým formálnym (štylistickým alebo pravopisným) požiadavkám. Voľné písanie pomáha objavovať v sebe nečakané nápady, myšlienky a súvislosti. Cieľom voľného písania je aktivizácia uvažovania. Pri voľnom písaní prebieha súčasne proces myslenia i písania. To vplýva na lepšie zapamätávanie. Myslenie nie je lineárne, tok myšlienok prichádza z viacerých strán. Keď pracujeme so žiakmi touto metódou, musíme ich presvedčiť, že to nie je test, ale len voľné písanie myšlienok na papier.

Okrem už spomínaných možností na konci školského roka, túto techniku môžeme použiť pri vyučovaní novej témy, ak chceme zistiť, čo o danej téme žiaci vedia. Môžeme ju použiť po skončení tematického celku, aby sme sa presvedčili, v akom rozsahu si žiaci učivo osvojili  a zároveň zistíme, čo všetko si o danej téme žiaci zapamätali. Voľné písanie je vhodné na zistenie názorov, myšlienok a uvažovania žiakov.

 

Voľné písanie pomáha:

  • rozvíjať slovnú zásobu,
  • formulovať slová a vety,
  • nebáť sa hodnotenia,
  • učiť sa od seba samého,
  • vyjadrovať myšlienky,
  • rozvíjať fantáziu,
  • rozvíjať pohotovosť a predstavivosť,
  • vnímať čas,
  • pri riadenom voľnom písaní dodržovať tému.

 

Na konci školského roka učitelia často hľadajú spôsoby, akom svojich žiakov čo najlepšie zaujať. Myslím si, že už spomínané voľné písanie patrí medzi tie aktivity, ktoré môžu nielen zaujať, ale pomáhajú vytvárať aj dobrú atmosféru v triede. Ak sú medzi spolužiakmi dobré vzťahy, tak aj vďaka voľnému písaniu a následnej práci v komunitnom kruhu, sa môžu ešte lepšie spoznať, odovzdať si navzájom skúsenosti a názory. Dobré je, keď je aj učiteľ aktívny, to znamená, že píše a tiež v komunitnom kruhu vyjadruje svoje názory.

 


Odporúčaná literatúra:
Projekt Orava v praxi - publikácia
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku