Ako nenápadné malé Estónsko dostalo svoje školstvo medzi najlepšie vzdelávacie systémy

Ako nenápadné malé Estónsko dostalo svoje školstvo medzi najlepšie vzdelávacie systémy
Ako nenápadné malé Estónsko dostalo svoje školstvo medzi najlepšie vzdelávacie systémy / Foto: Shutterstock

Medzinárodné výsledky testovania PISA 2016 hovoria jasnou rečou. Estónsko sa pripojilo ku krajinám, ktoré patria medzi elitu vo vzdelávaní a nadväzuje na svoj úspech z roku 2012. Zaradilo sa medzi 10 najlepších krajín vo troch testovaných predmetoch – matematika, čítanie s porozumením a prírodné vedy. V oblasti prírodných vied sa umiestnilo na tretej priečke a získalo viac bodov, než Fínsko, ktoré je už mnoho rokov vzorom ako úspešne vzdelávať. O Estónsku sa toho vo všeobecnosti veľa nepíše. Krajina si žije svoj nenápadný život a v porovnaní s Fínskom, je na okraji záujmu. Pedagógovia z celého sveta chodia do Fínska, aby načerpali skúsenosti, ale po ďalšom úspechu Estónska je celkom možné, že si to namieri  viac analytikov vzdelávania aj tam. Ako sa teda nenápadné Estónsko dostalo na vrchol?

 

Čo sa stalo estónskou prioritou?

Estónske školstvo prešlo rozsiahlou reformou, vyčlenilo na školy viac financií a skvalitnilo vyučovanie predovšetkým na školách s vyučovacím jazykom ruským, najmä od roku 2006, pretože tieto školy mali horšie výsledky v testovaní PISA. Estónci sa inšpirovali fínskym modelom školstva už v 90-tych rokoch, udelili školám autonómiu vo vyučovaní. Venovali sa vzdelávaniu učiteľov a hodnotili výkony študentov na národnej úrovni. V podstate za krátky čas sa dve krajiny stali „súpermi“ a navzájom sa predbiehajú vo výsledkoch testovania. Slovensko stálo spolu s ostatnými postkomunistickými  krajinami na rovnakej úrovni, dnes za nimi zaostáva a upadáva naďalej.

V súčasnosti si však Estónsko začínajú všímať aj odborníci a pedagógovia. To, čo posúva krajinu vpred je inovačný projekt Tiger Leaprozvoj IT sektora. Prioritou školstva sa stali digitálne a informačné kompetencie, rozvoj kritického a logického myslenia a rovnosť šancí pre všetkých žiakov.

Estónci si určili ciele vzdelávania, ale školám ponechali možnosti rozhodnúť, ako ciele naplnia a dosiahnu. Učitelia v Estónsku absolvovali vzdelávanie a majú možnosti využiť mentoring – teda vedenie, počas ktorého sa naučia používať vo vyučovaní aktivizujúce metódy, predovšetkým na rozvoj kritického myslenia.  Odborné vzdelávanie má v štáte takisto podporu, má vysokú úroveň a stredoškolákom poskytujú prax malé i veľké firmy. Je vidieť, že estónska reforma školstva zasiahla pozitívnym spôsobom aj hospodárstvo, má podporu vlády, svoju kontinuitu a pomaly napĺňa svoju víziu a ciele.

 

Sústredili sa reálne aj na pomoc najslabším

Doteraz si mnoho odborníkov zo štátov, ktoré sú úspešné v testovaniach PISA ani nepoložilo otázku, aké ponaučenia si môžeme vziať z úspechu, ktoré Estónsko dosiahlo, čo mohlo vyplývať z demografických a kultúrnych rozdielov. Je to pomerne malá krajina, ktorá sa osamostatnila v 90-tych rokoch 20. storočia a doteraz cca 25% estónskych študentov pochádza z rusky hovoriacich rodín. Práve títo študenti zaostávali vo výsledkoch v porovnaní s ostatnými študentmi. Estónske školstvo ponúklo všetkým žiakom rovnaké šance na vzdelávanie bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú a aké sú finančné možností ich rodín. Výborné výsledky v PISE dosiahli Estónci teda aj vďaka tomu, že sú reálne schopní poskytnúť kvalitné vzdelanie aj žiakom, ktorí pochádzajú z menej podnetného prostredia.

