Aktivity, ktoré pomáhajú zlepšovať pravopis žiakov

Ak chcete, aby vaši žiaci dobre ovládali pravopis, je potrebné ho s nimi neustále precvičovať.
Ak chcete, aby vaši žiaci dobre ovládali pravopis, je potrebné ho s nimi neustále precvičovať. / Foto: Bigstock

Naučiť sa spisovnú slovenčinu môže byť pre mnohých žiakov náročné. Niekedy im pri tom môžu pomôcť aj rôzne hry a zábavné aktivity.

 

Ak chcete, aby vaši žiaci dobre ovládali pravopis, je potrebné ho neustále precvičovať. Väčšinou sa na to používajú diktáty alebo doplňovacie cvičenia. Občas však pri precvičovaní môžete použiť aj rôzne zábavné hry a aktivity.

 

Vystrihujte slová z novín a časopisov

Máte k dispozícii staré noviny a časopisy? Nevyhadzujte ich. Povedzte žiakom, aby z nich povystrihovalo rôzne slová. Potom ich môže podeliť na základe jednotlivých slovných druhov na podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia. Potom môže zo slov tvoriť vety alebo môže hľadať tie slová, ktoré začínajú tým istým písmenom. Staršie deti si vytiahnu slovo a vysvetlia gramatické pravidlo, na základe ktorého je v slove napísané tvrdé alebo mäkké í. Mladšie deti môžu v novinách a časopisoch hľadať oznamovacie, opytovacie alebo rozkazovacie vety.

 

Tvorba vlastných pracovných listov

Žiaci denne pracujú s rôznymi pracovnými listami. Tie však pripravujú učitelia. Pokúste sa však vytvoriť opačnú situáciu. Povedzte žiakom, nech oni vytvoria vlastný pracovný list. Môžu ich vyrábať v skupinách. To znamená, že jedna skupina vytvorí pracovný list pre žiakov v druhej skupine. Môžu napríklad vymýšľať slová, v ktorých sa nachádzajú íčka. Tie však zo slov vynechajú. Keď pracovný list žiaci vyplnia, opravia ho žiaci z tej skupiny, ktorá ho vyrobila. Aj takýmto spôsobom si môžu žiaci veľa vecí precvičiť a zopakovať pravopis alebo nejaké ďalšie  gramatické javy.

 

Počúvanie hudby

Žiaci počúvajú rôzne slovenské pesničky a ich úlohou je počas počúvania zapisovať tie slová, v ktorých sa nachádzajú íčka alebo iné gramatické javy, ktoré sa práve v škole učia. Po ich vypísaní môžu so slovami ďalej pracovať. Môžu na ne tvoriť vety, určovať gramatické kategórie, vzory a podobne.

 

Klobúk so slovami

Buď učiteľ, alebo žiaci napíšu na lístky napríklad vybrané a tiež nevybrané slová, ale vynechajú íčko. Žiaci si potom sadnú do kruhu a posúvajú si klobúk. Kto má klobúk v ruke, vytiahne si z neho jeden lístok. Prečíta slovo, doplní chýbajúcu hlásku. Môže tiež vytvoriť vetu, v ktorom použije slovo alebo určí vzor podstatného alebo prídavného mena.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými samohláskami v slabikách

Učiteľ stanoví samohlásku, ktorá sa musí nachádzať vo všetkých slabikách slov utvorených viet. Na vykonanie úlohy určí vymedzený čas a po jeho uplynutí žiaci odovzdajú papiere s utvorenými vetami. Môžu to byť vety so samohláskami a-á, e-é, i-í, o-ó -ô, u-ú a podobne.

 

Napríklad:

Okolo podvozkov kolotočov bolo mnoho osôb.

 

Tvorenie viet zo slov s rovnakými začiatočnými písmenami

Pri hre používame Príručku slovenského jazyka alebo Krátky slovník slovenského jazyka. Žiaci môžu tvoriť vety vo dvojiciach. Jeden slová hľadá, druhý zapisuje. Začiatočné písmená môžu nasledovať podľa abecedy alebo učiteľ určí, na ktoré hlásky  sa majú vety tvoriť.

 

Napríklad:

Andrej a Adam aktívne asistovali atletickému amatérovi.

Bystrý Bystričan bežal baliť biele blúzky.

 

Doplňovačky

Učiteľ napíše na tabuľu prvé a posledné písmeno slova a urobí medzi ne toľko pomlčiek, koľko písmen chýba a žiaci  ich doplňujú. 

Napríklad:  k - - - - a          (kytica)

 

Bingo

Žiak si vyberie 10 kartičiek, ktoré si položí pred seba. Učiteľ losuje vybrané  a odvodené slová. Ak má žiak pred sebou kartičku s vylosovaným slovom, otočí ju na druhú stranu. Takto pokračuje, kým nenazbiera 5 otočených kartičiek. Keď ich má, nahlási to učiteľovi. Táto hra je medzi deťmi veľmi obľúbená hlavne preto, lebo v nej môžu uspieť aj slabší žiaci.

