CPPPaP – Hľadáte detského psychológa? V týchto centrách vám pomôžu

V CPPPaP vám napr. pomôžu s tým, ak má dieťa problémy zvládať školu, ale aj so zmenami v rodine.
V CPPPaP vám napr. pomôžu s tým, ak má dieťa problémy zvládať školu, ale aj so zmenami v rodine. / Foto: Bigstock

Potrebujete pre vaše dieťa psychologickú pomoc? V centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vám pomôžu.

 

Čo znamená skratka CPPPaP?

CPPPaP je skratka pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré má pobočky nielen v Bratislave, ale aj iných mestách na Slovensku. Ide o štátne poradenské zariadenie, ktoré patrí pod Ministerstvo školstva a metodicky je riadené Výskumným ústavom detskej psychológie a patológie. CPPPaP majú názov aj „detské centrá“, keďže ich klientmi sú deti vo veku od 3 - 26 rokov, ale aj ich rodičia či pedagogický zamestnanci. Sú súčasťou systému výchovného poradenstva, do ktorého sa radí aj napríklad školský psychológ, výchovný poradca, špeciálny pedagóg a pod. V centrách pracuje približne 998 zamestnancov, z čoho je až 91% žien a len 400 osôb zo zamestnancov je psychológmi (ostatní zamestnanci sú najmä pedagogický pracovníci). Princíp práce týchto poradní funguje tak, že poradenskí psychológovia sídlia v príslušnom centre (napr. príslušné centrum pre časť Bratislava-Staré mesto), tam ich môžu klienti navštíviť počas pracovných hodín, ale sú často mobilní, keďže dochádzajú do konkrétnych škôl, kde riešia úlohy/problémy, ku ktorým sú zavolaní. Ak to teda zhrnieme – CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, diagnostickú, špeciálno-pedagogickú, poradenskú a preventívnu starostlivosť klientom (deťom, rodičom, učiteľom), okrem klientov so zdravotným postihnutím.

 

Aká je činnosť CPPPaP centier?

Čo poskytuje CPPPaP svojim klientom? Cieľom práce pracovníkov v CPPPaP je optimalizácia osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu detí, starostlivosť o rozvoj ich nadania a taktiež eliminácia porúch správania, porúch psychického vývinu, porúch učenia a pod. Čo sa týka oblastí, na ktoré sa vo svojej práci centrá špecializujú, ide o nasledovné:

  • Poruchy učenia
  • Školská zrelosť/nezrelosť
  • Prevencie
  • Osobnostné problémy
  • Rodinné problémy
  • Problémy v správaní a prežívaní
  • Sociálno-patologické javy ako napríklad závislosti
  • Kariérne poradenstvo

 

Spomenuté oblasti sa zároveň týkajú toho, prečo verejnosť centrá CPPPaP vyhľadáva a navštevuje. V súčasnosti sa do popredia dostáva najmä otázka diagnostikovania ADHD, porúch učenia či problém študijno-profesijnej orientácie.

 

Členenie CPPPaP na jednotlivé oddelenia

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstvo sa člení na tri oddelenia. Prvým z ich je Oddelenie sociálneho poradenstva a prevencie. Náplňou činnosti daného oddelenia je okrem iného realizácia preventívnych programov a opatrení, diagnostika žiakov základných a stredných škôl vzhľadom na aspekty závislostí, terapie pre klientov s poruchami správania, ponuka klubových aktivít (najmä s preventívnym charakterom) a pod.

 

Druhým oddelením tvoriacim CPPPaP je Oddelenie psychologického poradenstva. Toto oddelenie má na starosti psychologickú diagnostiku a poradenskú starostlivosť či individuálne alebo skupinové sedenia. Treba ale spomenúť, že uvedené oddelenie sa ďalej člení a to podľa toho, akým typom problémov a otázok sa venuje. V oblasti otázok týkajúcich sa osobnostného vývinu poskytujú pracovníci psychologickú diagnostiku a poradenstvo v otázkach ako psychosomatika, traumatické zážitky, rodinné problémy, vzťahové problémy, problémy v správaní či emocionálne problémy ako úzkosti, depresívne nálady a symptómy a pod. Oblasť týkajúca sa poradenstva vo vzdelávacom vývine zastrešuje otázky a problematiku posudzovania školskej zrelosti, diagnostiku špeciálnych porúch učenia, diagnostiku intelektovo nadaných detí, psychologické poradenstvo pre učiteľov a mnohé iné. No a posledná sekcia z Oddelenia psychologického poradenstva je zameraná na poradenstvo v kariérnom vývine, kde sa rozoberajú otázky ako poradenstvo pri voľbe budúcej školy/povolania, problémy pri adaptácii na novú školu/pracovisko ale aj psychologické poradenstvo zamerané na ľahšie zvládanie stresu a záťažových situácií, ktoré v dnešnej dobe vystupuje stále viac a viac do popredia.

 

Posledné z oddelení sa nazýva Oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva. Jeho činnosť je špeciálno-pedagogická, logopedická a psychologická a to najmä pokiaľ hovoríme o optimalizácií vzdelávania detí. Klienti sa môžu poradiť v oblasti porúch učenia, problémov v škole, oddelenie poskytuje aj rôzne reedukačné programy zamerané na poruchy učenia, logopedickú prevenciu a diagnostiku či rôzne stimulačné programy týkajúce sa konkrétneho problému (vývinové poruchy učenia, grafomotorika, koncentrácia, percepcia a pod).

 

No a na záver je dôležité spomenúť, že služby CPPPaP sú poskytované všetkým zadarmo. Pokiaľ teda narazíte na nejaký problém, ktorý považujete za dôležité riešiť, určite jeho riešenie neodkladajte a vyhľadajte najbližšie centrum vo Vašom okolí či blízkom meste.

 

 

Ak hľadáte pre dieťa psychologickú pomoc, pozrite si najbližšie centrá vo vašom okolí.

Zoznamy štátnych i súkromných CPPPaP nájdete TU.

Čítajte viac o téme: Detskí psychológovia
Zdieľať na facebooku