V roku 2012 dosiahli výborné výsledky v matematickej gramotnosti  v testovaní  PISA aj žiaci z chudobného prostredia a Estónsko dosiahlo druhú priečku v hodnotení výkonu žiakov ako z chudobného, tak aj z bohatého prostredia. Rozdiel vo výkone medzi týmito žiakmi malo Estónsko druhý najmenší spomedzi všetkých hodnotených krajín OECD.

Marc Tucker – prezident Národného centra pre vzdelávanie a hospodárstvo vo Washingtone počas svojej návštevy Estónska zistil, že mnohé postkomunistické krajiny svoj vzdelávací systém prispôsobili šikovným žiakom a elitám, hoci tvrdia niečo úplne iné, no Estónsko to naozaj robí, čiže dáva rovnaké príležitosti všetkým žiakom a študentom.

 

Foto: Shutterstock

Vzdelanie a učiteľ má hodnotu

Ďalšie faktory, ktoré zohrávajú svoju úlohu v úspechu estónskeho vzdelávacieho systému je fakt, že vzdelanie je vysoko oceňované a učitelia majú autonómiu vo svojej práci. Učitelia zostávajú so svojimi žiakmi až po šiesty ročník a majú možnosť vytvoriť si s nimi skutočne hodnotné vzťahy, ktoré môžu pôsobiť aj ako prevencia pred negatívnymi vplyvmi, ktorým môžu byť žiaci vystavení.

Prístup rovnosti začína na začiatku - v rannom detstve. Každé dieťa dostane obed zadarmo, učiteľ ani nemusí tušiť, aké má dieťa doma zázemie. Verejné školy sú bez poplatkov a ich počet prevažuje nad súkromnými školami. Chudobní a bohatí študenti sa učia spolu, v rovnakých triedach.

„Nezáleží na tom, akej rodiny pochádzate, stále môžete dosiahnuť veľa,“ hovorí Karin Lukk riaditeľka Tartu Kivilinna Kool.

V deviatej triede sa estónski žiaci rozhodnú, či pôjdu na tri roky študovať na školu s humanitným zameraním alebo odbornú školu, ktorá ich profesijne pripraví. Školy si vytvárajú vlastné prijímacie skúšky, ale študenti sú pripravení a urobia ich. Takmer dve tretiny študentov si vyberie strednú školu, rovnako majú na výber školy, ktoré sú viac orientované na vedu, matematiku alebo humanitné odbory.  Rovnaký súbor predmetov má zaručiť, že všetci študenti získajú základné zručnosti vo všetkých predmetoch.

Školy však museli prísť na to, ako zabezpečiť, aby všetci študenti dosiahli rovnaké zručnosti vo všetkých predmetoch. To spočíva práve tom, že poskytujú kvalitné vzdelanie skutočne všetkým žiakom a dbajú na to, aby naučené poznatky prepájali s praktickým uplatnením, napr. v matematike.

Na konci šiesteho ročníka sú žiaci testovaní, ale výsledky nie sú verejne dostupné. V podstate sú testovaní raz za tri roky, ale výsledky sú dostupné až na konci 12. ročníka.

Výchova detí by sa mala už od ranného detstva zamerať na vývoj emočných a sociálnych zručností, hoci názory estónskych odborníkov sa môžu líšiť. Pedagógovia zavádzajú predovšetkým nové vyučovacie smery, ktoré pomaly prekrývajú zastarané vyučovacie spôsoby.

Hoci estónski študenti dosahujú v testovaniach výborné výsledky, spoločnosť si uvedomuje, že viac ako byť dobrí v testovaní, musia byť študenti dobrými lídrami, podnikateľmi a ľuďmi, ktorí sa uplatnia na trhu práce. Pedagógovia sa obávajú aj negatívneho dopadu filozofie rovnakého vzdelania pre všetkých žiakov, ktoré môže byť na úkor nadaných študentov. Plat estónskych učiteľov patrí medzi najnižšie v Európe, napriek tomu, že príprava učiteľov na univerzitách takisto prešla reformou, je ťažké získať študentov pre učiteľské povolanie.

Dve tretiny estónskych študentov v prieskumoch  PISA uviedlo, že sú spokojní v škole, čo je jedna z najnižších úrovní krajín OECD. Toto je jedna z príčin, prečo budú Estónci vzdelávací systém naďalej zlepšovať.

 


Zdroj:hechingerreport.org
Zdieľať na facebooku