Novinka na Slovensku: po úspešnom pilotnom ročníku sa rozbehne program občianskeho vzdelávania pre predškolákov a mladších žiakov

Vzdelávací program Školy, ktoré menia svet pre najmenších sa dostáva už aj do materských škôl a na prvý stupeň ZŠ.
Vzdelávací program Školy, ktoré menia svet pre najmenších sa dostáva už aj do materských škôl a na prvý stupeň ZŠ. / Foto: IPAO

26.6.2023 - Dajú sa občianske a sociálne zručnosti detí rozvíjať už v škôlke a na prvom stupni základnej školy? Pilotný ročník, počas ktorého Inštitút pre aktívne občianstvo spolu s vybranými školami overoval metodiky a aktivity pre najmenšie deti, potvrdil, že to nielen ide, ale je to dôležité. Aj skúsených lektorov a učiteľov deti prekvapovali a dokazovali, že ich my dospelí nemáme podceňovať! Výsledky pilotného ročníka vzdelávacieho programu Školy, ktoré menia svet pre najmenších predstavil Inštitút pre aktívne občianstvo verejnosti a v lete spustí prihlasovanie škôlok a 1. stupňov základných škôl do programu.

 

Program Školy, ktoré menia svet pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl absolvovalo už vyše 350 škôl. Učiteľov škôl učí ako cez zážitkové vyučovanie viesť žiakov k demokratickému zmýšľaniu, rešpektu voči rozmanitosti ľudí aj názorov, záujmu o dianie v spoločnosti a občianskej angažovanosti. 

 

Program Školy, ktoré menia svet pre najmenších je novinka. Ide o systém vzdelávania a rozvoja učiteľov predškolákov a prvostupniarov prostredníctvom tréningov a mentoringovej podpory. Učiteľom program sprístupňuje aj metodiku s vyše 40 originálnymi zážitkovými aktivitami, ktoré boli overené v pilotnom ročníku počas končiaceho školského roka na piatich materských a základných školách naprieč Slovenskom a konzultované s metodikmi a vývinovou psychologičkou.

 

Diskusia s učiteľkami, ktoré sa zúčastnili pilotného ročníka Školy, ktoré menia svet pre najmenších a overovali aktivity v školách a škôlkach. / Foto: IPAO

 

Vybrané aktivity z metodickej príručky, ale aj výsledky a skúsenosti zapojených učiteľov a učiteliek či odborných lektorov a lektoriek predstavil v piatok (23.6.2023) Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom programu Školy, ktoré menia svet pre najmenších, verejnosti v Goetheho inštitúte v Bratislave. Učitelia a učiteľky, ktoré sa pilotného overovania zúčastnili, si na podujatí prevzali tituly Učiteľ/ka, ktorý/á mení svet. Súčasťou programu bola diskusia a prezentácia záberov z priebehu pilotného ročníka.

 

„V Inštitúte pre aktívne občianstvo sa dlhodobo venujeme občianskej výchove a vzdelávaniu u starších žiakov na 2. stupni ZŠ a na SŠ a cítili sme, že je pre takéto vzdelávanie priestor aj u menších detí a že je po ňom dopyt zo strany učiteľov a škôl. Preto sme pripravili rozšírenie obľúbeného programu Školy, ktoré menia svet aj pre MŠ a 1. stupeň ZŠ. Venujeme sa predovšetkým témam ako empatia a emocionálna inteligencia, budovanie medziľudských vzťahov, férovosť, tolerancia, ale napríklad aj demokratické rozhodovanie, keď už v tomto veku vieme deťom ukázať, že na ich názore môže záležať a môžu veci okolo seba zmeniť,“ hovorí riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo Jana Feherpataky-Kuzmová.

 

Foto: IPAO

 

Výskumy potvrdzujú, že sociálne, životné a občianske zručnosti si deti začínajú formovať skôr ako na 2. stupni ZŠ. Deti vo veku 2 – 7 rokov sú už schopné porozumieť symbolickému zobrazeniu a začínajú prejavovať empatické a prosociálne správanie. Vo veku 7 – 11 rokov začínajú chápať logické uvažovanie a začínajú už ovládať svoje emócie. Dokážu vnímať pocity iných, konať menej impulzívne a egoisticky a o veciach diskutovať. Tieto charakteristiky tvoria základ sociálnych a občianskych zručností a zámerom Inštitútu pre aktívne občianstvo je rozvíjať ich prostredníctvom nového programu čo možno najskôr.

 

„Príjemne ma prekvapilo, že niekto  myslí aj na materské školy a rieši otázku aktívneho občianstva u najmenších detí. Aktivity, ktoré sme overovali, rozvíjajú u detí rešpekt, spoluprácu, solidaritu, pochopenie toho, prečo treba dodržiavať pravidlá či prečo si máme pomáhať. Ak tieto zručnosti rozvíjame s deťmi v nižšom veku, vytvárame základ, na ktorom možno stavať vo vyšších ročníkoch. Pri aktivitách bolo vidieť, že deti premýšľali hlbšie, boli aktívnejšie, viedli zaujímavé diskusie, v ktorých prekvapovali aj nás učiteľov tým, aké správne názory vedia formulovať a aké riešenia vymyslieť,“ hovorí Adriana Škarbová, zástupkyňa riaditeľky a učiteľka zo Základnej školy s materskou školu Brehy, zapojenej do pilotného projektu. 

 

Vzdelávanie v programe Školy, ktoré menia svet pre najmenších prebieha hravou formou a procesom zážitku a učenia deti sprevádzajú dve kamarátky - ručičky Milotka a Šarlotka od mladej grafičky Karolíny Uherčíkovej. Tie symbolizujú, že každý, aj malé deti, môžu priložiť ruku k dielu, aby sa nám tu spolu žilo lepšie. „Všetci máme ruky, ktoré môžeme využívať na dobré aj na zlé veci. Rukou môžeme druhému pomôcť, keď spadne na zem. Rukou vieme podať jedlo či hračku, zdvihnúť odpadky zo zeme, alebo po sebe poupratovať. Rukami ale dokážeme aj ublížiť...“ začína metodická príručka, ktorej ukážka je na stránke Školy, ktoré menia svet. 

 

Po úspešnom pilotnom ročníku Inštitút pre aktívne občianstvo v lete spustí prihlasovanie materských a 1. stupňov základných škôl do programu tak, aby sa v novom školskom roku mohol program rozbehnúť na vybraných školách. Program je vhodný pre všetky typy materských a základných škôl naprieč Slovenskom, bez ohľadu na zriaďovateľa, vrátane tých, ktoré sa venujú deťom so špeciálnymi potrebami. Okrem prístupu k unikátnym metodikám sú jeho súčasťou tréningy pre učiteľov, neobmedzený prístup do e-learningového portálu, ktorý je stále aktualizovaný o nové témy či mentoringová podpora.

 

Foto: IPAO
Zdieľať na facebooku