Prečo je toho na dospievajúce deti tak veľa?

  Foto: Bigstock

V niektorých krajinách sa dodnes robieva akési zasväcovanie mladých ľudí do tajov dospelosti. Podstatou sú rôzne rituály, rozhovory, ale aj úlohy, ktoré mladí ľudia musia plniť. Keď dosiahnu určitý vek, nielen samotná rodina, ale celá komunita, v ktorej žijú sa im venuje, aby im dospelí odovzdali čo najviac informácií do budúceho života.

 

V strednej Európe sa žiadne rituály nerobia a mladí ľudia si obdobím dospelosti musia prejsť väčšinou sami, v tom lepšom prípade za pomoci rodičov. No najčastejšie informácie vyhľadávajú na internete, v časopisoch alebo sa o svojom dospievaní rozprávajú so staršími kamarátmi. Každý mladý človek sa na svojej ceste k dospelosti stretáva s rôznymi problémami. Niektoré sú pre viacerých spoločné, ale niektoré sú aj úzko špecifické.

 

Popredný odborník na vývinovú psychológiu Róbert Havighurst ich zhrnul do nasledujúcich bodov.

 

1. Musia si zvyknúť na nový vzhľad

Vzhľad sa v puberte výrazne mení. Mladí ľudia sa často pozerajú do zrkadla a niektorým trvá dosť dlho, kým si na nový vzhľad zvyknú. Tí, ktorí žijú v žiackych kolektívoch, v ktorých väčšina pripisuje vzhľadu dôležitý význam, to majú ťažké v prípade, že nezodpovedajú všeobecne stanoveným normám, ktoré komunita prijala. V takomto prípade deti potrebujú veľkú podporu v rodine pri budovaní vlastného sebavedomia. Je zároveň smutné, že sa dnes kráse pripisuje prehnaný význam. Niektorých mladých ľudí nebaví celé dni chodiť len do posilňovne, do kozmetických salónov alebo sústavne nakupovať odevy a obuv. Ak žijú v kolektíve  s takýmito spolužiakmi, pomôžte im nájsť kamarátov v športových kluboch, záujmových oddieloch alebo iných komunitách mladých ľudí.

 

2. Musia sa učiť zvládať stupňujúce sa požiadavky v škole

V tomto období  sa žiaci stretávajú so zložitejšími úlohami. Učitelia väčšinou predpokladajú, že ich zvládnu. No nie vždy je tomu tak. Niektoré deti dozrievajú skôr, iné neskôr. Na toto však učebné osnovy až tak do dôsledkov nepamätajú. A tak niekedy dochádza k prechodnému zhoršeniu známok, ktoré sa však po určitej dobe môže zmeniť smerom k lepšiemu. Ak k zlepšeniu nedochádza, treba radšej pouvažovať nad primeraným výberom strednej školy, aby dieťa nebolo zbytočne ďalšie štyri roky v strese.

Inokedy mávajú dospievajúci problém so slovnou zásobou. Nie vždy sa ich intelektuálny rozvoj stotožňuje s ich vyjadrovacími schopnosťami. Dospievajúci by si mali osvojiť slovnú zásobu, ktorá by im pomáhala vyjadrovať stále zrelšie myšlienky. Pomôcť by im v tomto smere mohlo čítanie kníh. No nie vždy sa čítaniu mladí ľudia v dostatočnej miere venujú, a tak majú často problém s vyjadrovaním svojich myšlienok. Ešte horšie sú na tom tí, ktorým sa okrem čítania nechce ani učiť a stretávajú sa v sociálnych skupinách, kde sa vo zvýšenej miere používajú vulgarizmy. Takíto mladí ľudia majú potom výrazný problém komunikovať, lebo vulgarizmy sa im pripletú do reči aj tam, kde by sa to nemalo stávať.

 

3. Musia nájsť svoju vlastnú identitu

Adolescent väčšinou nie je spokojný s identitou, ktorú mu ponúka rodina. Chce si potvrdiť vlastnú identitu. Práve v tomto období si často dáva otázky: „ Kto som? Čo budem robiť v budúcnosti?“ Snaží sa tiež získavať predstavu os vojom budúcom povolaní, pretože ho čaká výber strednej školy, ktorú bude navštevovať. Práve toto je často jeden z najväčších problémov, ktoré musí v tomto období riešiť. Mnoho mladých ľudí aj vie, čo by ich bavilo, ale čoraz viac musia zvažovať možnosti uplatnenia na trhu, a to im bráni v spontánnosti pri výbere povolania.

 

4. Musia nájsť správne miesto v sociálnych vzťahoch

Napriek tomu, že mladí ľudia dosahujú materiálnu nezávislosť až neskôr, citovú a duševnú  si potrebujú budovať už v čase puberty. Práve kvôli tomuto vznikajú v rodinách vyhrotené situácie. Taktiež sa potrebujú začleniť do nejakej komunity vrstovníkov. Má to pre nich obrovský význam. Aj v tomto prípade je dobré, keď si vie správne vybrať, keď vie múdro odlišovať dobré a zlé veci, keď dokáže byť sám sebou bez slepého napodobňovania. Je prirodzené, že v tomto období vznikajú aj prvé lásky. Netreba ich zakazovať, skôr treba poukazovať na morálne, zdravotné aspekty a plnú zodpovednosť za skutky.

 

5. Musia si osvojiť správny životný štýl

Rady rodičov typu, čo je dobré a zlé, dieťa v puberte chápe len ako niečo okrajové. Na prvý pohľad sa zdá, akoby to ani nevnímalo. Aj v tomto smere najpozitívnejšiu úlohu zohráva dobrý vzor v samotných rodičoch. Adolescent si potrebuje zostaviť vlastné poradie hodnôt či už v spoločenských, duchovných alebo etických. Len na takto vytvorenom hodnotovom systéme môže neskôr začať budovať nový, rozvážny, zrelý a zodpovedný životný štýl. Taktiež  sa potrebuje naučiť ovládať svoju impulzívnosť a zmeny nálad.

V závere treba ešte pripomenúť, že aj napriek tomu, že sa dospievajúci tvári ako dospelý, potrebuje neustále nielen  kontrolu zo strany rodičov, ale predovšetkým citovú podporu, pretože práve tá mu dáva najväčší pocit bezpečia. Dieťa potrebuje neustále cítiť, že je úprimne milované a že rodičia sú mu ochotní pomôcť aj vtedy, ak mu k „dokonalosti“ ešte stále čosi chýba.

 


Zdroj: Marek Blatný a kolektiv: Psychologie osobnosti - hlavní témata, současné přístupy
Čítajte viac o téme: Dospievanie | Tínedžeri
Zdieľať na facebooku