Ako vybudovať silný vzťah medzi rodičmi a učiteľmi?

Váš vzťah s učiteľom vašich detí môže byť dôležitým faktorom v tom, ako dobre sa mu darí v škole aj doma. 
Váš vzťah s učiteľom vašich detí môže byť dôležitým faktorom v tom, ako dobre sa mu darí v škole aj doma.  / Foto: Shutterstock

Váš vzťah s učiteľom vašich detí môže byť dôležitým faktorom v tom, ako dobre sa mu darí v škole aj doma. 

 

Pre mnohé deti sú najvýznamnejšími dospelými v ich každodennom živote najbližší rodinní príslušníci a opatrovatelia, hlavne rodičia a ich učiteľ. Sú to dospelí, s ktorými trávia najviac času, ktorí robia väčšinu rozhodnutí o tom, ako trávia svoj čas a ktorí prostredníctvom svojich činov a slov poskytujú vedenie a smerovanie vo väčšine aspektov ich života. Efektívne vzdelávanie detí si vyžaduje spoločné úsilie medzi zamestnancami školy a rodinou detí.

 

Prečo sú zdravé vzťahy medzi rodičmi a učiteľmi dôležité?

Možno veľmi dobre poznáte Bronfenbrennerovu teóriu ekologických systémov, ktorá je väčšinou používaná ako model na pochopenie zážitkov z detstva v rámci triedy, školy aj mimo nej. Bronfenbrenner tvrdil, že život detí je zložitý systém vzťahov priamo ovplyvnený prostredím, ktoré ich obklopuje, od rodinnej a školskej komunity až po širšiu komunitu. To, ako tieto vzťahy spolu fungujú, môže mať do značnej miery pozitívny alebo negatívny vplyv na ich vývin. 

Je všeobecne známe, že existuje súvislosť medzi zapojením sa rodiča do školského života ich detí a ich akademickými výsledkami. Keď rodičia a učitelia spolupracujú, pracovné návyky detí, ich postoje ku škole a známky sa zlepšujú. Spoločne môžu rodičia a učitelia vytvárať pre žiakov príjemnejšie zážitky, čo môže viesť k ich zvýšenému záujmu o učenie. 

Podpora emocionálnej pohody. V dnešnom svete rozumieme viac duševnej a emocionálnej pohode vo vývoji detí a vieme, že nepriaznivé skúsenosti z detstva môžu mať trvalý vplyv na ich duševné zdravie v neskoršom živote. To je dôvod, prečo je také dôležité vytvoriť záruku na ochranu a podporu emocionálnej pohody detí, pretože so správnou podporou deti prosperujú, vykazujú menej problémov so správaním, väčšiu sociálnu kompetenciu a lepšiu prispôsobivosť novým a meniacim sa situáciám. Učitelia často zohrávajú viac ako len úlohu vychovávateľa. Aj keď povaha úlohy učiteľa môže presahovať hranice jeho titulu, spojenie s rodičmi je dôležité a umožňuje učiteľovi nájsť spôsoby, ako dať svojim žiakom to najlepšie.

 

Ako vybudovať konštruktívne a silné partnerstvo medzi rodičmi a učiteľmi?

Partnerstvá sú najsilnejšie, keď obsahujú tri hlavné zložky, reprezentované ako „3 C“ (communication, consistency and collaboration) teda: komunikácia, konzistentnosť a spolupráca.


 

Komunikácia

Ako každý vzťah v živote, komunikácia medzi vami a učiteľom vašich detí je kľúčová. Rozhovory s rodičmi na základnej škole a  pohovory s rodičmi na strednej škole sú jedným z hlavných spôsobov, ako sa mnohí rodičia dozvedia, ako prebieha vzdelávanie ich detí. Rozhovory môžu byť skvelým spôsobom, ako sa všetci dôležití ľudia – vy, učiteľ a vaše deti – porozprávajú. Komunikujte s učiteľom svojich detí na začiatku a počas celého školského roka. Diskutujte s učiteľom o najlepších spôsoboch komunikácie. Môže to byť také jednoduché, ako posielanie poznámok do školy, zanechanie hlasovej správy učiteľovi, odoslanie dôležitých informácií e-mailom. Najlepší druh komunikácie je otvorený, jasný, konštruktívny a včasný. Častá obojstranná komunikácia je dôležitá, aby ste mali prehľad o tom, čo sa deje v škole, a aby učiteľ vedel o vašich deťoch dôležité veci. Informujte učiteľa o silných stránkach detí, o tom, čo majú a nemajú rady, a o tom, čo dúfate, že dosiahnu počas školského roka.

 

Dôslednosť, konzistentnosť

Opýtajte sa a navrhnite spôsoby, ako môžete pracovať so svojimi deťmi doma, aby ste podporili ich učenie. Je dôležité vytvoriť si rutiny pre domáce úlohy, ako je stanovenie si času a relaxu. Poskytovanie učebných materiálov, čítanie s deťmi a podpora zdravých stravovacích návykov a fyzickej aktivity prispievajú k úspechu v škole. Hovorte o metódach, ako zabezpečiť, aby ste vy a učiteľ boli „na rovnakej vlne“, pokiaľ ide o plány a očakávania. Tento druh partnerstva vysiela deťom konzistentnú správu a dáva im vedieť, že vy a jeho učiteľ spoločne podporujete ich učenie.

 

Spolupráca

Spolupráca bude jednoduchšia, ak bude komunikácia častá. Spoločné, kooperatívne partnerstvo sa zameriava na konkrétne, pozitívne stratégie, ktoré pomôžu vašim deťom dosiahnuť to najlepšie zo svojho potenciálu. Plánovanie a riešenie problémov sú formy spolupráce a budú obzvlášť dôležité, keď vaše deti potrebujú ďalšiu podporu na dosiahnutie cieľa. Snažte sa pochopiť ciele a očakávania učiteľov dajte učiteľom vedieť o svojich cieľoch. Komunikujte o tom, ako môžete byť partnerom. Plánujte a riešte problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ak sa vzťahy a komunikačné kanály vyvinú včas, bude oveľa jednoduchšie riešiť problémy, ak sa objavia. Spoločné plánovanie s učiteľom zahŕňa uznanie potreby spolupracovať pri riešení problému, sústredenie sa na nájdenie riešenia.

 

Ako vybudovať silný vzťah medzi rodičmi a školou

Vzťah medzi rodičmi a školou si môžete vybudovať niekoľkými spôsobmi:

  • Pozdravte učiteľov a ostatných zamestnancov v čase vyzdvihnutia a odchodu zo školy.
  • Požiadajte učiteľov o informácie alebo spätnú väzbu o svojich deťoch a zdieľajte špeciálne udalosti alebo úspechy mimo školy.
  • Choďte na rodičovské pohovory a rodičovské stretnutia.
  • Pravidelne sledujte webovú stránku školy a e-maily.
  • Zapojte sa a pomôžte školskej komunite akýmkoľvek spôsobom.
  • Choďte na školské predstavenia, kultúrne či hudobné podujatia organizované školou.

 

Nie všetci rodičia môžu byť zapojení do školy tak, ako by chceli, ale stále môžete dať svojim deťom najavo, že škola je pre vašu rodinu dôležitá. Ak sa s deťmi porozprávate o škole , budete na školských akciách priateľskí a budete mať pozitívny postoj ku škole a jej zamestnancomvysielate tým správu, že si vážite vzdelanie a zaujímate sa o to, čo sa s vašimi deťmi v škole deje.

Zdieľať na facebooku