Ako vybrať základnú školu pre dieťa zodpovedne

Výber základnej školy môže rozhodnúť, či nasledujúce roky dieťa bude chodiť do školy rado alebo nie.
Výber základnej školy môže rozhodnúť, či nasledujúce roky dieťa bude chodiť do školy rado alebo nie.  

S príchodom nového roka sa priblížila rodičom škôlkarov, ktorých deti dovŕšia do 31.8.2017 šesť rokov, aj povinnosť zapísať dieťa do základnej školy. V čase od 1. do 30. apríla 2017 sa rodičia musia rozhodnúť, ktorú školu svojmu dieťaťu vyberú.

 

Výberu začínajú rodičia venovať väčšiu pozornosť

Ešte stále je mnoho rodičov, čo výberu základnej školy pre svoje dieťa nevenujú žiadnu pozornosť a dieťa jednoducho zapíšu do tzv. spádovej školy. Ale situácia sa postupne začína meniť i na Slovensku. Hoci na akademickej pôde štátnych škôl stále prevláda názor, že školské prostredie by nemalo byť konkurenčné, je veľká pravdepodobnosť, že z pohľadu nás zákazníkov to z dlhodobého hľadiska môže priniesť zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania, lepší manažment škôl a následne viac peňazí v školách na ich prevádzku či ohodnotenie učiteľov.

 

Rozvážni a rozhľadení rodičia si začínajú uvedomovať, že kvalita vzdelávania, akú dieťa môže dostať  už v základnej škole môže byť rozdielna. Náskok v schopnostiach jednotlivých detí sa začína formovať už v tomto veku a tak zodpovední rodičia  začínajú pátrať dostatočne včas kam s dieťaťom do školy.

Na výber je dnes množstvo alternatív. Môžete si vybrať medzi štátnymi, súkromnými či cirkevnými školami. A už v tomto základnom výbere budete určite pozorovať v každom prípade iný prístup k vzdelávaniu.

 

O výber základnej školy sa dnes zaujímajú nielen rodičia, ktorí si môžu dovoliť investovať do súkromnej školy, ale aj rodičia, ktorí zvažujú rôzne varianty štátnych základných škôl vo svojom regióne. Vďaka tímu učiteľov a správnemu vedeniu školy môžu byť zásadné rozdiely v dosahovaní výsledkov detí a práci s nimi.

Na čo sa sústrediť pri výbere základnej školy?

Preštudujte si špecializované online portály

1. Portál INEKO

Už niekoľko rokov narastá konkurenčné prostredie medzi školami aj vďaka rebríčkom škôl neziskovej organizácie INEKO. Tá využíva dáta ministerstva školstva, triedi ich, zoraďuje a na základe nich vydáva každoročne rebríčky základných škôl podľa umiestnenia žiakov pri Testovaní 9 a zohľadňuje i mimoriadne výsledky žiakov. Do hodnotenia zaraďuje iba tie školy, ktoré mali za posledné štyri roky aspoň 80 testovaných, resp. zmaturovaných žiakov a 80 absolventov. Takéto hodnotenie nehovorí o kvalite škôl, ale o individuálnych výsledkoch žiakov a sumarizuje ich podľa škôl.

 

2. Portál eduworld.sk

Portál eduworld.sk sa zase sústredí na osobné skúsenosti s jednotlivými školami. Umožňuje rodičom žiakov napísať detailné referencie k školám, ktorá by taktiež mala dotvárať obraz o  reálnom fungovaní škôl v praxi a umožňuje rodičom získať i ľudský pohľad na dané prostredie. Nakoľko nie vždy „najlepšie číslo v rebríčku“ môže predstavovať aj najlepšiu voľbu pre naše dieťa. Na portáli okrem iného rodičia taktiež získajú aj množstvo informácii o jednotlivých typoch škôl vo forme článkov, ktoré im rovnako môžu napomôcť pri ich rozhodovaní.

 

Využite dni otvorených dverí prípadne individuálne návštevy škôl

V online prieskume si vyberte užší zoznam škôl, ktoré vás zaujali. Ak ste náhodou nestihli ich dni otvorených dverí, skúste si vyžiadať u riaditeľa školy individuálnu návštevu.

 

Pýtajte sa na informácie, ktoré budú ovplyvňovať váš každodenný rytmus po nástupe dieťaťa do školy:

 

1) Triedny učiteľ a vyučujúci

V niektorých školách deti vyučuje počas celého vyučovania len triedny učiteľ. Inde sa striedajú viacerí. Zistite si, kto by mal byť v prvom roku tútorom vášho dieťaťa a stretnite sa s ním osobne.

 

2) Skúsenosti a kvalifikácia učiteľov

Informujte sa, aké majú učitelia skúsenosti a kvalifikáciu. Nie vždy sa totiž stretnete ( dokonca aj v drahých súkromných školách ) s tým, že má triedny učiteľ kvalifikáciu a skúsenosti podľa vašich predstáv.

 

3) Počet žiakov v triede

Maximálny počet detí v prvom ročníku je 22. Informujte sa, či býva tento počet naplnený na maximum a koľko tried prvého ročníka plánujú otvoriť. Čím menej detí v triede bude, tým viac pozornosti sa vášmu dieťaťu dostane.

