Zápisy do základných škôl na školský rok 2017/2018 začínajú už 1. apríla

Už po druhý rok je mesiacom zápisov apríl.
Už po druhý rok je mesiacom zápisov apríl. / Foto: Shutterstock

Od 1. do 30. apríla 2017 sa v základných školách uskutočnia zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Týkajú sa všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov pred začiatkom školského roka 2017/18. V roku 2016 bolo zapísaných 62 583 detí, v tomto roku možno na základe demografického vývoja očakávať, že zapísaných bude približne o 1 500 detí viac ako vlani.


Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, ale vždy so súhlasom zákonného zástupcu.
Žiak zvyčajne plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, v tzv. spádovej škole, ale zákonný zástupca môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Ak rodič vyberie inú základnú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy.

 

Pri výbere základnej školy je dôležité sústrediť pozornosť na niekoľko faktorov, ktoré vypovedajú o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj o podmienkach, v ktorých sa uskutočňuje. Ide napríklad o úspešnosť žiakov školy v prijímacom konaní na osemročné gymnáziá a stredné školy s maturitou, výsledky školy v Testovaní 5,  Testovaní 9 či predmetových olypiádach, zameranie školy, ponuku výučby cudzích jazykov a mimoškolských aktivít či vybavenosť školskými pomôckami. Podrobným zdrojom informácií o školách, zložení pedagogického zboru a jej aktivitách sú školské webové stránky, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré školy povinne zverejňujú. Takisto je dobré získať referencie o škole od rodičov detí, ktoré ju už navštevujú, osobne navštíviť priestory školy a do úvahy vziať aj dopravnú dostupnosť.Zdroj: minedu.sk
Čítajte viac o téme: Zápis do školy
Zdieľať na facebooku