Tipy, ako rozvíjať grafomotorické zručnosti detí

Grafomotorika je dôležité rozvíjanie zručností potrebných na písanie či kreslenie. 
Grafomotorika je dôležité rozvíjanie zručností potrebných na písanie či kreslenie.  / Foto. Bigstock

Grafomotorika je dôležité rozvíjanie zručností potrebných na písanie či kreslenie. 

 

Začiatky detského grafického prejavu sú spojené s radosťou z pohybu ruky po papieri a z nakreslených čiar, ktoré zanecháva pastelka. Dieťa veľmi rado kreslí na rôzne materiály. Najskôr je jeho čmáranie bez plánu. Neskôr túto spontánnu radosť vystrieda zámerné úsilie o kresbu. Pohyby rúk sa postupne zjemňujú a začínajú byť kontrolované jeho zmyslami. Adekvátny vývoj psychických a motorických funkcií sa zákonite odráža vo zvyšovaní úrovne jeho grafomotorických schopností. Kvalita grafických tvarov a línií sa zdokonaľuje, pohyby ruky pri kreslení sa uvoľňujú. Dieťa sa ich učí ovládať, aby dokázalo zrealizovať vlastné grafické predstavy. Grafomotorika dieťaťa sa vyvíja etapovite a individuálne.

 

Čo je grafomotorika?

Grafomotoriku môžeme charakterizovať ako rozvíjanie motorických činností, ktoré sa podieľajú na písaní. Písanie, a teda aj grafomotorika, je súčasťou gramotnosti, ktorú môžeme charakterizovať ako individuálnu schopnosť človeka čítať a písať. Do grafomotoriky môžeme zahrnúť schopnosť písať, obkresľovať a kresliť. Už v materskej škole je dôležité zvládnutie týchto zručností.  Sú jedným z kritérií pri posudzovaní školskej zrelosti dieťaťa. Ide o správne sedenie, koordináciu očí a rúk, správne zvládnutý úchop písacích nástrojov, príboru, navliekanie korálikov, tvorbu mozaiky a podobne. Činnosti, ktorými rozvíjame hrubú motoriku, jemnú motoriku a grafomotoriku, sú úzko spojené a nie je možné ich od seba oddeliť.

 

Aktivity na podporu grafomotorických zručností

Aktivity na podporu grafomotorických zručností rozvíjajú predstavivosť detí a motivujú ich k písaniu. Pred začatím každého grafomotorického cvičenia je vhodné zaradiť cviky, ktoré sú zamerané na uvoľnenie ruky:

 

 • Dieťa spojí ruky tak, aby sa každý prst dotýkal prstu druhej ruky a tlačí prsty oproti sebe
 • Zdvihnuté ruky vo výške tváre dieťa pomaly pretriasa.
 • Prsty na rukách si dieťa spletie dokopy a snaží sa ich od seba silou odtrhnúť.
 • Opakom ruky si dieťa búcha ruky o seba, to isté môže urobiť aj so zápästím.
 • Dieťa si prepletá prsty z vonkajšej strany i z vnútornej.
 • Päsťou pravej ruky dieťa uderí do dlane ľavej ruky a naopak.
 • Nakoniec si dieťa trie dlane o seba až do zohriatia a môže si ich priložiť na tvár.
   
 1. Umožnite dieťaťu kresliť a písať na vertikálnu plochu, či už na tabuľu alebo na kriedovú tapetu na stene. Dobrým precvičovaním pre deti je aj magnetická abeceda umiestnená na chladničke, kedy dieťa zapája nielen svoj pohyb rúk, nôh, ale zároveň rieši aj nejakú úlohu.
 2. Keď s dieťaťom precvičujete zručnosti jemnej motoriky, vždy začnite s ľahkými činnosťami a potom postupne zavádzajte činnosti, ktoré sú zložitejšie a ťažšie. Dieťa tak nestratí motiváciu k činnosti.
 3. Pomocou pinzety nechajte dieťa prenášať rôzne objekty, od veľkých po tie najmenšie ako je napríklad ryža. Tieto objekty môže dieťa vkladať do nádobiek rôznych veľkostí.
 4. Nechajte dieťa maľovať do maľovánok, takto precvičuje maľovanie v líniách. Vždy začínajte s jednoduchými tvarmi. Na papieri nechajte dieťa vymaľovať len jednu vec, napr. zvieratko, dopravný prostriedok, ovocie, zeleninu. Na vymaľovanie môže použiť farbičky, vodové farby alebo voskovky. Nezabúdajte, že deti potrebujú pri práci povzbudenie ako základ motivácie.
 5. Podporujte dieťa v kreslení a obkresľovaní. Obkresľovanie patrí medzi uvoľňovacie cviky. Dieťa môže kresliť a obkresľovať postojačky alebo posediačky.
 6. Výborným nástrojom sú bodkované obrázky, kedy dieťa jednoduchým spájaním bodiek vytvára obraz. Zo začiatku vyberajte také, ktoré idú len jedným smerom, stačí ich spájať jedným ťahom – zľava doprava. Až po zvládnutí jednoduchých objektov môžete zaradiť aj  zložitejšie obrázky, pri ktorých musí dieťa uvažovať, ktoré bodky spojí, aby mu vznikol obrázok.
 7. Ukážte dieťaťu, ako si môže obkresliť svoju ruku alebo akýkoľvek objekt.
 8. Dieťa môže driblovať s loptou, ale vždy len jednou rukou. V cvičení pokračuje striedaním pravej a ľavej ruky. Zložitejšie je pri driblovaní aj kráčať.
 9. Nechajte dieťa nájsť na papieri cestu z kresleného bludiska.
 10. Dajte dieťaťu do ruky stuhu alebo šatku a ukážte mu ako krúžiť pažou. Dieťa tak vytvára vo vzduchu krúžky rôznej veľkosti. Najskôr začne pravou rukou, potom ľavou. Cvičenie môže vykonávať v smere hodinových ručičiek, potom opačným smerom, spredu i zboku. K tomuto cvičeniu môžete pustiť hudbu, alebo si spolu zaspievať.
 11. Výborným nástrojom pre deti je modelovacia hmota. Môže napríklad vyrobiť zvieratko, ktoré potom nafarbí farbami.
 12. Pomocou pravítka môže dieťa kresliť rôzne priamky.
 13. Povzbudzujte svoje dieťa, aby vykonávalo činnosti, ktoré zahŕňajú trhanie papiera na malé kúsky.
 14. Nechajte dieťa samé skladať puzzle. Malé dieťa môže začať s veľkými dielikmi, väčšie už môže začať s malými. Začnite ale s menším počtom kusov a postupne zvyšujte počet dielikov.
 15. Vyrobte si spolu náhrdelník, či náušnice. Navliekajte si spolu korálky rôznych veľkostí.

 

Na podporu grafomotorických zručností môžete využívať celú škálu rôznych cvičení v rámci edukačných aktivít i voľného času detí počas celého dňa. Ak sú vaše cvičenia cielené, vykonávané pravidelne, prinesú aj svoje výsledky. Dieťa sa stane istejšie v činnostiach a aktivitách, ktoré podporujú jeho vývin.

Zdieľať na facebooku