 

4) Domáce úlohy

V akej frekvencii a v akom rozsahu dostávajú deti domáce úlohy. V tomto prípade sa školy líšia. V niektorých odovzdávajú domáce úlohy každý deň, v iných ich zase odovzdávajú všetky len raz za týždeň. Premyslite si aj tento aspekt, aká náročná je škola, o ktorej uvažujete aj na váš čas.

 

5) Hodnotenie a motivácia žiakov

Ako prebieha v prvom roku, prípadne ďalších hodnotenie? Čím sa snažia učitelia v triede dosahovať disciplínu a motiváciu detí?

 

6) Vybavenie školy

Prezrite si, v akom stave sa nachádza trieda, školský klub, knižnica, ale i jedáleň, sociálne zariadenia, šatne či telocvičňa.

 

7) Mimoškolské aktivity

Informujte sa, aké mimoškolské aktivity pripadajú od nového roka pre vaše dieťa do úvahy. V prípade, že je priamo v škole ponuka bohatá, zastrešená dobrými učiteľmi prípadne externými firmami, odpadá vám povinnosť naháňať sa s dieťaťom po krúžkoch v iných častiach mesta v skorých poobedných časoch.

 

8) Výuka cudzích jazykov

Zaujímajte sa, kedy začínajú s výukou cudzích jazykov, či je možnosť výberu z viacerých jazykov a kto je vyučujúcim. Spýtajte sa na jeho kvalifikáciu, dosiahnutý level, prípadne či sú deti delené na menšie skupinky.

 

9) IT výchova

Informujte sa, od kedy začína trieda s IT výchovou a tiež kto je vyučujúci a či má škola počítačové laboratórium.

 

10) Prijatie na 8-ročné gymnáziá a stredné školy

Riaditeľky sa môžete spýtať i na túto informáciu, avšak detailné porovnanie by ste mali nájsť na portáli INEKO.

 

11) Spolupráca so školským psychológom, prípadne CPPPaP a integrácia hendikepovaných detí

Zaujímajte sa, ako sa v škole riešia problémy napr. so zaostávaním detí, či pomoc hendikepovaným.

 

12) Škola v prírode, plavecký alebo lyžiarsky výcvik

Ako, kde a kedy škola organizuje tieto podujatia.

 

13) Spolupráca na projektoch

Zaujímajte sa, či sa škola zapája do nejakých nepovinných projektov ako napr. „Zdravá škola".

 

14) Dodatočné financie

Aké poplatky je potrebné uhradiť na školskú družinu, jedáleň, do triedneho fondu, nadácie školy a pod.

 

15) Kurikulum

Spýtajte sa aké sú špecifiká kurikula. Obzvlášť v súkromných školách buďte na to, čo dostanete, nároční.

 

16) Involvovanie rodičov do školských aktivít

Je tu aktívna rada rodičov? Na akých aktivitách sa podieľa? Do akých aktivít sa môžu rodičia dobrovoľne zapájať?

 

17) Komunikácia s rodičmi

Ako komunikuje triedny učiteľ s rodičmi? Používa denne email? Zasiela rodičom týždenne/mesačne  newsletter o aktivitách triedy? Ako často bývajú individuálne alebo spoločné rodičovské stretnutia?

 

Pri rozhodovaní je pre rodiča vhodné oboznámiť sa aj so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú je škola povinná každoročne zverejňovať. V nej by ste mali nájsť informácie o zameraní školy, mimoškolskej činnosti, ale aj jej rozpočet či kvalifikovanosť učiteľov.

Osobné referencie známych

Ak sa rozhodnete pre konkrétne školy pokúste sa ešte zistiť, či nepoznáte niekoho, koho dieťa danú školu navštevuje. Vypočujte si jeho názor, ale nepripisujte mu najvyššiu dôležitosť. Ak sa nepoznáte dobre, môže vás neobjektívna zlá skúsenosť iba zmiasť. Urobte si vlastný názor zo všetkých informácií, ktoré ste vďaka svojmu prieskumu získali.

 

Zvážte lokalitu

Ak žijete vo väčšom meste a prípadne máte viac detí, ktoré budete musieť dopraviť ráno do iných lokalít napr. do materskej školy, základnej školy či strednej, dobre si zvážte či ste schopní to každodenne v najväčších dopravných špičkách zvládať. Tento faktor vám môže obrátiť život na ruby.

 

 

Nikdy rodičia nemali toľko možností a informácií o zákaldných školách ako majú dnes. Spravte si preto prieskum, zozbierajte čo najviac informácií o možnostiach, ktoré sa vám ponúkajú a rozhodnite sa správne. Vaše deti budú tieto školy navštevovať nasledujúce roky a prežijú v nich svoje dospievanie. Váš výber ovplyvní ich ďalší život. Rozhodnite sa preto zodpovedne.

 

 

Zoznam základných škôl na Slovensku nájdete TU.

 

 


Foto: Shutterstock / 1) Deviantart by Meg-h-z 2) by Uncle Montezuma

 

Ďalšie články: Zápis do prvého ročníka základnej školy a povinnosti rodičov

Čítajte viac o téme: Zápis do školy
Zdieľať na facebooku