Komisionálna skúška: Kedy ju môže dieťa robiť a ako o ňu požiadať?

Komisionálnu skúšku môže dieťa absolvovať z viacero dôvodov.
Komisionálnu skúšku môže dieťa absolvovať z viacero dôvodov. / Foto: Bigstock

Dostalo vaše dieťa na vysvedčení známku, ktorá nezodpovedá jeho vedomostiam? Alebo priveľa chýbalo? Nárok na absolvovanie komisionálnej skúšky môže mať viacero dôvodov, no požiadať o ňu musíte hneď po vysvedčení.

 

Dôvody na komisionálnu skúšku

Žiak základnej alebo strednej školy môže byť klasifikovaný na komisionálnu skúšku z týchto dôvodov:

 1. Žiak alebo jeho rodičia (zákonní zástupcovia) majú pochybnosti o objektívom hodnotení, ktoré nezodpovedá vedomostiam žiaka a požiadajú o preskúšanie.
 2. Preskúšanie sa koná na podnet riaditeľa školy.
 3. Žiak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
 4. Žiak má individuálne vzdelávanie (domáce vzdelávanie).
 5. Žiak má osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky, napr. pri štúdiu v zahraničí.
 6. Žiak vykonáva rozdielovú skúšku v stredných školách.
 7. Žiak sa skúša v náhradnom termíne.
 8. Žiak vykonáva opravné skúšky.
 9. Žiak absolvuje jeden alebo viacero predmetov vo vyššom ročníku (prípad intelektovo nadaných detí).

 

Kedy požiadať o komisionálnu skúšku?

Ak vás nepríjemne prekvapila známka z nejakého predmetu na vysvedčení dieťaťa, môžete požiadať o jeho preskúšanie vo forme komisionálnej skúšky do 3 pracovných dní od obdržania vysvedčenia.

Prijatú žiadosť riaditeľ školy posúdi a oboznámi vás, či skúšku povoľuje. Riaditeľ v rozhodnutí uvedie druh, obsah skúšky, miesto a termín konania skúšky.

V prípade, že je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.

 

Ako vyzerá priebeh komisionálnej skúšky?

Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

Komisionálne skúšky môžu mať rôznu podobu v závislosti od predmetu, z ktorého sa realizujú a tiež či sa konajú na základnej alebo strednej škole. 

Predovšetkým sa však delia na: 

 • písomné 
 • ústne 
 • praktické (odborné predmety na SŠ, informatika)

Komisionálne skúšky sa môžu konať ako kombinované, teda môže ísť napríklad o ústnu skúšku s praktickou alebo ústnu s písomnou. Pri preskúšaní sa hlavný dôraz kladie na ústnu odpoveď. Obsah skúšky musí byť vždy v súlade s učebnými osnovami.

 

Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Tvorí ju:

 • predseda (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy alebo riaditeľom poverený učiteľ),
 • skúšajúci učiteľ (spravidla učiteľ, ktorý vyučoval predmet daného žiaka),
 • prísediaci (učiteľ, ktorý ma kvalifikáciu pre príslušný alebo príbuzný predmet).

 

Hodnotenie komisionálnej skúšky

Známka z komisionálneho preskúšania môže byť zmenená maximálne o dva stupne smerom na hor i nadol. Výsledok komisionálnej skúšky, ktorý vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak je o svojom hodnotení informovaný priamo po skúške a zákonní zástupcovia môžu dostať aj písomné vyjadrenie.

Klasifikovať tiež možno žiaka len v prípade, že v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

 

Žiadosť o komisionálne preskúšanie

Žiadosť, ktorú adresujete riaditeľovi školy by mala obsahovať:

 • vaše meno a kontaktné údaje
 • meno a adresu žiaka
 • vyučovacie predmety, z ktorých žiadate o preskúšanie
 • ročník
 • odôvodnenie

 

Vzor na žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky si môžete stiahnuť aj tu.

 


Zdroj : Zákon 245/2008Z.z. (o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov) § 57

Čítajte viac o téme: Známky
Zdieľať na facebooku