Aj problémy s počúvaním môžu negatívne ovplyvniť nástup dieťaťa do školy

Neschopnosť počúvať a spracovať inštrukcie, sústredenie na hovorené slovo jednej osoby či neschopnosť rozlíšiť sluchovo hlásky, sú všetko veci, ktoré môžu negatívne ovplyvniť život prváka.
Neschopnosť počúvať a spracovať inštrukcie, sústredenie na hovorené slovo jednej osoby či neschopnosť rozlíšiť sluchovo hlásky, sú všetko veci, ktoré môžu negatívne ovplyvniť život prváka. / Foto: Shutterstock

Správne vyvinuté sluchové orgány a schopnosť vnímať sluchové podnety sú jedným z ďalších predpokladov úspešného začiatku školskej dochádzky, preto sa sledujú aj v rámci školskej zrelosti dieťaťa. V našom článku sa budeme zaoberať sluchovými schopnosťami, ktoré nesúvisia s funkčnými alebo štrukturálnymi poruchami sluchových orgánov. Zameriavame sa na sluchové uvedomovanie, ktoré má významný vplyv na rozvoj reči a tým pádom celkového myslenia predškolákov.

 

Problémy s počúvaním

Každé dieťa bude musieť v škole veľa počúvať, či už sa jedná o výklad učiteľa alebo odpovede spolužiakov. Veľká časť informácii sa dostáva k dieťaťu práve sluchovou cestou a ak dieťa nie je schopné ich spracovávať, vedie to k mnohým komplikáciám v akademickom výkone a vzťahoch v rámci triedy. Deti, ktoré majú problémy s počúvaním, netrpia sluchovým ochorením. U mnohých detí sú tieto ťažkosti odrazom rodinného alebo sociálneho prostredia, v ktorom vyrástli. Dieťa s narušenou schopnosťou sa počas vývinu málo stretávalo s čítaním alebo hovoreným príbehom a s obojstranným počúvaním. Hneď, ako u dieťaťa spozorujete deficity v tejto oblasti, je vhodné zamerať sa na aktivity podporujúce schopnosť načúvať: hra telefón, počúvanie rozprávok, rozhovory na tému, ktorá je pre dieťa zaujímavá. Ak zadávate nejaké inštrukcie, požiadajte dieťa, aby ju zopakovalo, postupne pridávajte viac a viac krokov.

 

 

Znaky oslabenej schopnosti počúvať u predškoláka:

 • neschopnosť počúvať inštrukcie, špeciálne ak pozostávajú z viac ako jedného kroku,
 • žiadosti o zopakovanie toho, čo bol povedané,
 • problémy s udržiavaním konverzácie,
 • problémy s učením sa ľahkých piesní alebo rýmovačiek,
 • problémy so zapamätávaním detailov z počutých informácií,
 • nezáujem o čítané príbehy, komunikáciu.

 

Zvukové rozlišovanie figúry a pozadia

Dieťa s poruchou rozlišovacej schopnosti figúry a pozadia zvukov v prostredí je často označované za nesústredené alebo nepočúvajúce. Takíto žiaci majú problém sústrediť sa na jeden druh zvuku v prostredí a ignorovať ostatné. Napríklad ak je v triede vrava, nedokáže sa sústrediť na slová hovorené jedným zo spolužiakov. Pri výklade učiteľa ho ruší hluk prichádzajúci z chodby alebo z dopravy pred budovou školy. Toto dieťa nie je schopné odignorovať preňho neirelevantné informácie prichádzajúce sluchovou cestou a to mu spôsobuje mnoho ťažkostí pri akademickom výkone.

 

Znaky oslabenej schopnosti rozlišovať medzi zvukovou figúrou a pozadím u predškoláka:

 • neschopnosť sústrediť sa na hovorené slovo jednej osoby,
 • pozornosť je ľahko narušená akýmikoľvek podnetmi z okolia.
   

Fonematická diskriminácia

Schopnosť správne rozlíšiť jednotlivé hlásky má veľký vplyv na písanie a čítanie. Samozrejme, sluchová diferenciácia zohráva svoju rolu pri správnej výslovnosti jednotlivých hlások – sykaviek, krátkych/ dlhých spoluhlások, mäkkých/ tvrdých spoluhlások a znelých/ neznelých spoluhlások. Ak dieťa chybne diskriminuje určitú hlásku, je vysoko pravdepodobné, že si ju chybne zapíše a nesprávne osvojí. Všímame si, či dieťa dokáže rozlišovať medzi podobne znejúcimi slovami prípadne slabikami. So sluchovou diskrimináciou súvisí i vnímanie rytmu – najmä pri písaní krátkych a dlhých slabík.

 

Oslabená sluchová diskriminácia sa u predškoláka prejavuje:

 • v písomnom prejave (chýbajú mäkčene a dĺžne, gramatické chyby),
 • zamieňanie významov slov s podobným znením,
 • problémy s roztlieskavaním alebo iným rozčlenením slabík,
 • problémy s určovaním počtu slabík
 • pri čítaní (opakovanie častí slov, domýšľanie slov, pomalé tempo)

 

Okrem rozlišovania jednotlivých hlások súvisí sluchová diskriminácia aj so sluchovou analýzou a syntézou. Ak chceme napísať počuté slovo, musíme ho vyčleniť z ostatných a uvedomiť si z akých slabík a hlások sa skladá – analýza. Deti, ktoré nie sú schopné analýzy, často pri písaní komolia slová, vynechávajú a zamieňajú slabiky alebo písmená. Naopak, pri čítaní potrebujeme vedieť ako spájať hlásky a slabiky do slov a tie do viet – syntéza. Pri nedostatočne vyvinutej schopnosti tvoriť slová dochádza k ťažkostiam pri spájaní hlások do slabík, slabík do slov a slov do viet. Námaha dieťaťa nebýva priamoúmerná dobrým výsledkom.

 

Sluchová pamäť

Počas vyučovacej hodiny dostáva žiak väčšinu informácií hovorenou cestou. Pani učiteľka vysvetľuje, pýta sa a dáva inštrukcie. Aby dieťa mohlo úspešne fungovať a zapájať sa spolu s ostatnými žiakmi do chodu hodiny, musí chápať výklad, porozumieť mu a vedieť postupovať podľa vyslovených inštrukcii. K tomu je nevyhnutná dobre vyvinutá sluchová pamäť. Existuje mnoho spôsobom ako ju precvičovať, napr. sa môžete hrať hry, pri ktorých má dieťa zopakovať vami povedaný rad čísel alebo slov.

 

Oslabená sluchová pamäť sa prejavuje:

 • problém zachytiť hovorené slová, inštrukcie,
 • ťažkosti pri učení básničiek, pesničiek, krátkych textov,
 • neschopnosť počúvať a krátko na to zopakovať vypočutý príbeh, rozprávku,
 • potreba zrakovej podpory,
 • chyby v diktátoch, vynechávanie slov.

 


Zdroje:
Bednařová, J., Šmardová, V., 2010, Školní zralost: Co by mělo umět dítě před vstupem do školy, understood.org
Čítajte viac o téme: Školská zrelosť
Zdieľať na facebooku