5 hier, ktoré pomáhajú žiakom rozširovať slovnú zásobu

V školskom prostredí môžu učitelia na precvičovanie a rozširovanie slovnej zásoby používať aj rôzne hry a zábavné aktivity.
V školskom prostredí môžu učitelia na precvičovanie a rozširovanie slovnej zásoby používať aj rôzne hry a zábavné aktivity. / Foto: Bigstock

Slovná zásoba je súhrn všetkých slov jazyka. V domácom prostredí, ale i v škole je potrebné slovnú zásobu dieťaťa neustále precvičovať a rozširovať. V školskom prostredí môžu učitelia na jej precvičovanie a rozširovanie použiť aj rôzne hry a zábavné aktivity.

 

Slovná zásoba je u každého človeka rôzna, závisí od vzdelania, veku a skúseností. Slovná zásoba ako celok sa neustále vyvíja, mení, niektoré slová zanikajú, iné sa objavujú. Čím má žiak väčšiu slovnú zásobu, tým lepšie štylizuje vety a lepšie reči rozumie. Jazykový cit  zase vplýva na to, či sa dokáže správne vyjadrovať a tiež na to, ako jeho rozprávanie pôsobí na iných ľudí. Ako môžeme slovnú zásobu a jazykový cit žiakov zlepšovať? Pozrime sa na niekoľko aktivít, ktoré môžete využiť na rôznych vyučovacích hodinách alebo aj v školských kluboch detí. 

 

1. Od A po Z 

Pri tejto päť až osemminútovej hre žiaci pracujú v malých skupinách (dvaja až štyria) a musia napísať slovo súvisiace s preberanou témou na každé písmeno abecedy. Napríklad, ak sú témou bunky, A môže byť „apoptóza“, B môže byť „binárne štiepenie“, C môže byť „cytoplazma“ a podobne. Pri mnohých témach môžu mať študenti problém nájsť slovo na každé písmeno. A niekedy je to ťažké aj pre učiteľa. V takomto prípade im môžete odpustiť niektoré písmená z abecedy. Túto hru môžete využiť napríklad  ako úvodnú aktivitu na novú tému, ktorú idete vysvetľovať. Aspoň zistíte, čo si žiaci pamätajú z predchádzajúcich ročníkov. Alebo hru môžete využiť na konci hodiny po prebratí nového učiva. Zistíte tak, čo si zapamätali z vášho výkladu.

 

2. Opakovanie slovnej zásoby pomocou pantomímy

Pripravte si niekoľko kartičiek obsahujúcich štyri slová súvisiace s témou, ktorú sa so žiakmi učíte. Pripravte si tiež jedno slovo, ktoré s témou nesúvisí. Žiaci pracujú v skupinách. Keď je na rade prvá skupina, jeden žiak z tejto skupiny stojí vpredu. Učiteľ dá žiakovi kartu so slovom a žiak musí opísať slovo členom svojej skupiny bez toho, aby povedal určené slovo alebo variácie tohto slova. Môže to len naznačiť pantomimicky, teda pomocou tela. Vyhrá tá skupina, v ktorej sa žiakom podarí uhádnuť čo najviac slov.

 

3. Háda jeden žiak 

Cieľom tejto 15 až 20 minútovej hry je motivovať žiakov, aby vytvorili spojenia medzi kľúčovými slovami slovnej zásoby. Pripravte si niekoľko kartičiek s piatimi slovami súvisiacimi s témou, ktorej sa na vyučovaní venujete. Žiaci opäť pracujú v skupinách. Jeden žiak si vyberie číslo od jedna do päť a otočí sa tvárou preč od svojich spolužiakov. Slovo na kartičke ukáže spolužiakom, ale on ho nesmie vidieť. Je stále otočený. Členovia skupiny mu na papier spoločne napíšu slová, ktoré súvisia so slovom, ktoré bolo napísané na kartičke. On podľa týchto slov má uhádnuť, ktoré slovo bolo napísané na kartičke. Ak je to napríklad slovo SVALY možné súvisiace slová môžu byť „pohyb“, „kostra“ alebo „tkanivo“. 

 

4. Obrázok

Túto aktivitu môžete využiť pri opakovaní tematického celku. Žiaci v skupinách načrtnú obrázok k tej téme, ktorú im určí učiteľ v rámci opakovania tematického celku. Každá skupina by mala nakresliť obrázky k inému učivu. Po uplynutí stanoveného času si členovia skupín obrázky vymenia a postupne rozprávajú o tom, čo vidia na výkrese. Predmety a javy musia súvisieť s témou, ktorú určil učiteľ. Aj pomocou rozprávania si opakujú lexiku súvisiacu s preberanou témou. Dôležité je tiež to, aby sa pri rozprávaní striedali všetci členovia skupín.

 

5. Reťaz na opakovanie 

Na konci vyučovacej hodiny môže učiteľ využiť aj nasledujúcu hru. Je veľmi jednoduchá. Žiaci za sebou tak, ako sedia, postupne hovoria slová, ktoré súvisia s preberaným učivom. Napríklad máme tému podstatné mená. Prvý žiak v lavici povie napríklad spojenie mužský rod podstatných mien. Druhý žiak povie v mužskom rode môžu byť podstatné mená životné a neživotné. Ďalší povie, že pre životné máme vzor hrdina a chlap, ďalší povie, že pre neživotné máme vzory dub a stroj. A takto pokračujú ďalej. Ideálne je, keď jednotlivé slová či spojenia aspoň trochu na seba nadväzujú. Môžete tiež vyskúšať reťazové skúšanie. Pred tabuľu príde napríklad päť žiakov. Do skúšania učiteľ nezasahuje. Prvý žiak dá otázku druhému. Ten odpovie na ňu. Keď odpovie, dá otázku tretiemu. A tak sa v skúšaní stále pokračuje. Učiteľ nielen na základe odpovedí na otázky, ale aj na základe položených otázok vie zistiť, ako sú žiaci pripravení na vyučovanie. Aj takýmto spôsobom si opakujú slovnú zásobu.

 

S ďalšími aktivitami, ktoré pomáhajú precvičovať slovnú zásobu žiakov, sa môžete zoznámiť v tomto článku.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku