Žiaci absolvujú Testovanie 9 ( T9 - 2016) už túto stredu

  Foto: Bigstock

Na Testovanie 9 je v tomto školskom roku prihlásených 39 133 žiakov základných škôl z celého Slovenska. I keď sa v tomto roku neuskutočnia žiadne významnejšie zmeny, výsledky v testoch majú zásadný význam pri prijímaní deviatakov na stredné školy, preto ho netreba podceniť.


Testovania 9  (T9) sa podľa školského zákona povinne zúčastnia žiaci všetkých základných škôl. V tomto roku je to 39 133 žiakov z 1 444 základných škôl vrátane 3 069 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Žiaci budú písať test z matematiky a vyučovacieho jazyka papierovou alebo elektronickou formou. V praxi to znamená, že žiaci v školách s vyučovacím jazykom slovenským absolvujú okrem matematiky aj test zo slovenského jazyka; žiaci v školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským budú písať okrem matematiky dva testy, a to test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a príslušného vyučovacieho jazyka - maďarského jazyka a literatúry alebo ukrajinského jazyka a literatúry.

V T9 sa využívajú testy relatívneho výkonu, pričom: „ Jednotlivé testové úlohy neoverujú len zapamätané vedomosti a naučené algoritmy, ale najmä čítanie s porozumením, matematické i logické myslenie, overujú taktiež hĺbku vedomostí a zručností, ako aj schopnosť žiaka aplikovať poznatky či objavovať stratégie riešenia“, približuje význam testov Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM-u.

Samotné Testovanie 9 teda poskytne objektívne informácie o výkone žiakov pri výstupe z druhého vzdelávacieho stupňa ISCED2, rovnako umožňuje porovnanie výkonov jednotlivých žiakov a škôl, čím poskytne školám, rodičom i širokej odbornej verejnosti  spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.

 

NÚCEM zverejňuje pre školy harmonogram testovania už na začiatku príslušného školského roka, a tak si učitelia, žiaci i rodičia vedia presne zostaviť harmonogram prípravy na externé testovanie.

Nemenej dôležitý je fakt,  že: „Samotné Testovanie 9 slúži ako jedno z kritérií prijatia žiaka na strednú školu. Žiak, ktorý dosiahne v Testovaní 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý na vybranú strednú školu bez prijímacej skúšky“, pokračuje Kanovská.

 

Objektívnosť priebehu testovania je zabezpečená činnosťou externého dozoru – v každej triede je počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania, učiteľ vykonávajúci externý dozor nemá aprobáciu na testované úlohy.

Externý dozor je na škole prítomný od rána, od rozbalenia zásielky s testami, až po zabalenie odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania popoludní.
Na vybraných školách vykonáva kontrolu aj Štátna školská inšpekcia.

 

Okrem klasického papierového testovania prebehne i elektronické testovanie a to približne na 75 certifikačných základných školách. Elektronické testovanie opäť prináša výhody pre žiakov oproti klasickému papierovému, a to najmä v možnosti mať prvotné informácie o výsledku testovania ihneď po jeho ukončení.

 

Školy dostanú výsledky svojich deviatakov v elektronickej forme na stiahnutie do svojich školských informačných systémov 29. apríla 2016. Najneskôr 20. mája 2016 budú školám zaslané oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.

 

Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 9. apríla 2016, a to pre tých žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v riadnom termíne.

 

Viac informácií: nucem.sk/sk/testovanie_9etest.sk/e-testovanie-9-2016

 


Zdroj: MŠVVaŠ
Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku