Dnešné deti sa učia ľahšie čítať aj pomocou Eľkoninovej metódy. O čo ide?

Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý žil v 20. storočí. Zaoberal sa vývojom reči u žiakov,  vývojovou psychológiou detí a psychológiou hry.
Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý žil v 20. storočí. Zaoberal sa vývojom reči u žiakov, vývojovou psychológiou detí a psychológiou hry. / Foto. Bigstock

Foto: ecured.cu

Daniil Borisov Eľkonin bol ruský pedagóg a psychológ, ktorý sa pričinil o rozvoj detskej reči  a čítania. Jeho metóda patrí medzi najprepracovanejšie metódy, vďaka ktorej sa dnes deti učia čítať. Žil v 20. storočí a zaoberal sa vývojom reči u žiakov,  vývojovou psychológiou detí a psychológiou hry. V oblasti vývojovej psychológie spolupracoval s L. S. Vygotským. Prístup rozvíjania gramotnosti a vzdelávací systém založený na tvorivom rozvíjaní poznávacej činnosti detí sa stal základom Eľkoninovej metódy. So svojimi spolupracovníkmi vytvoril šlabikár založený na prepojení rečového vývoja s vývojom čítania a písania.


Písanie a čítanie sa stáva ústrednou témou každého prváčika. V našom školskom prostredí existuje niekoľko metód na osvojenie čítania, ktoré sú kľúčové pre úspešné čítanie. Jednou z úspešných metód je Eľkoninova metóda výuky čítania. Zavádzanie nových metód, už osvedčených v zahraničí, môže prispieť k zmierneniu nepriaznivých výsledkov v medzinárodnom monitorovaní čitateľskej gramotnosti v rámci projektu PISA. Aj v prostredí odbornej verejnosti narastá záujem o možnosti úspešného osvojenia čitateľskej gramotnosti.  Na úspešné osvojenie čítania a písania sú dôležité jazykové procesy. Podľa školskej psychologičky Z. Sukupovej pôsobiacej v zariadení Fantastická predŠKOLA, odborníci zistili, že rozhodujúcu úlohu pre kvalitné zvládnutie čítania a písania majú dobre rozvinuté jazykové schopnosti. Spomedzi nich má osobitne dôležité postavenie schopnosť nazývaná fonematické uvedomovanie, čiže uvedomovanie si hláskovej štruktúry slova.   Existujú viaceré tréningové programy, ktoré rozvíjajú schopnosti dôležité pre čítanie. Na Slovensku takýto špeciálny tréningový program vypracovali odborníci Vysokošpecializovaného odborného ústavu (VOÚ) pre deti s poruchami reči a učenia – Dialóg podľa metodiky profesora Eľkonina. Na Slovensku bola metóda adaptovaná v roku 2001, v tomto roku vyšla aj prvá samostatná metodika pod názvom Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina od autoriek Mikulajová, Dujčíková. Autorky vychádzali z ruského šlabikára s Eľkoninovou metodikou.

 

Aké sú skúsenosti s metódou Eľkonina v praxi

Skúsenosti s metódou podľa Eľkonina majú aj vo Fantastickej  predŠKOLE, kde sa realizuje pomocou certifikovaného trénera. Psychologička P. Arslan Šinková zo zariadenia dodáva, že deti majú lepšiu sluchovú pozornosť, lepšie sluchové rozlišovanie, sú kvalitnejšie pripravené do školy. Metóda Je veľmi vhodná pre deti s narušeným a oneskoreným vývinom reči. Deťom uľahčuje nácvik písania a čítania. Vhodná je aj pre deti, ktoré majú problém s odlišovaním zvukov, či hlások. Dieťa sa od samého začiatku učí o materinskom jazyku. Témy a úlohy sa týkajú poznávania jazykovej reality. Oboznamuje sa najskôr so slabikami ako najmenšími jednotkami plynulej reči, neskôr s fonémami a až po dostatočnom zvládnutí foném a ku znakom písaného písma. Táto metóda pomáha aj deťom s dysláliou.

 

Čím sa odlišuje Eľkoninova metóda od iných metód?

Na rozdiel od iných metód sa v tejto metóde postupuje od hovoreného slova k čítanému . Podľa stránky sa deti najskôr naučia chápať hláskové zloženie hovorených slov, čiže naučia sa počúvať hlásky v slovách. Potom sa učia, ako sa tieto hlásky dajú označiť ako písmená. Napríklad, keď dieťa pochopí, že slovo PES má tri hlásky p-e-s, naučí sa, že slovo pes môžeme označiť pomocou písmen P-E-S.

Pre deti je náročné pochopiť, že slovo HAD je kratšie než slovo DÁŽĎOVKA. Aby deti vedeli, z akých hlások sa slová skladajú, na označenie hlások sa využívajú farebné žetóny, z ktorých deti skladajú slová. Postupne sa učia počuť hlásky v slovách i bez pomoci žetónov.

Deti sa učia chápať princípy a pravidlá, z akých hlások sa tvoria slová a ako sa hovorené slová dajú zapísať písmenami. Keď si osvoja všeobecné pravidlá, potom dokážu prečítať každé slovo. Metóda rozvíja myslenie a poznávacie schopnosti detí.

Táto metóda, podľa Z. Sukupovej, učí deti chápať podstatu čítania slov na základe ich hláskovej štruktúry v hovorenej reči, bez poznania písmen. Až potom, keď dieťa v mysli “počuje” jednotlivé hlásky v slove, sa zavádzajú písmená. Najprv vznikla hovorená reč, až potom jej písaná forma. Písmená zastupujú hlásky, nie naopak.

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina patrí do oblasti primárneho vzdelávania, teda sa realizuje v materských školách. Je vhodný pre deti, ktoré majú oneskorený alebo narušený vývin reči. Podľa Z. Sukupovej až 50 percent detí, ktoré mali ťažkosti s rečou v ranom a v predškolskom veku, majú ťažkosti v učení, najmä v čítaní a písaní. Osvojovanie si fonematického uvedomovania je u týchto detí najefektívnejšou prevenciou proti takmer istým ťažkostiam s čítaním a písaním v školskom veku.

V roku 2014 ministerstvo školstva udelilo dielu Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina. Predgrafémová a grafémová etapa – Metodická príručka odporúčaciu doložku a zaradilo ho do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov pre predprimárne vzdelávanie.

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi, Čitateľská gramotnosť
Zdieľať na facebooku