 

Štafeta

Žiaci dostanú kartičky so slovami vybraných slov, príbuzných alebo slov s mäkkým i/í a magnetku. Na magnetickej tabuli sú dva domčeky, na ktorých je znak i/í alebo y/ý. Žiaci si odovzdávajú kriedu ako štafetu a pripevňujú slovo do správneho domčeka. Súťažia v radoch. Rad, ktorý pripevní všetko správne, vyhráva.

 

Skladačka

Žiakov rozdelíme do dvoj, trojčlenných skupín. Vybrané slová máme rozstrihané po slabikách, pričom každá slabika je napísaná iným typom tlačeného písma. Každá skupina dostane obálku s dvoma slovami. Úlohou žiakov je správne poskladať vybrané slová.

 

Stojím –sedím

Vo vrecúšku má učiteľ kartičky so slovami, v ktorých chýba i/í alebo y/ý. Učiteľ chodí po triede a každý žiak si vyberie jednu kartičku. Ak je v slove y/ý zostane stáť, ak je v slove i/í, žiak si sadne. Keď si kartičky vyberú všetci žiaci, spolu s učiteľom skontrolujú správnosť.

 

Básnička na pokračovanie 

Učiteľ napíše prvý verš a podá papier ďalšiemu. Tento žiak k veršu pripíše druhý verš, ktorý sa musí rýmovať s veršom učiteľa a napíše ďalší verš, ktorý môže končiť ľubovoľne. Potom žiak zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný verš a dá papier svojmu susedovi. Tento si prečíta len ten posledný verš a napíše k nemu ďalší, ktorý sa musí rýmovať. Potom napíše ešte jeden verš naviac a zloží papier tak, aby bolo vidieť iba posledný riadok. Takto to pokračuje až po posledného žiaka. Keď sa papier vráti späť k učiteľovi, ten tento kolektívny výtvor prečíta. Často takto vzniknú veľmi vtipné texty. Pri čítaní básničky môžu žiaci zapisovať slová, v ktorých sa nachádza íčko a v ďalšej fáze hodiny môžu vysvetľovať gramatické pravidlá súvisiace s danými slovami.

 

Koláž z viet

Učiteľ vystrihne vety z novín a časopisov. Rozdelí žiakov do skupín. Každá skupina sa snaží  jednotlivé vety nalepiť za sebou na papier tak, aby dávali nejaký zmysel. Môžu vytvárať aj báseň. Strofa môže pozostávať zo štyroch veršov. Báseň sa nemusí rýmovať. Potom môžu s niektorými slovami pracovať aj z gramatického hľadiska. Napríklad podčiarknu všetky podstatné mená a určia ich vzory.

 

Poprehadzované verše

Učiteľ rozdá žiakom papiere s napísanými veršami z básne. Slová sú však poprehadzované. Žiaci nemajú k dispozícii pôvodný text. Slová v básni majú správne usporiadať. Druhou verziou tejto aktivity je taká, pri ktorej chýbajú niektoré slová z básne a žiaci podľa vlastnej intuície a fantázie doplnia chýbajúce verše v básni.

 

Tvorenie príbehu podľa obrázka

Učiteľ premietne na interaktívnej tabuli nejaký obrázok. Žiaci potom voľne píšu príbeh podľa obrázka na základe vlastnej fantázie. Potom môžu z príbehu vypísať napríklad všetky slová s tvrdým íčkom.

 

Pexeso

Učiteľ si pripraví slová alebo obrázky, ktoré sú v dvojiciach ako protiklady: smutný- veselý, malý- veľký....Učiteľ dá kartičku každému žiakovi. Ak je nepárny počet žiakov, môže sa zahrať aj učiteľ alebo sa jedna dvojica vyradí. Potom začína párovanie. 

 

Napríklad:

Jeden zo žiakov má na kartičke slovo pekná, takže k nemu sa pripojí žiak so slovom protikladným, teda má k dispozícii slovo škaredá. Nemusíte využívať len antonymá. Môžete použiť aj synonymá, zdrobneniny a podobne.

 

Pohybový diktát

Učiteľ si pripraví vety alebo slová na kartičky. Zameria sa na určitý preberaný jav. Napríklad na vybrané slová po b. Kartičky rozloží po triede. Žiaci potom podľa svojho tempa behajú po triede, hľadajú kartičky a zapisujú ich do zošita. Nakoniec si ich skontrolujú medzi sebou. Obmena aktivity môže spočívať v tom, že Učiteľ  určí čas, napríklad na napísanie majú 10 minút.

 

Slová, hýbte sa!

Učiteľ rozdá žiakom lístky so slovami. Žiaci sa s lístkami prechádzajú po triede. Potom učiteľ povie: „Slová, na miesta!" Žiaci sa snažia vytvoriť vetu zo slov, ktoré držia v ruke. 
Na utvorenej vete môžete so žiakmi precvičovať napríklad:

  • Veľké začiatočné písmeno na začiatku vety.
  • Interpunkčné znamienka.
  • Pravopis slov.

 


Zdroje:
PAŽITNÝ, A. : Jazykové hry
VAVRÍKOVÁ, J. : Didaktické hry pre žiakov 1.-4.ročníka ZŠ
M. KLIMOVIČ: Tvorivé písanie v primárnej škole
V. ELIÁŠOVÁ: Na stope slovám
V. ELIAŠOVÁ: Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese
Rvp.cz

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku