Unikátny dokument mapuje detské duševné problémy a krízy

Špeciál dokumentárneho cyklu Život za zdí o duševných ochoreniach a krízach detí a dospievajúcich.
Špeciál dokumentárneho cyklu Život za zdí o duševných ochoreniach a krízach detí a dospievajúcich. / Foto: Bigstock

16.12.2021 - Český režisér Jeroným Janíček zo združenia ArsAnima, ktorý odbúrava tabu duševných chorôb a problémov a slovenská Liga za duševné zdravie pripravili špeciál dokumentárneho cyklu Život za zdí, pojednávajúci o duševných ochoreniach a krízach detí a dospievajúcich. V jeho štrnástich dieloch vystupuje 27 odborníkov v oblasti duševného zdravia detí a dospievajúcich mladých ľudí. Tento unikátny dokument je voľne prístupný a pozrieť si jednotlivé časti môžete aj priamo pod textom článku.

 

„Náš dokumentárny špeciál vznikal viac ako pol roka. Jeho primárnym cieľom je upozorniť českú a slovenskú spoločnosť na rozsah duševného utrpenia, ktoré tisíce deti a dospievajúcich denne zakúšajú. Špeciál obsahuje štrnásť samostatných kapitol, z ktorých je podstatná časť koncipovaná tak, aby poslúžila rodičom, pedagógom, ale napríklad aj pediatrom na dobrú orientáciu v základných prejavoch duševného trápenia detí. A nejde zďaleka len o psychické ochorenia, ale aj o problematiku sexuálneho zneužívania alebo domáceho násilia,“ hovorí Jeroným Janíček.Špeciál bol vyrobený aj vďaka spolupráci s Ligou za duševné zdravie SR, ktorá zabezpečila všetky rozhovory so slovenskými odborníkmi v oblasti starostlivosti o duševné zdravie detí a dospievajúcich. Vystupujú v ňom okrem iných MUDr. Jana Trebatická, PhD., detská psychiatrička, prednostka Kliniky Detskej psychiatrie LF UK NÚDCH, MUDr. Ján Šuba, MPH, detský psychiater, primár Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH a mnohí ďalší.

 

Mgr. Art. Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné zdravie SR: „Každý deň sa presviedčame o tom, ako krehká je naša psychika. Obzvlášť je to vidieť na deťom a dospievajúcich. Až hrozivý nárast psychických porúch a ťažoby, ktorá na deti padla je v príkrom rozpore s tým, ako málo je im dnes k dispozícii detských odborníkov, detských psychiatrov a psychológov. Tisíce detí trpia duševnými problémami ale len zlomok sa dostane do odbornej starostlivosti. Rodičia sa prirodzene boja a hľadajú odpovede na mnohé otázky. Verím, že aspoň časť problematiky sme zrozumiteľným spôsobom predstavili v špeciálnom diely dokumentu o Bolestiach detskej duše. Každopádne, toto je téma, ktorá si zaslúži celospoločenskú pozornosť nielen laickej verejnosti, ale najmä pozornosť politických elít a úradníkov.“

Jeroným Janíček: „Liga je pre nás dlhodobo symbolom profesionálnej práce v prospech ľudí trpiacich duševnými ťažkosťami. A nemusí ísť nutne o psychické ochorenia. Linka dôvery Nezábudka, ktorá funguje nepretržite, je toho napokon dôkazom. Liga inšpiruje svojimi nápaditými celoštátnymi kampaňami, ktoré majú dušu a nezjednodušujú predkladanú tematiku. A nabáda k organizovaniu výborne organizovaných a moderovaných diskusií odborníkov o podstatných témach, týkajúcich sa starostlivosti o duševné zdravie.“

Podľa autorov dokumentu, až na neveľké rozdiely v legislatíve, organizácii starostlivosti o deti s duševným ochorením, alebo v preferenciách konzumentov návykových látok, je možné úplne zodpovedne povedať, že hranice medzi Českou a Slovenskou republikou nájdeme v kontexte bolestí detskej duše len na mape.


Aj deti majú depresie, zásadnú rolu pri rozvoji detských duševných ochorení zohrávajú rodičia

Z dokumentu vyplýva zaujímavé zistenie, a to, ako zásadnú úlohu zohráva pri rozvoji veľkého radu psychických ochorení u detí a dospievajúcich jednaní samotných rodičov.


 

Jeroným Janíček: „Niektorí dospelí akoby stále žili v ilúzii, že deti nemôžu ochorieť na depresiu, alebo ich nikdy nepostretnú samovražedné myšlienky. Ďalší bagatelizujú ich vnútornú bolesť a pričítajú ju napríklad dospievaniu, zľahčujú tému šikanovania, a čo je najhoršie, často deťom ich psychické ťažkosti neveria. S nedôverou sa deti často stretávajú aj v prípade, keď sa dospelému zverí, že boli alebo sú sexuálne zneužívané. V našich predstavách je sexuálne zneužívanie navyše skôr aktom vynúteného pohlavného styku. V skutočnosti ide o celú škálu sexuálneho uspokojovania, kedy sa dospelý dieťaťa nemusí vôbec fyzicky dotknúť, a napriek tomu mu spôsobí hlboké rany a krutú duševnú bolesť na celý život. Rany a bolesť, z ktorých neskôr vznikajú úzkosti, depresie, sklony k samovražednému konaniu, neschopnosť žiť plnohodnotný partnerský, a teda aj sexuálny život.“

 

Jeroným Janíček: „Ako sa ako rodičia vzťahujeme k sebe, k svojim k deťom, ale aj k svetu okolo. Nejde o to, aby sme boli najlepšími možnými rodičmi. Stačí byť dosť dobrými rodičmi, čo znamená istú dávku sebareflexie v rodičovskej úlohe, vôle na sebe pracovať, vytvárať a strážiť vytýčené hranice, a hlavne aktívne počúvať svojich detí. Nakoniec ale časť spomínaných atribútov dobrého rodičovstva vychádza z jedného jediného univerzálneho zdroja, ktorým je úprimná a skutočná otcovská a materinská láska.“

 

Psychiatria a psychofarmaká nesmú byť strašiakom

Jeroným Janíček: „Od špeciálu očakávame, že sa vďaka nemu niektorí rodičia prestanú báť psychiatrie a psychofarmák. Alebo že si uvedomia, tak ako u iných ochorení, že čím rýchlejšie sa dostane k ich deťom odborná starostlivosť, tým bude vyššia šanca na zlepšenie ich stavu. Hlavne na nich nechceme klásť žiadny ďalší nárok vo výchove, teda aby sa z nich novo stali laickí psychiatri a psychoterapeuti. Už tak sme ako rodičia stále zahlcovaní stále novými informáciami týkajúcimi sa zaručene správnych postupov vo výchove. Pritom všetci tušíme, že žiadny zaručene správny postup neexistuje, pretože budeme vo svojich rolách stále chybovať, čo k rodičovstvu skrátka patrí. Chceme rodičom predovšetkým odovzdať správu o tom, aké dôležité je svojim deťom počúvať a veriť. A kam sa obrátiť, keď zistia, že ich deti bolia duša.“

 

14 dielov dokumentu podľa tém

1. Od počatia k dospelosti

Účinkujú: MUDr. Vladislav Chvála – Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec, PhDr. Ludmila Trapková – Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, Mgr. Hedvika Hrušková – Terapeutické centrum Modré dveře

 

2. O detskej psychiatrii, rodičoch a deťoch

Účinkujú: MUDr. Michal Považan – Psychiatrická nemocnice Bohnice, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Peter Pöthe, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma

 

3. Úzkosti

Účinkujú: MUDr. Peter Pöthe, MUDr. Ján Šuba, MPH – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma, Mgr. et MgA. Markéta Čermáková – NEO Centrum, Bc. Barbara Harčárová, záchranárka

 

 

4. ADHD, hnev a agresia

Účinkujú: Mgr. et MgA. Markéta Čermáková – NEO Centrum, MUDr. Peter Pöthe

 

 

5. Depresia

Účinkujú: doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.– Klinika duševného zdravia CALMA, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Bc. Barbara Harčárová

 

 

6. Sebapoškodzovanie

Účinkujú: MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.– Klinika duševného zdravia CALMA, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM

 

 

7. Samovražda

Účinkují: MUDr. Petr Kolouch, MBA, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH., Mgr. Hedvika Hrušková – Terapeutické centrum Modré dveře

 

 

8. Sexuálne zneužívanie a domáce násilie

Účinkujú: pplk. Mgr. Martina Petrovičová, LLM. – Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. – Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Mgr. Matúš Kanis – Advokátska kancelária Kanisová & Kanis, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, Mgr. Rita Kramerová – Psychologická a psychiatrická klinika AdiCare, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, MUDr. Hana Fifková

 

 

9. Gender a transsexualita

Účinkujú: MUDr. Hana Fifková, prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. – Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

 

 

10. Závislosti

Účinkujú: prof. PhDr. Michal Miovský – Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, MUDr. Pavel Kubů – Czech Hemp Cluster, Mgr. Martina Školníková – NEO Centrum

 

 

11. Poruchy príjmu potravy

Účinkujú: PhDr. František Krch, Ph.D. – Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD. – Klinika duševného zdravia Calma, Mgr. Jana Ashford – ALMA CENTRUM, Mgr. et MgA. Markéta Čermáková – NEO Centrum

 

 

12. Krízová intervencia

Účinkujú: Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská – Linka detskej istoty, Mgr. Michal Lazarov – Linka detskej istoty, Mgr. Kateřina Lišková – Linka bezpečí, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

 

 

13. Pomoc psychiatra a psychoterapeuta

Účinkujú: MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová, PhD.– Klinika duševného zdravia Calma, MUDr. Kateřina Duchoňová – Fakultní Thomayerova nemocnice a PN Bohnice, Bc. Petra Wünschová – Centrum LOCIKA, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Michal Považan – Psychiatrická nemocnice Bohnice

 

 

14. Hospitalizácia

Účinkujú: doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Ján Šuba, MPH. – Klinika detskej psychiatrie LF a NÚDCH, MUDr. Jakub Kerner – Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, MUDr. Michal Považan – Psychiatrická nemocnice Bohnice

 

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku