Testovanie 9 čaká deviatakov už budúci týždeň

 

Testovanie 9 - 2015

 

Deviatakov už o pár dní čaká doteraz ich najväčšia skúška - Testovanie 9–2015. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) sa bude konať v tomto školskom roku 15. apríla 2015 ( streda ) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

 

Prečo deti každoročne testujeme?

Vďaka pravidelnému získavaniu dát o vedomostiach našich žiakov môže robiť štát dôležité rozhodnutia v oblasti vzdelávania. Významnú rolu preto zohráva kvalitná príprava testov, ako aj prísne dodržiavanie objektivity počas samotného testovania. Za každoročnú prípravu a metodické riadenie priebehu testovania je zodpovedný NÚCEM. Organizačné zabezpečenie testovania majú v kompetencii riaditelia škôl a na kontrolu objektivity testovania dohliadajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl.

 

Cieľom Testovania 9 je predovšetkým:

- získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3)

- porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl

- poskytnúť školám, riadiacim orgánom a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

 

Na čo je testovanie zamerané

 

Vyučovací jazyk sa zameriava na testovanie nasledovných oblastí:

 

Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie

Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie,

Aplikovanie – použitie postupu na riešenie problému, implementácia

Analyzovanie – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie

Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie.

 

Pri matematike sa testuje:

 

Porozumenie – konštruovanie významu na základe získaných informácií

Aplikovanie – použitie postupu alebo štruktúry v rôznych situáciách

Analyzovanie – rozloženie na časti a určenie ich vzájomného vzťahu

Hodnotenie – posúdenie podľa daných kritérií

 

Používané typy testov sú testy relatívneho výkonu (rozlišujúce), tzv. NR testy. Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test. Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50 – 60 %

 

 

Kedy a akou formou sa dozvedia žiaci výsledky?

V elektronickej forme získajú školy výsledky už začiatkom mája 2015.  Výsledkové listy v papierovej forme sa dostanú  do základných škôl koncom mája 2015.

 

Ak sa z nejakých závažných objektívnych dôvodov nemohli niektorí žiaci zúčastniť riadneho termínu, sú povinní prihlásiť sa na náhradný termín.  Náhradné testovanie sa bude konať 21. apríla 2015 (utorok) v krajských mestách.

Prihlášku na náhradný termín je možné podať do 17. apríla 2015

 


Zdroj: nucem.sk // Foto: Bigstock

Čítajte viac o téme: Testovanie 9
Zdieľať na facebooku