Kedy navštíviť logopéda?

Kedy navštíviť logopéda? Táto otázka trápi mnohých rodičov v predškolskom veku.
Kedy navštíviť logopéda? Táto otázka trápi mnohých rodičov v predškolskom veku. / Foto: Bigstock

Veľmi často počúvame v Ambulancii klinickej logopédie otázky typu: Moje dieťa má štyri, päť rokov a ešte čisto nerozpráva. Stačí prísť s ním v predškolskom veku, keď bude mať  šesť rokov? Alebo je to už neskoro?

 

Nesprávna výslovnosť

Porucha artikulácie jednej alebo viacerých hlások sa nazýva dyslália. Najčastejšou poruchou artikulácie, ktorá sa vyskytuje u detí   predškolského veku, sú sykavky (scz, ščž),deti ich hovoria medzi zubami – „ šušľajú“ alebo ich zamieňajú (namiesto scz hovoria ščž alebo opačne) alebo ich vynechávajú. Ďalšou veľmi častou nesprávne artikulovanou je  hláska L a R, ktorú deti artikulujú zadnou časťou jazýčka, alebo hrdielkom (tzv. ráčkovanie) alebo uvedené hlásky nahrádzajú inými hláskami (napr. R nahrádzajú hláskou L alebo  J, hlásku L nahrádzajú hláskou J). Stávajú sa aj prípady, že dieťa nie je schopné artikulovať znelé spoluhlásky (dieťa hovorí B ako P, Z ako S, Ž ako Š, D ako T, V ako F, G ako K). Alebo dieťa nahrádza hlásku K hláskou T alebo opačne. Zriedkakedy sa stane, že dieťa nahrádza samohlásku E alebo O samohláskou A.

 

Podmienkou pre správnu artikuláciu  je zdravý dozretý  centrálny nervový systém dieťaťa,  v rámci ktorého  je nielen  dostatočná schopnosť „odozrieť“ hlásky sluchom a zrakom z okolia (od rodičov, iných dospelých, od kamarátov), ale aj  zdravé tzv. oromotorické schopnosti, t.j. schopnosť   jazyka a ostatných orgánov, podieľajúcich sa  na výslovnosti (pery, zuby, ďasná, podnebie,) pohybovať sa tak, aby boli vôbec schopné hlásky správne vytvoriť, vysloviť. Veľmi často je obmedzená pohyblivosť jazyka u dieťaťa z dôvodu  krátkej tzv.  jazykovej uzdičky(spája jazyk a spodnú časť ústnej dutiny). Niekedy je hrubá, inokedy je príliš blízko za špičkou jazýčka (menej ako 1 cm). Pri takejto krátkej uzdičke dieťa nie je schopné  vyplaziť jazýček nielen  von z pusy, ale ani  ho zdvihnúť hore k vrchným zúbkom. Ak je uzdička cca. 1 cm  od špičky jazýčka, dieťa je schopné jazýček vyplaziť a vtedy vidíme na konci akoby srdiečko, špička je zospodu ťahaná uzdičkou smerom dovnútra, svaly jazýčka sú skrátené, zhrubnuté. V dôsledku  jazykovej uzdičky dieťa nedokáže vyslovovať najmä hlásky tvorené špičkou jazýčka (napr. r,l,c,s,z,č,š,ž). Ak má dieťa uzdičku, je možné zlepšiť funkciu špičky jazýčka cvičeniami, ktoré sú zamerané na zlepšenie citlivosti a pohyblivosti  celého jazýčka. A až potom je možné začať s vyvodzovaním hlások, ktoré sa artikulujú špičkou jazýčka. Ak sa však nepodarí uvoľniť uvedenými cvičeniami špičku jazýčka, klinický logopéd odošle dieťa k ORL na odstránenie jazykovej uzdičky.

 

Aké  najčastejšie chyby robia dospelí  a tým prispievajú k nesprávnej artikulácii ich detí?

  1. Dávajú deťom nesprávny rečový vzor, hovoria  k nemu „maznavou" rečou. Dieťa potrebuje vidieť a počuť správne artikulované hlásky, aby ich mohlo napodobniť vtedy, keď jeho centrálny nervový systém bude pripravený uložiť zvuk hlásky a naprogramovať pohyb artikulačných orgánov, aby uvedenú hlásku vyslovili.
  2. Nútia  napr.  3.ročné dieťa, ktoré ešte nemá dostatočne pohyblivú špičku jazýčka a namiesto R hovorí L alebo J,  aby povedalo slovo RYBA. Dieťa počuje  u dospelého v slove RYBA hlásku R, chce ju napodobniť, skúša to a tak sa mu podarí povedať hlásku R vzadu  a začne „ráčkovať“.

 

Kedy vyhľadať logopéda?

Vývin artikulácie by mal byť dokončený do piatich rokov života dieťaťa. Je lepšie prísť k logopédovi s dieťaťom skôr, napr.  už po štvrtom roku života dieťaťa, než prísť v šiestom roku života dieťaťa. Šesťročné dieťa už má mať správnu výslovnosť všetkých hlások, aby mohlo v škole správne čítať a písať  všetky písmená. Ak je príčinou nesprávnej výslovnosti  jazyková uzdička alebo iná organická alebo funkčná porucha, ktorá si bude vyžadovať dlhý čas, kým dieťa bude schopné správne a čisto artikulovať, nestihne ísť do školy so správnou artikuláciou. Takže závisí od mnohých činiteľov,  za aké obdobie sa dieťa naučí pod vedením logopéda nesprávnej výslovnosti zbaviť. Dôležitá je aj motivácia rodičov a samotného dieťaťa, spolupráca rodičov a dieťaťa s logopédom. Niekedy je ťažké dieťa motivovať k správnej výslovnosti vtedy, ak terapia trvá už dlhšie časové obdobie, alebo ak rodičia nemajú záujem trénovať doma s dieťaťom cvičenia, ktoré odporučí logopéd.  Aj tu však platí porekadlo: TRPEZLIVOSŤ RUŽE PRINÁŠA a najlepšou odmenou pre dieťa a jeho rodičov je, keď bude všetky hlásky hovoriť artikulačne správne.

 


Autorka je PaedDr. Bunová Barbora, PhD. viceprezidentka Slovenskej komory iných zdrav. pracovníkov a klinický logopéd (LOGOMEDIK s.r.o., Ambulancia klinickej logopédie, Skalica)

Čítajte viac o téme: Reč detí
Zdieľať na facebooku