Wellbeing podporuje inklúziu a predchádza šikanovaniu v školách

hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská
hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská / Foto: Shutterstock/ŠSI

8.5.2023 - Overený koncept z európskych krajín, ktorý ponúka žiakom v školách možnosť „mať sa dobre a dobre sa učiť“ t.j. wellbeing, je v slovenskom školskom prostredí viac než potrebný a žiadaný. Štátna školská inšpekcia plne podporuje jeho zavedenie do slovenských škôl.  

 

 

“Už naše pilotné zisťovanie stavu wellbeingu žiakov a učiteľov v školách v minulom školskom roku ukázalo závažné zistenia ako u žiakov, tak aj u učiteľov, pričom pocit pohody aktérov vzdelávania a školská úspešnosť sú spojené nádoby, čo potvrdzujú aj medzinárodné štúdie,” uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. 

 

Zisťovanie ukázalo zásadné zistenia u žiakov: 16% žiakov sa cítilo v škole osamelo, 13% žiakov zažívalo šikanovanie, 65% dievčat a 45% chlapcov zažívalo rôzne formy stresu, 17% žiakov vnímalo sociálne vzťahy v triede ako narušené. Naproti tomu 79% percent žiakov vnímalo vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi ako pozitívne.  

 

Ani výsledky u pedagogických zamestnancov neboli príliš lichotivé: 78% učiteľov deklarovalo určitú formu stresu, záťaže, 27% učiteľov deklarovalo vplyv práce na duševné alebo fyzické zdravie. Z pozitívnej stránky, 85% pedagogických zamestnancov potvrdilo sebadôveru  vo vlastné schopnosti v oblasti riadenia triedneho kolektívu a vedenia vyučovacej hodiny.  

 

Štátna školská inšpekcia sa na základe jej závažných zistení dlhoročného monitorovania klímy školy rozhodla téme wellbeingu intenzívne venovať a spolupracovať s Českou školskou inšpekciou ČŠI a Fínskou nezávislou agentúrou pre hodnotenie vzdelávania FINEEC na publikáciách nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre samotné školy. 

 

„Výsledkom spolupráce s našimi českými a fínskymi kolegami je publikácia Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí. Je to praktická príručka, ktorá pomôže vytvoriť zo školy bezpečné miesto pre detskú dušu a pre pedagógov pokojné a motivujúce prostredie. Odporúčam ju riaditeľom škôl, učiteľom, rodičom, zriaďovateľom a zároveň dávam do pozornosti pripravované prípadové štúdie prezentujúce inšpiratívne príbehy škôl, ktoré rôznymi spôsobmi a postupmi vytvorili a udržiavajú priaznivú kultúru wellbeingu v ich škole, “ uzavrela Štofková Dianovská. 

Publikácia ponúka základné informácie o wellbeigu a jeho možnostiach rozvoja so zameraním na žiakov a zamestnancov školy, napr. pomocou aktivít, námetov, vlastného hodnotenia. 

 

 

Sprievodca wellbeingom v školskom prostredí/ Foto: ŠSI

 

 

Dotazníky napomáhajú monitorovaniu rôznych situácií a javov v školskom prostredí a vytvárajú priestor diskusii so žiakmi, zákonnými zástupcami, s odbornou i laickou verejnosťou, zároveň umožňujú interným a externým partnerom vedenia školy participovať na rozvoji kultúry školy. 

 

Publikáciu je dostupná v elektronickej podobe na webovom sídle inštitúcie. 

https://www.ssi.sk/2023/04/19/wellbeing-ako-kluc-k-zlepseniu-vysledkov-ziakov-a-kvality-skoly/ 

 

Tlačovú správu pred Eduworld poskytla Katarína Matejková, hovorkyňa ŠŠI.

Zdieľať na facebooku